Co­ro­na or­sa­kar hög ar­bets­lös­het i Helsing­fors

Co­ro­na­pan­de­min och per­mit­te­ring­ar­na har sla­git hårt mot hu­vud­sta­den. An­de­len ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de är mar­kant stör­re än vid sam­ma tid­punkt i fjol.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - WAL­TER LÜTTGE wal­ter.lutt­ge@ksf­me­dia.fi

I slu­tet av ju­ni var an­de­len ar­bets­lö­sa i Helsing­fors 17,6 pro­cent, en­ligt Ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­ets sta­tistik. Lik­nan­de siff­ror sågs se­nast un­der 90-ta­lets re­ces­sion. Där­till finns det 31 pro­cent fär­re le­di­ga jobb än för ett år se­dan. Helsing­fors har i ge­nom­snitt drab­bats hår­da­re än res­ten av lan­det.

En­ligt Ilk­ka Haah­te­la, en­hets­chef för ar­bets­kraft och in­vand­ring vid Helsing­fors stad, be­ror skill­na­den på att hu­vud­sta­dens ser­vice­sek­tor är så stor.

– Den fin­länds­ka ar­bets­mark­na­den slogs hårt av per­mit­te­ring­ar, ser­vice­in­du­strin märk­te det di­rekt, sä­ger Haah­te­la.

Mäng­den ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de var 84 pro­cent stör­re i slu­tet av ju­ni jäm­fört med sam­ma tid­punkt i fjol. I he­la lan­det var ök­ning­en 64 pro­cent.

Av de ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de i Helsing­fors var 32 pro­cent hel­tidsper­mit­te­ra­de.

– Un­der de se­nas­te må­na­der­na har många bör­jat job­ba igen men vi är än­då oro­li­ga för att en stor del kom­mer va­ra per­mit­te­ra­de un­der en läng­re tid, sä­ger Haah­te­la.

Un­der vå­ren har en stor del av ar­bets­kraf­ten för­flyt­tats till hem­men. Di­stans­ar­be­te hem­i­från har bli­vit väl­digt van­ligt då ar­bets­plat­ser för­sö­ker mins­ka ris­ker­na för co­ro­na­smit­ta. Spå­ren av di­stans­ar­be­te är en av or­sa­ker­na till ar­bets­lös­he­ten, en­ligt Haah­te­la.

Helsing­fors är en stad som ser många re­san­de, bå­de tu­ris­ter och ar­bets­re­san­de. Om re­san­det ute­blir för­svin­ner ock­så en stor del av ar­be­tet in­om ser­vice­in­du­strin.

– Vi hop­pas att många kom­mer att åter­vän­da till si­na ar­bets­plat­ser på hös­ten. Det be­ty­der bland an­nat att lunch­re­stau­rang­er och lo­kal­tra­fi­ken kom­mer att få en stör­re mängd kun­der, sä­ger Haah­te­la.

”När det är då­li­ga ti­der lö­nar det sig att stu­de­ra”

Ar­bets­lös­he­ten bland Helsing­fors­bor un­der 25 år har vux­it med 158 pro­cent se­dan fjol­å­ret. En för­kla­ring till den sto­ra ök­ning­en, en­ligt Haah­te­la, är helt en­kelt att många stu­de­ran­de har le­digt un­der som­ma­ren. Han tror att an­ta­let ar­bets­lö­sa kom­mer att sjun­ka till hös­ten då uni­ver­si­te­ten öpp­nar si­na dör­rar igen.

– Ifall ar­bets­lös­he­ten blir till en lång­tids­ar­bets­lös­het hop­pas jag att unga kom­mer att sö­ka sig till en ut­bild­ning, sä­ger Haah­te­la.

Men att få sta­dens ung­do­mar att sö­ka sig till en ut­bild­ning är lät­ta­re sagt än gjort.

– En­sam kan sta­den in­te gö­ra myc­ket. Det hand­lar om ett sam­ar­be­te med sta­ten och hög­sko­lor, sä­ger Haah­te­la.

Lik­som många and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner blev ock­så Sveps Ung­doms­verk­stad tvung­en att flyt­ta sin verk­sam­het till web­ben un­der vå­ren. Om­ställ­ning­en fun­ge­ra­de bra och ef­fek­tivt då or­ga­ni­sa­tio­nen lyc­ka­des hål­la kon­tak­ten med de unga.

– Vis­sa som ha­de ar­bets­pröv­ning av­slu­ta­de den på grund av att de var räd­da för co­ro­na­vi­ru­set, vis­sa var tvung­na att slu­ta då de­ras jobb upp­hör­de, sä­ger Ta­riku Ahl­fors, verk­sam­hets­le­da­re för Sveps.

Ahl­fors räk­nar med att ett än­nu stör­re an­tal ung­do­mar kan be­hö­va Sveps hjälp till hös­ten.

Sveps hjäl­per ung­do­mar med att hit­ta sys­sel­sätt­ning. Ung­doms­verk­sta­den för­sö­ker mot­ar­be­ta stu­di­etrött­het och ut­an­för­skap. Ahl­fors stö­der Haah­te­las ini­ti­a­tiv om att unga ska sö­ka en stu­die­plats.

– Bör­ja med nå­got som du är in­tres­se­rad av. Man mås­te va­ra mo­ti­ve­rad, an­nars kom­mer bu­me­rang­en till­ba­ka och det kan bli ett miss­lyc­kan­de. Men man ska ock­så vå­ga pro­va, sä­ger Ahl­fors.

Ahl­fors kän­ner igen si­tu­a­tio­nen då han själv stu­de­ra­de un­der 90-ta­lets re­ces­sion.

– När det är då­li­ga ti­der lö­nar det sig att stu­de­ra. När jag stu­de­ra­de var det ock­så många som kom till­ba­ka från ar­bets­li­vet för att av­slu­ta si­na stu­di­er, sä­ger Ahl­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.