Fin­land änd­rar knap­past si­na krav trots ljus­ning

Sve­ri­ges stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­ders Teg­nell sä­ger till Yle att an­ta­let smit­ta­de i Sve­ri­ge har mins­kat snabbt, vil­ket kun­de öpp­na upp för Fin­lands­re­sor. Mi­ka Sal­mi­nen på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd kont­rar med att kra­ven knap­past luck­ras upp, men att gra

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En­ligt Sve­ri­ges stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­dersTeg­nell är det in­te otänk­bart att Sve­ri­ge snart upp­fyl­ler Fin­lands krav för lyf­ta re­se­re­strik­tio­ner, skri­ver Yle.

För fria re­sor mel­lan Fin­land och ett an­nat land krä­ver Fin­land att det and­ra lan­det hål­ler sig på en ni­vå av högst 8 co­rona­fall per 100 000 in­vå­na­re un­der en två­vec­kors­pe­ri­od.

För en må­nad se­dan ha­de Sve­ri­ge 100 fall per 100 000 in­vå­na­re. Två vec­kor se­na­re ha­de ta­let hal­ve­rats.

En­ligt Teg­nell är Sve­ri­ge som hel­het nu ne­re på 20 fall per 100 000 in­vå­na­re, och det finns re­gi­o­ner som re­dan nu lig­ger un­der 8 fall. Han vå­gar än­då in­te gis­sa när Sve­ri­ge uppnår kri­te­ri­et för fria re­sor till Fin­land.

– Jag ha­de in­te trott att det skul­le gå så fort som det gjort de se­nas­te vec­kor­na. Fort­sät­ter det på det vi­set så kanske vi är där om ett par vec­kor, men vi får väl se. Sen får vi ju se hur det blir i Fin­land, det är en an­nan del av dis­kus­sio­nen, sä­ger han.

Mi­ka Sal­mi­nen, di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, sä­ger att Fin­land knap­past vi­ker från sin nu­va­ran­de lin­je. En­ligt ho­nom kan spe­ci­alåt­gär­der än­då tilläm­pas.

– Ifall an­ta­let smit­ta­de lig­ger vid en ni­vå på 10 co­rona­fall per 100 000 in­vå­na­re un­der en pe­ri­od på två vec­kor och tren­den är po­si­tiv är det te­o­re­tiskt möj­ligt för re­ge­ring­en att fat­ta nya be­slut gäl­lan­de re­strik­tio­ner, sä­ger Sal­mi­nen.

Sal­mi­nen tror att Fin­land knap­past kom­mer att änd­ra på si­na kri­te­ri­er för fri rör­lig­het, men tyc­ker att Sve­ri­ge är på rätt väg. Han sä­ger att an­ta­let nyupp­täck­ta fall per vec­ka i Sve­ri­ge än­nu är så pass högt att man in­te kan an­das ut.

– Re­ge­ring­en i Fin­land har gått in för strik­ta­re grän­ser än lin­jen i EU som ka­te­go­ri­se­rar 20 co­rona­fall per 100 000 in­vå­na­re un­der en två­vec­kors­pe­ri­od som ett bra lä­ge. Det har in­te va­rit tal om att ju­ste­ra fin­länds­ka kri­te­ri­er, sä­ger Sal­mi­nen.

AN­DERS­SON/LEH­TIKU­VA-AFP

Mi­ka Sal­mi­nen och An­ders Teg­nell. FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEH­TIKU­VA/MAG­NUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.