Me­too-våg i Egyp­ten ef­ter upp­märk­sam­mat fall

En ny me­too-våg sve­per över Egyp­ten ef­ter an­kla­gel­ser om en rad upp­märk­sam­ma­de sex­u­el­la över­grepp. Någ­ra av off­ren är min­derå­ri­ga och i so­ci­a­la me­di­er flam­mar vre­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HE­LE­NA NORDENBERG/TT

Kvin­nor­nas an­kla­gel­ser är likar­ta­de: Med kall­ham­rad och ut­stu­de­rad list lu­ra­de den unge man­nen si­na många of­fer. Man­nen är en fö­re det­ta stu­dent vid Ame­ri­can uni­ver­si­ty i Kai­ro, ett av de mest pre­stige­ful­la eli­tu­ni­ver­si­te­ten i Egyp­ten.

Det var när kvinn­li­ga stu­den­ter, som sä­ger sig ha bli­vit ut­sat­ta för sam­me man, fick kon­takt med varand­ra via so­ci­a­la me­di­er som den nya me­too-vå­gen tog fart.

Kvin­nor­na häv­dar att det he­la bör­ja­de med att man­nen ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner i so­ci­a­la me­di­er näst­la­de sig in i kvin­nor­nas nät­verk, för att där­ef­ter sät­ta sin plan i ver­ket.

Hop­pas på verk­lig för­änd­ring

Sex­u­el­la över­grepp och tra­kas­se­ri­er är djupt ro­ta­de pro­blem i Egyp­ten där kvin­nor of­ta tving­as käm­pa mot en kon­ser­va­tiv kul­tur där kvin­nans är­bar­het an­ses som vik­tig för fa­mil­jens ryk­te. Men kvin­no­rätts­ak­ti­vis­ter i Egyp­ten hop­pas nu på en verk­lig för­änd­ring när det gäl­ler hur myn­dig­he­ter­na han­te­rar an­kla­gel­ser om sex­u­el­la över­grepp.

– Ef­ter det här fal­let kom­mer all­ting att bli helt an­norlun­da, ingen­ting kom­mer att bli som för­ut, sä­ger ad­vo­ka­ten Ne­had Abo El Kom­san till ny­hets­by­rån AP.

Ne­had Abo El Kom­san är ord­fö­ran­de för Egyp­tis­ka cent­ret för kvin­nors rät­tig­he­ter och fö­re­trä­der fle­ra av de kvin­nor som rik­tar an­kla­gel­ser mot man­nen.

Det finns tec­ken på att hon kan ha rätt, in­te ba­ra för att myn­dig­he­ter­na den­na gång har re­a­ge­rat och age­rat ovan­ligt snabbt. Utö­ver det

har Al-Az­har-uni­ver­si­te­tet, en av den sun­ni­mus­lims­ka värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka in­sti­tu­tio­ner, i ett ut­ta­lan­de ifrå­ga­satt gam­la nor­mer och upp­fatt­ning­ar, som till ex­em­pel att kvin­nan har sig själv att skyl­la om hon blir ut­satt för brott om hon klär sig ”ut­ma­nan­de”.

Snyft­histo­ria som lock­be­te

Ett kon­to har ock­så ska­pats på Instagram dit re­do­gö­rel­ser och be­rät­tel­ser har ström­mat in om man­nens på­ståd­da över­grepp. Kvin­nor­na be­rät­tar om hur han smick­rat dem till en bör­jan, för att se­dan få dem att skic­ka in­ti­ma bil­der på sig själ­va.

Man­nen på­stås se­dan ha an­vänt bil­der­na för att ut­ö­va ut­press­ning mot kvin­nor­na och för­gri­pit sig på dem. En del av vitt­nesmå­len kom­mer från per­so­ner som var min­derå­ri­ga då brot­ten ska ha be­gåtts, rap­por­te­rar AP.

Många av kvin­nor­na vill va­ra ano­ny­ma men ett ti­o­tal kvin­nor har po­li­san­mält man­nen som har häk­tats, mis­s­tänkt för våld­täkt och ut­press­ning.

Instagram­kon­tot har bli­vit ett nav i an­kla­gel­ser­na. Da­gen ef­ter att det ha­de star­tats följ­de 26 000 per­so­ner upp­da­te­ring­ar­na, en­ligt ett in­lägg på kon­tot. Nu, tre vec­kor se­na­re, har det 165 000 föl­ja­re. För­u­tom att läg­ga upp an­kla­gel­ser mot man­nen de­las råd om hur man kan stop­pa nå­gon som för­sö­ker ma­ni­pu­le­ra en och tips om själv­för­svar­s­tek­ni­ker.

Man­nen har er­känt att han har ut­ö­vat ut­press­ning mot åt­minsto­ne sex flic­kor och ho­tat med att skic­ka käns­li­ga bil­der till de­ras för­äld­rar, upp­ger den egyp­tis­ka åklagar­myn­dig­he­ten i ett ut­ta­lan­de.

FO­TO: AH­MED ABD EL LA­TIF/TT-AP

■ En ung man, med si­na vän­ner i släp­tåg, taf­sar på en kvin­na då hon går över en ga­ta i Kai­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.