Hufvudstadsbladet

Höjd­punk­ter di­rekt från Tam­mer­fors

- Tampere · Tammerfors

Yles fri­id­rotts­som­mar tar åter li­ve-id­rot­tens spän­ning till hem­ma­sa­long­er­na. Täv­ling­ar­na re­fe­re­ras på svens­ka av Leif

Lam­pe­ni­us och på fins­ka av Jus­si Esko­la.

 ?? FO­TO: TT ??
FO­TO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland