Hufvudstadsbladet

Nic­ki Mi­naj ska bli mam­ma

- TT Celebrity Culture · Celebrities · Nicki Minaj · Instagram · Twitter · Lee Petty

Ra­par­tis­ten Nic­ki Mi­naj vän­tar sitt förs­ta barn. I fle­ra bil­der på stjär­nans kon­ton på Instagram och Twit­ter po­se­rar hon med en tyd­lig gra­vid­mage. ”Fylld av för­vän­tan och tack­sam­het. Tack al­la för era lyck­önsk­ning­ar”, skri­ver Mi­naj vid en av bil­der­na.

På lik­nan­de sätt till­kän­na­gavs hen­nes gif­ter­mål med Ken­neth Pet­ty i hös­tas. Då la­des ett film­klipp med bröl­lop­sat­ti­ral­jer upp ac­kom­pan­je­rat av tex­ten ”Oni­ka Ta­nya Ma­raj-Pet­ty 10-21-19”, det vill sä­ga hen­nes full­stän­di­ga namn som gift samt bröl­lops­da­tu­met den 21 ok­to­ber 2019.

Ti­di­ga­re un­der fjol­års­hös­ten med­de­la­de Mi­naj även att hon läg­ger mu­sik­kar­riä­ren på hyl­lan. ”Jag har be­stämt mig för att dra mig till­ba­ka och skaf­fa fa­milj”, skrev hon på Twit­ter i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland