EU-par­la­men­ta­ri­ker krä­ver åt­gär­der av EU till följd av Ki­nas sä­ker­hets­lag­stift­ning

Tio fins­ka Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker an­ser att EU bor­de vid­ta kon­kre­ta åt­gär­der på grund av Ki­nas nya sä­ker­hets­lag­stift­ning, skri­ver Uu­tis­su­o­ma­lai­nen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ma­jo­ri­te­ten av Fin­lands Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker an­ser att åt­gär­der från EU-håll be­hövs till följd av Ki­nas nya sä­ker­hets­lag, skri­ver Uu­tis­su­o­ma­lai­nen.

Sä­ker­hets­la­gen träd­de i kraft i slu­tet av ju­ni och har fått kri­tik från oli­ka län­der och män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner för att den an­ses un­der­grä­va ytt­ran­de­fri­het, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och Hong­kongs ställ­ning. La­gen gör det möj­ligt för Ki­na att stif­ta la­gar om Hong­kong ut­an att det pas­se­rar Hong­kongs par­la­ment.

Al­vi­i­na Ala­metsä (Grö­na, G/EFA), El­si Ka­tai­nen (C, RE), Mi­a­pet­ra Kum­pu­la-Natri (SDP, S&D), Sil­via Mo­dig (VF, GUE/NGL) och Vil­le Ni­i­ni­stö (Grö­na, G/EFA) stö­der bå­de eko­no­mis­ka sank­tio­ner och åt­gär­der för att stöd­ja de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na.

Ala­metsä på­pe­kar att EU hål­ler på och för­hand­lar fram ett om­fat­tan­de in­ve­ste­rings­av­tal med Ki­na.

– Av­ta­let bör in­ne­hål­la bin­dan­de klau­su­ler om att skyd­da och främ­ja håll­bar ut­veck­ling och sär­skilt mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Ala­metsä till Uu­tis­su­o­ma­lai­nen.

Ock­så Lau­ra Huh­ta­saa­ri (Sannf, ID), Teu­vo Hak­ka­rai­nen (Sannf, ID) och Pe­tri Sar­va­maa (Saml, EPP) fö­re­språ­kar eko­no­mis­ka sank­tio­ner.

Hei­di Haut­a­la (Grö­na, G/EFA) sä­ger att EU och dess med­lems­sta­ter mås­te stöd­ja Stor­bri­tan­ni­en om lan­det vill ta Ki­na till den in­ter­na­tio­nel­la dom­sto­len för brott mot in­ter­na­tio­nell rätt.

En­ligt Sir­pa Pi­e­tikä­i­nen (Saml, EPP) och Ee­ro He­i­nälu­o­ma (SDP, S&D) bör EU-län­der­na be­slu­ta att bi­la­te­ra­la ut­läm­nings­av­tal in­te bör tilläm­pas med Hong­kong.

Mau­ri Pek­ka­ri­nen (C, RE) sä­ger att det är oro­an­de att EU är be­ro­en­de av vik­ti­ga rå­va­ror från Ki­na.

Hen­na Virk­ku­nen (Saml, EPP) sä­ger att EU tyd­ligt mås­te mar­ke­ra att man in­te ac­cep­te­rar den nya sä­ker­hets­lag­stift­ning­en. Ock­så Nils Tor­valds (SFP, RE) krä­ver en ”stark pro­test” från EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.