Ex­per­ter om vac­cin: Vi kan in­te kom­pro­mis­sa med sä­ker­he­ten

Näs­tan tret­tio co­ro­na­vac­cin­pro­jekt run­tom i värl­den har kom­mit så långt att de bör­jat tes­tas på män­ni­skor. De fins­ka vac­cin­pro­jek­ten vän­tar på att få in­le­da djur­test­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - CHRISTA LUNDSTRÖM/SPT

Han­na No­hynek, över­läka­re och vac­cin­ex­pert på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, be­rät­tar att det finns över 200 oli­ka co­ro­na­vac­cin­pro­jekt som är i oli­ka ske­den run­tom i värl­den. De fles­ta möj­li­ga vac­ci­ner­na är än­nu i så ti­di­ga sta­di­er att de in­te tes­tas på män­ni­skor, men näs­tan tret­tio har bör­jat tes­tas i kli­nis­ka pröv­ning­ar. De kli­nis­ka pröv­ning­ar­na be­står av oli­ka fa­ser där vac­ci­net tes­tas på allt stör­re grup­per av män­ni­skor.

Åt­minsto­ne två vac­cin­pro­jekt på­går i Fin­land. Det ena ko­or­di­ne­ras av Tam­mer­fors uni­ver­si­tet och det and­ra av Helsing­fors uni­ver­si­tet och Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet. De har in­te in­lett si­na kli­nis­ka pröv­ning­ar än­nu ut­an vän­tar på att få tes­ta på djur.

En­ligt No­hynek är det svårt att i det här ske­det sä­ga om de fins­ka vac­cin­pro­jek­ten kom­mer att stå sig i kon­kur­ren­sen.

– Det be­ror på hur de and­ra vac­cin­pro­jek­ten kla­rar sig. Det kan till ex­em­pel hän­da att de möj­li­ga vac­cin som nu ge­nom­går kli­nis­ka pröv­ning­ar in­te vi­sar sig va­ra till­räck­ligt säk­ra.

No­hynek sä­ger att det görs myc­ket sam­ar­be­te fors­kar­grup­per­na emel­lan, men att det ock­så är en bra sak att det finns många oli­ka grup­per.

– Det finns näs­tan 8 mil­jar­der män­ni­skor och om al­la vill ha vac­cin är det själv­klart att vi be­hö­ver fle­ra oli­ka så­da­na.

Ti­di­ga­re har det ta­git upp till tolv år att ut­veck­la ett vac­cin, men nu för ti­den räc­ker det med un­ge­fär ett till ett och ett halvt år.

– Även om ett om vac­cin mås­te ut­veck­las snabbt kan man in­te kom­pro­mis­sa med sä­ker­he­ten, sä­ger No­hynek.

Oför­ut­sed­da bi­ef­fek­ter

Helsingin Sa­no­mat rap­por­te­ra­de ti­di­ga­re i ju­li om att sam­ma hjälpäm­ne som an­vän­des i svi­nin­flu­ensa­vac­ci­net Pan­dem­rix nu in­går i många co­ro­na­vac­cin­pro­jekt. Pan­dem­rix kopp­la­des ihop med öka­de fall av nar­ko­lep­si bland unga.

No­hynek sä­ger att ge­ne­tis­ka fak­to­rer spe­la­de in i de fall där nar­ko­lep­si var en av bi­verk­ning­ar­na av vac­ci­net.

– Det kan upp­stå oför­ut­sed­da el­ler säll­syn­ta bi­ef­fek­ter obe­ro­en­de av hur nog­gran­na tes­ter man gör. Nar­ko­lep­sin var all­de­les ovän­tad och gick in­te att för­ut­spå, sä­ger No­hynek.

– In­nan lä­ke­me­dels­myn­dig­he­ter­na

■ ger lov till för­sälj­ning av vac­ci­ner­na krävs det att de är till­räck­ligt tryg­ga.

En an­nan risk med att ta fram ett vac­cin snabbt är en­ligt No­hynek att vac­ci­net in­te blir till­räck­ligt ef­fek­tivt i al­la de grup­per där man vill an­vän­da vac­ci­net.

”Vi är in­te snab­bast”

I vac­cin­pro­jek­tet vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet del­tar fors­ka­re från uni­ver­si­te­tets vac­cin­forsk­ningscen­ter samt me­di­cins­ka och livs­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten. Man hop­pas kun­na över­gå till djur­tes­ter un­der hös­ten.

– Det finns fle­ra oli­ka sätt att ut­veck­la vac­cin på, och den me­tod vi an­vän­der oss av är den lång­sam­mas­te. Vi vill gö­ra ett så bra vac­cin som möj­ligt men vi för­står att vi in­te kom­mer att va­ra snab­bast, sä­ger Mi­ka Rä­met, chef för vac­cin­forsk­nings­cent­ret.

– Det kom­mer att drö­ja länge in­nan vi är re­do för kli­nis­ka stu­di­er.

Den ide­a­la si­tu­a­tio­nen skul­le en­ligt Rä­met va­ra att de förs­ta vac­ci­ner­na som blir kla­ra är så pass bra att de and­ra pro­jek­ten in­te be­hö­ver fort­sät­ta. Men det förs­ta till­gäng­li­ga vac­ci­net kanske in­te är det bäs­ta i det långa lop­pet.

Han be­to­nar att sä­ker­he­ten hos vac­ci­ner­na be­hö­ver un­der­sö­kas med om­fat­tan­de kli­nis­ka stu­di­er.

