Hufvudstadsbladet

Som­ma­rens stor­film skjuts upp igen

- TT Warner Bros. Entertainment Company · John Warner · Robert Pattinson · Denzel Washington · Christopher Nolan · Inception · Dunkirk · Claudia Christian · John David Washington · Interstellar · Christian Bale

Det skul­le bli som­ma­rens sto­ra film – men nu skjuts Christop­her No­lans Te­net upp på obe­stämd fram­tid på grund av co­ro­na­pan­de­min. Film­bo­la­get War­ner Bros har tving­ats ta be­slu­tet då det än­nu är högst oklart när värl­dens bi­o­gra­fer åte­ri­gen kan fyl­la si­na sa­long­er, skri­ver Va­ri­e­ty. Te­net skul­le först ha haft pre­miär den 17 ju­li. Den sköts först upp till den 31 ju­li och se­dan till den 12 au­gusti. Nu är det allt­så oklart när stor­fil­men, med bland and­ra Ro­bert Pattin­son och John Da­vid Washing­ton, kom­mer att gå upp på bio.

Christop­her No­lan har ti­di­ga­re gjort stor­fil­mer som In­ter­stel­lar, In­cep­tion, Dun­kirk och Bat­mantri­lo­gin med Christi­an Ba­le i hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland