Hufvudstadsbladet

Att tro att EU:s pro­blem är över nu då stöd­pa­ke­tet och lång­tids­bud­ge­ten går mot en lös­ning är än­då att hop­pas på för myc­ket.

Pa­ke­tet och bud­ge­ten kan kom­ma att an­vän­das som po­li­tis­ka slag­trän av op­po­si­tions­po­li­ti­ker i fle­ra län­der.

- SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Ka­ta­ri­na Ko­i­visto i da­gens le­da­re

Trots att den to­ta­la sum­man för EU:s ge­men­sam­ma åter­hämt­nings­fond in­te sänk­tes, an­ser ord­fö­ran­de för riks­da­gens sto­ra ut­skott Sa­tu Has­si (Grö­na) att stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) lyc­ka­des för­hand­la fram en kom­pro­miss som i stor ut­sträck­ning föl­jer riks­da­gens lin­je.

Ef­ter de hi­sto­riskt långa EU-för­hand­ling­ar­na på 90 tim­mar kun­de stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin ti­digt på tis­dags­mor­go­nen slut­li­gen med­de­la att EU-le­dar­na ha­de nått en kom­pro­miss och att den in­ne­hål­ler många sa­ker som är vik­ti­ga för Fin­land.

För­hand­ling­ar­na om EU:s ge­men­sam­ma åter­hämt­nings­fond på 750 miljarder eu­ro och bud­ge­ten för 2021–2027 ha­de på­gått se­dan fre­da­gen. Vid ett fler­tal till­fäl­len gick med­lems­län­der­nas åsik­ter kraf­tigt isär, men då Ma­rin an­län­de till för­hand­ling­ar­na på mån­dags­kväl­len sa­de hon sig än­då va­ra hopp­full in­för att enig­het kan nås.

Bland Fin­lands krav fanns bland an­nat att åter­hämt­nings­fon­den skul­le bli mind­re och att an­de­len di­rek­ta stöd skul­le skä­ras ner. Där­till var ett krav att rättstats­prin­ci­pen skul­le in­gå, vil­ket den nu ock­så gör.

Slut­pa­ke­tet är där­e­mot fort­fa­ran­de 750 miljarder eu­ro, men en om­för­del­ning har skett så att 390 miljarder eu­ro de­las ut som di­rek­ta stöd och 360 miljarder som lån. En­ligt kom­mis­sio­nens ur­sprung­li­ga för­slag skul­le peng­ar­na ha för­de­lats i 500 miljarder eu­ro i di­rek­ta stöd och 250 miljarder eu­ro i lån.

Den nya lång­tids­bud­ge­ten för de kom­man­de sju åren lan­da­de slut­li­gen på 1 074 miljarder eu­ro.

”Den kom­pro­miss vi nu nått är en hel­het som ska lyf­ta Eu­ro­pa på föt­ter igen ef­ter co­ro­nakri­sen. Det är till för­del för Fin­land att he­la EU åter­häm­tar sig från kri­sen så fort som möj­ligt”, sa­de Ma­rin i ett press­med­de­lan­de.

En­ligt Ma­rin bi­drar Fin­land med 6,6 miljarder eu­ro till åter­hämt­nings­fon­den. Sum­man som Fin­land får till­ba­ka är i sin tur 3,2 miljarder.

Gott be­tyg från sto­ra ut­skot­tet

Riks­da­gens sto­ra ut­skotts ord­fö­ran­de Sa­tu Has­si (Grö­na) ser två or­sa­ker att va­ra glad över att EU-le­dar­na slut­li­gen lyc­ka­des nå enig­het.

– Dels hjäl­per det­ta nu till att få EU:s eko­no­mi på föt­ter igen ef­ter co­ro­nakri­sen, dels vi­sar uni­o­nen att vi kan age­ra till­sam­mans.

Utöver det är Has­si nöjd över att rättstats­prin­ci­pen finns med i bå­de bud­ge­ten och åter­hämt­nings­fon­den, och att minst 30 pro­cent av bud­ge­ten och åter­hämt­nings­fon­dens me­del mås­te an­vän­das för att stöd­ja EU:s kli­mat­mål.

– Slut­re­sul­ta­tet är i stor ut­sträck­ning i lin­je med riks­da­gens.

Un­der för­hand­ling­ar­na stod Fin­land i många frå­gor väl­digt nä­ra den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran, be­stå­en­de av Sve­ri­ge, Dan­mark, Ne­der­län­der­na och Ös­ter­ri­ke. Trots det val­de Fin­land att in­te gå med i sam­man­sätt­ning­en.