– Det kan upp­stå ovän­ta­de bi­ef­fek­ter och där­för är det ock­så vik­tigt att sä­ker­hets­be­döm­ning­en av vac­ci­net fort­sät­ter ef­ter att det bör­jar an­vän­das. Fall som till ex­em­pel svi­nin­flu­ensa­vac­ci­net är ex­tremt olyck­li­ga, men säll­syn­ta.

Rä­met sä­ger att det främst var and­ra fak­to­rer än just hjälpäm­net som på­ver­ka­de fö­re­koms­ten av nar­ko­lep­si i sam­band med svi­nin­flu­ensa­vac­ci­net.

Tid­ta­bel­len svår att för­ut­spå

Rä­met lyf­ter lik­som No­hynek upp ris­ken för att vac­ci­net in­te blir till­räck­ligt ef­fek­tivt. Han be­rät­tar om ett vac­cin­pro­jekt som på­går i Ox­ford där vac­ci­net tes­ta­des på apor. De apor som fick vac­cin upp­vi­sa­de lind­ri­ga­re sym­tom av sjuk­do­men än de apor som in­te fick vac­cin. Men de vac­ci­ne­ra­de kun­de fort­fa­ran­de smit­ta and­ra.

– Det här går in­te di­rekt att över­fö­ra på män­ni­skor, men om ett vac­cin in­te för­hind­rar smit­to­ris­ken så är det in­te en ide­al lös­ning.

Det är fort­fa­ran­de svårt att för­ut­spå när ett co­ro­na­vac­cin blir fär­digt. Vis­sa pro­du­cen­ter häv­dar att det kom­mer ett vac­cin re­dan i år, men det be­ror en­ligt Han­na No­hynek på hur ar­be­tet fort­skri­der.

– Vi hop­pas att de vac­cin­pro­jekt som är längst hun­na är ef­fek­ti­va mot co­vid-19, sä­ger No­hynek.

På grund av co­ro­na­pan­de­min kan in­te Helsin­ki Pri­de We­ek ar­ran­ge­ras som van­ligt då drygt 100 000 per­so­ner bru­kar sam­las till eve­ne­mang­et. I stäl­let ar­ran­ge­ras pri­de­vec­kan som ett hy­bri­de­ve­ne­mang, det vill sä­ga bå­de ut­om­hus och on­li­ne.

Pri­de­vec­kan ar­ran­ge­ras un­der en hel vec­kas tid, från den 7 till den 13 sep­tem­ber, och kröns med pri­de­pa­rad på lör­da­gen. In­för pa­ra­den ska­pas ett hy­bri­de­ve­ne­mang för sam­ar­bets­part­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner och pri­vat­per­so­ner på eve­ne­mangs­si­dor­na, med­de­lar Helsin­ki Pri­de i ett press­med­de­lan­de.

För­u­tom on­li­ne­pa­ra­den kom­mer sta­den och dess ga­tor och par­ker att de­ko­re­ras i regn­bå­gens fär­ger från och med kloc­kan 12 på lör­da­gen den 12 sep­tem­ber. Men i stäl­let för en stor ar­ran­ge­rad pa­rad där många män­ni­skor sam­las, upp­ma­nar ar­ran­gö­rer­na del­ta­ga­re att gå eg­na rut­ter i sta­den. Del­ta­gar­na upp­munt­ras ock­så till att ta med eg­na flag­gor och skyl­tar. Man kan gö­ra sitt del­ta­gan­de syn­ligt ge­nom att an­vän­da hash­tag­gar­na #imwit­h­pri­de och #helsin­kipri­de2020 på so­ci­a­la me­di­er.

Ef­ter pa­ra­den hålls en pride­kon­sert i Hav­ska­bel­hal­len (Me­ri­kaa­pe­li­hal­li) i Ka­bel­fa­bri­ken kloc­kan 16–18.

Kon­ser­ten och själ­va pa­ra­den kom­mer att sän­das på eve­ne­mang­ets si­da. Un­der pri­de­vec­kan finns det fle­ra ak­ti­vi­te­ter att ta del av. Det ord­nas bland an­nat dis­kus­sio­ner, fö­re­ställ­ning­ar och fö­re­läs­ning­ar i Na­tio­nal­mu­se­et som fun­ge­rar som Helsin­ki Pri­de House.

Helsin­ki Pri­de We­ek är Fin­lands störs­ta eve­ne­mang som lyf­ter upp mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

FO­TO: EMMI KORHONEN/LEH­TIKU­VA

Åt­minsto­ne två co­ro­na­vac­cin­pro­jekt på­går i Fin­land. Det ena ko­or­di­ne­ras av Tam­mer­fors uni­ver­si­tet.

FO­TO: MARK­KU ULANDER/LEH­TIKU­VA

En­ligt Han­na No­hynek (till hö­ger på bil­den), över­läka­re och vac­cin­ex­pert på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, har näs­tan tret­tio co­ro­na­vac­cin­pro­jekt run­tom i värl­den nått kli­nis­ka pröv­ning­ar, det vill sä­ga att vac­ci­ner­na tes­tas på män­ni­skor.

Fo­to: Niklas tallqvist/ HBl-ar­kiv

■ Pri­de­vec­kan i Helsing­fors ar­ran­ge­ras in­te som van­ligt i år. I stäl­let upp­munt­ras del­ta­ga­re att sam­las i mind­re grup­per och gå eg­na rut­ter i hu­vud­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.