Ge­ne­ral var­nar för läc­kor till Ki­na

“Tänk på vil­ka fö­re­tags­hem­lig­he­ter ni har.”

Hufvudstadsbladet - - Front Page - BILLE SIRéN bille.si­ren@ksf­me­dia.fi

En­ligt bri­gad­ge­ne­ral Mik­ko He­is­ka­nen, chef för För­svars­mak­tens led­nings­s­ty­s­tem, kan ki­ne­sis­ka fors­ka­re el­ler stu­de­ran­de i Fin­land ha kopp­ling­ar till den ki­ne­sis­ka mi­li­tä­ren. Där­för upp­ma­nar han fors­ka­re och fö­re­ta­ga­re att va­ra akt­sam­ma.

– Vi har upp­täckt ak­ti­vi­te­ter som grän­sar till spi­o­nage, tek­nis­ka sig­na­ler som av­vi­ker från det nor­ma­la. Och om det skul­le fö­re­kom­ma rik­tigt spi­o­nage vill vi va­ra för­be­red­da, sä­ger He­is­ka­nen.

Till hans om­rå­de hör mi­li­tär cy­ber­sä­ker­het, och in­for­ma­tio­nen han har till­gång till ty­der på att ki­ne­sis­ka med­bor­ga­re åker till väst­län­der, tar del av topp­forsk­ning och pro­dukt­ut­veck­ling, och för hem kun­ska­pen till Ki­na.

– Ki­na har satt upp må­let att va­ra den eko­no­miskt och po­li­tiskt le­dan­de världs­mak­ten 2049, då folk­re­pu­bli­ken fi­rar hund­ra år. Det här är en del av det pro­jek­tet, sä­ger han.

Vi får helst in­te be­rät­ta ex­akt var bri­gad­ge­ne­ral Mik­ko He­is­ka­nens ar­bets­rum lig­ger.

Vi får sä­ga att man går in ge­nom en dörr i Ul­ri­kas­borg, tar en hiss ner, till slut en trap­pa, och går ige­nom en hel­vit bun­ker­gång.

Om vi fort­sat­te längs den gång­en skul­le vi kun­na stic­ka upp hu­vu­det i söd­ra Ha­ga, drygt sex kilo­me­ter norrut. In­te mer än så. Mo­bi­len tap­par täck­ning­en och vi slår oss ner i en ål­ders­sti­gen sof­fa. He­is­ka­nen sät­ter hö­ger ben över väns­ter och blic­kar ut över sitt ar­bets­rum. Han ser till ex­em­pel ett por­trätt av Carl Gustaf Man­ner­heim, i guld­ram.

Men vi ska in­te ta­la om Man­ner­heim. El­ler om För­svars­mak­ten.

Sna­ra­re ska vi ta­la om det som en li­ten skylt på bak­si­dan av He­is­ka­nens da­tor på­min­ner om: ”Tänk ef­ter!”

Ki­nas me­tod för att bli världs­makt

För det var det Mik­ko He­is­ka­nen bad fin­länds­ka fö­re­ta­ga­re och fors­ka­re gö­ra i mit­ten av feb­ru­a­ri. Då gick han i en in­ter­vju med Uu­tis­su­o­ma­lai­nen ut med en var­ning: Ki­ne­sis­ka stu­de­ran­de el­ler fors­ka­re som be­fin­ner sig i Fin­land kan ha kopp­ling­ar till den ki­ne­sis­ka mi­li­tä­ren, Fol­kets be­fri­el­se­ar­mé.

Att det skul­le hand­la om spi­o­ne­ri för­ne­kar han.

– Vi har upp­täckt ak­ti­vi­te­ter som grän­sar till spi­o­nage, tek­nis­ka sig­na­ler som av­vi­ker från det nor­ma­la. Och om det skul­le fö­re­kom­ma rik­tigt spi­o­nage vill vi va­ra för­be­red­da. Det är där­för vi och Skydds­po­li­sen föl­jer med Ki­nas sätt att age­ra här i Fin­land.

Som chef för För­svars­mak­tens led­nings­sy­stem an­sva­rar han bland an­nat för mi­li­tär cy­ber­sä­ker­het. Ge­nom det upp­dra­get har han det se­nas­te året fått rap­por­ter om att ki­ne­sis­ka med­bor­ga­re åker till väst för att ta del av topp­forsk­ning och pro­dukt­ut­veck­ling, med syf­tet att fö­ra hem kun­ska­pen till Ki­na. An­ting­en så att de själ­va vär­vats och vet om det, el­ler ge­nom över­vak­ning från sta­ten.

– Ki­na har satt upp må­let att va­ra den eko­no­miskt och po­li­tiskt le­dan­de världs­mak­ten 2049, då folk­re­pu­bli­ken fi­rar hund­ra år. Det här är en del av det pro­jek­tet, sä­ger He­is­ka­nen.