– Vi ha­de än­då in­te sam­ma åsikt i al­la frå­gor. Jag an­ser själv att vi ha­de för­del av att in­te gå med i ett block, utan i stäl­let vi­sa­de att vi kan sam­ar­be­ta med al­la, sä­ger Has­si.

Kri­tik från op­po­si­tio­nen

Från op­po­si­tions­håll ut­trycks kri­tis­ka rös­ter över vad de hi­sto­riskt långa EU-för­hand­ling­ar­na kom­mer att ge Fin­land fram­ö­ver.

– Vi har från förs­ta bör­jan va­rit väl­digt kri­tis­ka till ett in­komstö­ver­fö­rings­in­stru­ment som det­ta. Fin­land är en av be­ta­lar­na och för be­ta­lar­nas del är skill­na­den in­te så stor även om an­de­len lån och di­rek­ta stöd nu till viss del om­för­de­lats, sä­ger Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de Jus­si Hal­la-aho.

Hal­la-aho an­ser att på­stå­en­det om att åter­hämt­nings­fon­den skul­le gyn­na Fin­lands ex­port är skratt­re­tan­de.

– Det är en skratt­re­tan­de för­kla­ring. Visst be­hö­ver Fin­land en fun­ge­ran­de EU-mark­nad, men de län­der som kom­mer att få des­sa stöd an­vän­der dem in­te för att hål­la i gång Fin­lands ex­port.

Hal­la-aho stäl­ler sig frå­gan vad Fin­land fick ut av för­hand­ling­ar­na.

– Fin­land fick inga sänk­ta med­lems­av­gif­ter och någ­ra po­li­tis­ka mål om ex­em­pel­vis kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2050 nåd­des hel­ler in­te. Fin­land fick ing­et nytt hemåt, sä­ger han.

Krist­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de Sa­ri Es­say­ah sä­ger att Fin­land i för­hand­ling­ar­na lyc­ka­des und­vi­ka att de EU-stöd som i nu­lä­get be­ta­las till lan­det skars ner. Där­e­mot an­ser ock­så hon att Fin­land in­te fick ut nå­got nytt för­del­ak­tigt av för­hand­ling­ar­na.

– Vi bor­de ha hål­lit oss tyd­li­ga­re till den fru­ga­la fy­ran. De län­der­na, allt­så Sve­ri­ge, Dan­mark, Ne­der­län­der­na och Ös­ter­ri­ke, lyc­ka­des till­sam­mans krä­va sänk­ta med­lems­av­gif­ter av mil­jard­klass om de går med i fon­den. Fin­land var enig i många frå­gor med dem, men blev än­då li­te som fem­te hju­let då vi in­te gick med.

– Jag an­ser att det all­tid lö­nar sig att sam­ar­be­ta med li­ka­sin­na­de net­to­be­ta­la­re.

 ?? FO­TO: HENRI FORSS/SPT ?? Sa­tu Has­si, ord­fö­ran­de för riks­da­gens sto­ra ut­skott, an­ser att re­sul­ta­tet av EU-för­hand­ling­ar­na i hög ut­sträck­ning föl­jer riks­da­gens lin­je. Ar­kiv­bild.
FO­TO: HENRI FORSS/SPT Sa­tu Has­si, ord­fö­ran­de för riks­da­gens sto­ra ut­skott, an­ser att re­sul­ta­tet av EU-för­hand­ling­ar­na i hög ut­sträck­ning föl­jer riks­da­gens lin­je. Ar­kiv­bild.
 ??  ??
 ?? FO­TO: SPT ?? Krist­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de Sa­ri Es­say­ah an­ser att Fin­land tyd­li­ga­re bor­de ha gått med i den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran. Ar­kiv­bild.
FO­TO: SPT Krist­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de Sa­ri Es­say­ah an­ser att Fin­land tyd­li­ga­re bor­de ha gått med i den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran. Ar­kiv­bild.
 ?? FO­TO: LIN­NEA DE LA CHAPELLE/SPT ?? Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de Jus­si Hal­la-aho sä­ger att par­ti­et från förs­ta bör­jan va­rit kri­tiskt in­ställ­da till åter­hämt­nings­fon­den. Ar­kiv­bild.
FO­TO: LIN­NEA DE LA CHAPELLE/SPT Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de Jus­si Hal­la-aho sä­ger att par­ti­et från förs­ta bör­jan va­rit kri­tiskt in­ställ­da till åter­hämt­nings­fon­den. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland