Ma­rin för­sva­rar co­ro­na­pa­ket: ”Vi fick mer”

En­ligt stats­mi­nis­tern är åter­häm­nings­pa­ke­tet in­te ett steg mot dju­pa­re in­teg­ra­tion ef­tersom det är till­fäl­ligt och med­lems­län­der­nas max­i­mi­ga­ran­ti­er är klart de­fi­ni­e­ra­de. EU-skat­ter­na är dä­re­mot ett så­dant steg.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - Men ra­bat­ter­na är in­te rätt­vi­sa? ER­IK SAND­STRöM/SPT

– Det var till Fin­lands för­del att vi över hu­vud ta­get nåd­de en över­ens­kom­mel­se, sa­de stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) på en press­kon­fe­rens om EU:s bud­getram för 2021– 2027 och åter­hämt­nings­pa­ke­tet för co­ro­nakri­sen.

En­ligt Ma­rin fick Fin­land mer i re­da peng­ar än den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran.

På ons­da­gen ord­na­de stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) yt­ter­li­ga­re en press­kon­fe­rens om EU-le­dar­nas över­ens­kom­mel­se om bud­getra­men för 2021–2027 och åter­hämt­nings­pa­ke­tet.

– Det var till Fin­lands för­del att vi över hu­vud ta­get nåd­de en över­ens­kom­mel­se. Vis­sa so­li­ga da­gar kan man glöm­ma att vi fort­fa­ran­de le­ver mitt i en kris, sa­de Ma­rin.

Ar­gu­men­tet var be­kant: Fin­land är ett ex­port­be­ro­en­de land som kom­mer att li­da klart mer än and­ra län­der om den eu­ro­pe­is­ka eko­no­mis­ka åter­hämt­ning­en in­te kom­mer i gång. En­ligt Ma­rin gick Fin­land på många punk­ter som en seg­ra­re ur för­hand­ling­ar­na.

En­ligt Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nens för­slag, och även Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Char­les Michels upp­da­te­ra­de för­slag, skul­le åter­hämt­nings­pa­ke­tet be­stå av 500 mil­jar­der i bi­drag till med­lems­län­der­na och 250 mil­jar­der eu­ro i lån. Fin­land ha­de som mål att mins­ka an­de­len bi­drag ef­tersom Fin­land är en av net­to­be­ta­lar­na. Slut­sum­man lan­da­de på 390 mil­jar­der eu­ro i bi­drag och 360 mil­jar­der eu­ro lån.

– Sum­man är klart mer i ba­lans, när­ma­re 50–50 än två tred­je­de­lar som i det ti­di­ga­re för­sla­get.

Fram­för allt be­to­na­de stats­mi­nis­tern att Fin­land lyc­ka­des få län­der­nas max­i­mi­ga­ran­ti­er fast­slag­na. Det finns allt­så en öv­re gräns för hur sto­ra sum­mor Fin­land an­sva­rar för.

– Det be­ty­der att det egent­li­gen in­te är frå­gan om ge­men­sam skuld­sätt­ning.

Många ser åter­hämt­nings­pa­ke­tet som ett stort steg mot ökad EUin­teg­ra­tion, men in­te Ma­rin.

– Ef­tersom var­je lands max­i­ma­la ga­ran­ti­er har sla­gits fast an­ser jag in­te att det le­der till dju­pa­re in­teg­ra­tion. Sam­ti­digt är det ett verk­tyg för en ex­cep­tio­nell si­tu­a­tion och in­te per­ma­nent. Dä­re­mot kan EU:s eg­na in­täk­ter ses som ett steg mot dju­pa­re in­teg­ra­tion, men de kom­mer att grans­kas av riks­da­gen in­nan de god­känns.

”Stöd­jer län­der som drab­bats”

Stats­mi­nis­tern stolt­se­ra­de ock­så med att stödåt­gär­der­na ef­ter för­hand­ling­ar­na i hög­re grad kom­mer att rik­tas till att stöd­ja län­der som ut­tryck­li­gen drab­bats av co­ro­nakri­sen. Hon såg det ock­så som po­si­tivt att 30 pro­cent av åter­hämt­nings­fon­den ska de­las ut en­ligt län­der­nas eko­no­mis­ka ut­veck­ling år 2021.

– Näs­ta ske­de av kri­sen ser ut att slå hårt mot ex­port­be­ro­en­de Fin­land, så där­för är det vik­tigt att den fram­ti­da ut­veck­ling­en be­ak­tas.

Ett av de mest om­de­bat­te­ra­de äm­ne­na har hand­lat om hur myc­ket Fin­land kom­mer att tving­as be­ta­la för hel­he­ten. Ma­rin lyf­te fram att brex­it läm­na­de ett hål i bud­ge­ten, vil­ket hö­jer be­tal­ning­ar­na.

– Vi är net­to­be­ta­la­re ef­tersom vi hör till de ri­ka­re län­der­na, det är ingen­ting nytt.

Många in­om op­po­si­tio­nen ha­de krävt att Fin­land skul­le säl­la sig till den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran, Sve­ri­ge, Dan­mark, Ne­der­län­der­na och Ös­ter­ri­ke. De facto gjor­de Fin­land det un­der själ­va topp­mö­tet, en­ligt stats­mi­nis­tern. Sam­ti­digt sa­de Ma­rin att Fin­land lyc­ka­des bätt­re än de fy­ra när man sy­nar peng­ar­na. Fy­ran fick ra­bat­ter på si­na be­tal­ning­ar till EU, me­dan Fin­land fick 500 mil­jo­ner eu­ro.

– I re­da siff­ror kan man sä­ga att vi lyc­ka­des bätt­re. Vår an­del av net­to­be­tal­ning­ar­na mins­ka­de mer än de mins­ka­de för Sve­ri­ge, Dan­mark, Ne­der­län­der­na el­ler Ös­ter­ri­ke.

En­ligt Ma­rin är ra­bat­ter­na in­te ett rätt­vist sy­stem ef­tersom det i prak­ti­ken in­ne­bär hög­re av­gif­ter för de and­ra.

Finns det en verk­lig skill­nad mel­lan att få hund­ra­tals mil­jo­ner i stöd och att få ra­batt på med­lems­av­gif­ten? – Vi räk­na­de kallt att det in­te skul­le ha va­rit möj­ligt för oss att vin­na 500 mil­jo­ner eu­ro på ra­bat­ter, så stö­det var en bätt­re lös­ning för oss.

– Ra­bat­ter­na är in­te ett bra sätt att byg­ga upp bud­ge­ten, men de är vik­ti­ga en­ligt många med­lems­län­der, bland an­nat Tyskland. På lång sikt skul­le det än­då va­ra bra att slo­pa dem.

Ma­rin sva­ra­de ock­så på kri­ti­ken om att med­len för forsk­ning mins­ka­de. Bland an­nat po­äng­te­ra­de hon att med­len än­då är stör­re än i för­ra bud­ge­ten, trots att de mins­ka­de jäm­fört med kom­mis­sio­nens för­slag.

– Kom­mis­sio­nens bud­get­för­slag var klart stör­re över­lag och det skul­le ha in­ne­bu­rit att Fin­land skul­le ha be­ta­lat mer. Vi kan in­te sam­ti­digt krä­va en mind­re hel­het och mer av all­ting.

Fi­nan­ci­al Ti­mes rap­por­te­ra­de på ons­da­gen att många le­da­re trod­de att he­la pa­ke­tet skul­le fal­la sam­man ef­ter att San­na Ma­rin kon­fron­te­ra­de Spa­ni­ens stats­mi­nis­ter Pedro Sán­chez. Un­der en mid­dag på sön­da­gen rap­por­te­ras Ma­rin ha gett ett väl­digt di­rekt svar på Sán­chez krav på mer fi­nan­sie­ring:

– Det finns le­da­re kring det här bor­det som har rört sig från ingen­ting till 350 mil­jar­der. Vad har ni gjort? Vi har gått er till mö­tes i för­hand­ling­ar­na. Nu är det er tur, lär Ma­rin ha sagt en­ligt Fi­nan­ci­al Ti­mes.

På press­kon­fe­ren­sen be­rät­tar Ma­rin att för­sla­get i det ske­det var 450 mil­jar­der i bi­drag, vil­ket Fin­land in­te kun­de god­kän­na.

– Jag kon­sta­te­ra­de att om de in­te går oss till mö­tes i för­hand­ling­ar­na så upp­står ing­en kom­pro­miss. Jag är kanske in­te en så mjuk för­hand­la­re som vis­sa vill lå­ta för­stå.

FO­TO: AARO TAINA/STATSRåDET­S KANSLI

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) an­ser in­te att ra­bat­ter på EU-av­gif­ter är rätt­vi­sa, men har ing­et pro­blem med att ta emot 500 mil­jo­ner eu­ro i öron­märk­ta stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.