– Re­dan 2025 ska ”ma­de in Chi­na” va­ra sy­no­nymt med den all­ra bäs­ta kva­li­te­ten. Det är de­ras vi­sion.

För att upp­nå det an­vän­der Ki­na fred­li­ga me­to­der som di­plo­ma­ti och sam­ar­be­ten mel­lan fö­re­tag – men även ”tvi­vel­ak­ti­ga mi­li­tä­ra knep” i när­om­rå­det och spe­ci­ellt i cy­ber­do­mä­nen, me­nar He­is­ka­nen.

Bå­de ame­ri­kans­ka skydds­po­li­sen FBI och För­svars­mak­ten har ob­ser­ve­rat att ak­tö­rer med ki­ne­sisk bak­grund haft på­ver­kans­kam­pan­jer på in­ter­net och att de har trängt sig in i da­ta­sy­stem.

I hös­tas var­na­de Ki­nas re­ge­ring för att ”den som le­ker med el­den kom­mer av den att för­gö­ras”. Ho­tet var rik­tat mot Hong­kong, där ti­o­tu­sen­tals de­mon­stre­ra­de mot Ki­na­vän­li­ga le­da­ren Car­rie Lam.

I som­mar har nya pro­tes­ter blos­sat upp i Hong­kong, där fol­ket nu fruk­tar att de­ras ytt­ran­de­fri­het in­skränks yt­ter­li­ga­re.

– Men nå­got mi­li­tärt hot mot grann­län­der finns det in­te i nu­lä­get, och i syn­ner­het in­te mot Fin­land, sä­ger Mik­ko He­is­ka­nen.

Det För­svars­mak­ten var­nar för är re­gel­rät­ta men, en­ligt He­is­ka­nen, tvi­vel­ak­ti­ga me­to­der för att skaf­fa kon­kur­rens­för­del.

Vad ska då fö­re­tag el­ler hög­sko­lor gö­ra, ifall de miss­tän­ker att in­for­ma­tion läc­ker till Ki­nas re­gim?

– Det vik­ti­gas­te är att kol­la bak­grunds­fak­ta och cv. Vi mås­te ock­så för­stå den ki­ne­sis­ka kul­tu­ren. Re­gi­men byg­ger på att med­bor­gar­na har to­tal lo­ja­li­tet mot sta­ten. Det gör ett så­dant här sy­stem möj­ligt.

– Tänk ock­så på vil­ka fö­re­tags­hem­lig­he­ter ni har, vad som kan tän­kas va­ra in­tres­sant för and­ra län­der, sä­ger He­is­ka­nen.

Hu­aweis 5G har för­bju­dits – men in­te i Fin­land

Ett led i Ki­nas strä­van att bli en le­dan­de glo­bal makt är värl­dens störs­ta tek­no­lo­gi­fö­re­tag Hu­awei.

– Hu­awei har en helt över­läg­sen 5G-tek­no­lo­gi jäm­fört med bå­de No­kia och Erics­son, bå­de vad gäl­ler kva­li­tet och pris. Att de ex­pan­de­rar åt oli­ka håll i värl­den, som i Afri­ka, är in­te ba­ra väl­gö­ren­het. Det gör de de­lar­na av värl­den eko­no­miskt be­ro­en­de av Ki­na.

– Att ki­ne­sis­ka Zhe­ji­ang Ge­ely Hol­ding Group köp­te upp svens­ka Vol­vo var in­te hel­ler ett miss­tag.

Där­för har Ki­nas tek­no­lo­gi­pro­jekt ibland kal­lats för den nya si­den­vä­gen.

Men fle­ra län­der, som Sve­ri­ge, Nor­ge och Austra­li­en, har för­bju­dit Hu­aweis 5G-tek­no­lo­gi på grund av oro för ki­ne­siskt spi­o­nage.

– De se­nas­te åren har lan­dets bnp ökat mar­kant. Det möj­lig­gör den här ty­pen av in­fly­tan­de. Fort­fa­ran­de är den låg räk­nad per ca­pi­ta, men det finns en väx­an­de me­del­klass.

En­ligt Mik­ko He­is­ka­nen är FN och EU för pas­si­va in­för Ki­nas fram­fart.

– Vi bör frå­ga oss: Ska vi ba­ra tit­ta på me­dan Ki­na tar över värl­den, el­ler vill vi sty­ra ut­veck­ling­en åt ett an­nat håll?

Re­dan 2025 ska ”ma­de in Chi­na” va­ra sy­no­nymt med den all­ra bäs­ta kva­li­te­ten, det är de­ras vi­sion.

FO­TO: TI­MO KARI

Fö­re­tags­hem­lig­he­ter och topp­forsk­ning från Fin­land ris­ke­rar att ham­na i den ki­ne­sis­ka re­gi­mens hän­der om vi in­te ser upp, sä­ger che­fen för led­nings­sy­stem Mik­ko He­is­ka­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.