Sym­bol­tyngd sta­ty får stå kvar i Nu­uk

Ska en sta­ty av en av de ti­di­gas­te ko­lo­ni­sa­tö­rer­na av Grönland få stå kvar i hu­vud­sta­den Nu­uk? Ja, tyc­ker in­vå­nar­na som rös­tat för att be­hål­la det kon­tro­ver­si­el­la mo­nu­men­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-RIT­ZAU

Pro­tes­ter­na mot sta­ty­er av hi­sto­ris­ka ra­sis­ter, som i svall­vå­gor­na av Black li­ves mat­ter-de­mon­stra­tio­ner­na i USA svept över värl­den, har även nått Grönland.

Men där, i hu­vud­sta­den Nu­uk, har in­vå­nar­na nu rös­tat för att lå­ta en sta­ty av den dansk-nors­ke präs­ten och mis­sio­nä­ren Hans Ege­de stå kvar. Det rap­por­te­rar lo­ka­la eter­me­die­bo­la­get KNR.

Ege­de var un­der ti­digt 1700-tal mis­sio­när på Lo­fo­ten och Grönland. Han be­trak­tas som den förs­te mo­der­ne ut­fors­ka­ren av Grönland och av in­ui­ter­na som en av de förs­ta ko­lo­ni­sa­tö­rer­na.

– Hans Ege­de var ju mis­sio­när och gick i fron­ten för ko­lo­ni­se­ring­en av Grönland un­der en dansk kung. Den här sta­tyn står på top­pen av ett berg och i det när­mas­te va­kar över Nu­uk, vil­ket i slutän­dan är en sym­bol för det ko­lo­ni­a­la vål­det, sa­de fol­ke­tings­med­lem­men Aki-Ma­til­da Høegh-Dam i ju­ni.

Sta­tyn över Ege­de har fle­ra gång­er van­da­li­se­rats, bland an­nat 1973 och 2012. Men i den om­röst­ning som det lo­ka­la sty­ret nu or­ga­ni­se­rat tyck­te drygt 900 av de 1 500 rös­tan­de för att den ska stå kvar. Det är nu upp till kom­mun­sty­rel­sen att ta det slut­li­ga be­slu­tet.

I Kö­pen­hamn har en sta­ty av Hans Ege­de må­lats röd med slag­ord om att ko­lo­ni­sa­tio­nen ska upp­hö­ra, sam­ma ord har må­lats på sta­tyn i Nu­uk.

FO­TO: CHRISTIAN KLINDT SO­EL­BECK/TT

■ Sta­tyn av mis­sio­nä­ren Hans Ege­de i Nu­uk, fär­gad av rö­da slag­ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.