USA-stäng­ning av ki­ne­siskt kon­su­lat fry­ser re­la­tio­ner­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA HANS­SON/TT

USA har be­ord­rat Ki­na att stänga sitt kon­su­lat i Houston och an­kla­gar lan­det för att ha trap­pat upp sin spi­on­verk­sam­het och på­ver­kans­kam­pan­jer i USA. Ki­na ho­tar med ve­der­gäll­ning. – Re­la­tio­ner­na för­säm­ras för var­je dag som går, sä­ger Ki­naråd­gi­va­ren Fré­déric Cho.

Stäng­ning­en ska ha be­ord­rats un­der tis­da­gen och be­slu­tet fat­ta­des för att skyd­da im­ma­te­ri­ell egen­dom, såsom pa­tent, va­ru­mär­ken och så­dant som skyd­das av upp­hovs­rätt, en­ligt USA:s ut­ri­kesmi­ni­ste­ri­um.

– Vi har be­ord­rat stäng­ning­en av Folk­re­pu­bli­ken Ki­nas ge­ne­ral­kon­su­lat i Houston, för att skyd­da ame­ri­kansk im­ma­te­ri­ell egen­dom och ame­ri­ka­ners pri­va­ta in­for­ma­tion, sä­ger mi­ni­ste­ri­ets ta­les­per­son Mor­gan Or­ta­gus un­der en press­träff.

Lo­ka­la me­di­er rap­por­te­ra­de att do­ku­ment brän­des på en in­ner­gård på kon­su­la­tet. En­ligt Houston­po­li­sens Twit­ter­kon­to sågs rök vid plat­sen men ord­nings­mak­ten ”be­vil­ja­des in­te till­gång till bygg­na­den”.

Or­ta­gus gav inga yt­ter­li­ga­re de­tal­jer om vad skä­let bakom be­slu­tet var men Ki­na har va­rit in­blan­dat i mas­sivt spi­o­ne­ri och på­ver­kans­kam­pan­je­ri i USA un­der fle­ra år, upp­ger mi­ni­ste­ri­et.

”De här ak­ti­vi­te­ter­na har ökat mar­kant i ska­la och om­fatt­ning de se­nas­te åren”, en­ligt ett ut­ta­lan­de.

”Po­li­tisk pro­vo­ka­tion”

Be­ske­det för­döms av Ki­na som sä­ger att ar­be­tet på kon­su­la­tet på­går som van­ligt.

– Ki­na upp­ma­nar USA att ome­del­bart dra till­ba­ka sitt fel­ak­ti­ga be­slut, sä­ger Wang Wen­bin, ta­les­per­son för Ki­nas ut­ri­kesmi­ni­ste­ri­um, och ho­tar med ve­der­gäll­ning­ar.

– Det är en po­li­tisk pro­vo­ka­tion som en­si­digt kom­mer från USA:s håll och som all­var­ligt bry­ter mot in­ter­na­tio­nell lag, sä­ger Wang Wen­bin.

”Kan in­te ute­slu­ta någon­ting”

Stäm­ning­ar­na mel­lan Ki­na och USA har va­rit fros­ti­ga länge. USA har in­fört sank­tio­ner och mar­ke­rat kraf­tigt mot Ki­nas age­ran­de i Ti­bet och mot ui­gu­rer i Xin­ji­ang un­der vå­ren. Co­ro­na­vi­ru­set, som pre­si­dent Do­nald Trump en­vist kal­lar ”Ki­na­vi­ru­set”, och de nya sä­ker­hets­la­gar­na i Hong­kong har ock­så lett till ökad frik­tion mel­lan stor­mak­ter­na.

– Det är en stark mar­ke­ring att be­ord­ra en stäng­ning av ett an­nat lands kon­su­lat. Jag blev för­vå­nad men in­te helt över­ras­kad, sä­ger Fré­déric Cho, Ki­naråd­gi­va­re och vice ord­fö­ran­de för Swe­den-Chi­na Tra­de Council.

– USA dri­ver en väl­digt tuff agen­da mot Ki­na på allt fler plan.

Man får in­te hel­ler glöm­ma bort att frå­gan har en in­ri­kes­po­li­tisk di­men­sion, sä­ger Cho, där Trump och den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en har gjort det till en del av val­rö­rel­sen att ta i med hård­hands­kar­na mot Ki­na.

– Det är ba­ra att kon­sta­te­ra att re­la­tio­ner­na för­säm­ras för var­je dag som går. Man kan in­te ute­slu­ta någon­ting i form av nya hän­del­ser och re­ak­tio­ner hä­dan­ef­ter, sä­ger Cho.

Från fros­tigt till is­kallt

USA:s nya kraft­tag har fått re­la­tio­ner­na län­der­na emel­lan att fry­sa till yt­ter­li­ga­re. En in­satt käl­la sä­ger till Reu­ters att Ki­na över­vä­ger att stänga USA:s kon­su­lat i Wu­han. Ki­ne­sis­ka stu­den­ter i USA upp­ma­nas ock­så att ”va­ra på sin vakt”.

”Ny­li­gen har ame­ri­kans­ka brotts­före­byg­gan­de myn­dig­he­ter trap­pat upp god­tyck­li­ga för­hör, tra­kas­se­ri­er, be­slag­ta­gan­den av per­son­li­ga ägo­de­lar och fri­hets­be­rö­van­den mot ki­ne­sis­ka stu­den­ter i USA”, skri­ver det ki­ne­sis­ka ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et på so­ci­a­la me­di­er, rap­por­te­rar AFP.

Kon­su­la­tet i Houston är ett av fem ki­ne­sis­ka kon­su­lat i USA. Det finns även en am­bas­sad i Washing­ton.

FO­TO: EVAN VUCCI/TT-AP

■ Re­la­tio­ner­na mel­lan USA och Ki­na har länge va­rit an­sträng­da, men den se­nas­te ti­dens hän­del­ser har lett till ökad frik­tion. På bil­den Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.