Sex­u­ellt våld i Egyp­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­lor: AP, UN Wo­men Egypt med fle­ra.

●●En av de van­li­gast fö­re­kom­man­de ty­per­na av sex­u­ellt våld som an­mälts i Egyp­ten hand­lar om över­grepp vid of­fent­li­ga ma­ni­fes­ta­tio­ner och lik­nan­de.

●●I sam­band med re­vol­ten 2011 som led­de till att pre­si­dent Hosni Mu­barak stör­ta­des blev kvin­nor of­ta mål­tav­la för mäns sex­u­el­la våld. Un­der mass­pro­tes­ter­na blev kvin­nor våld­tag­na, miss­hand­la­de och taf­sa­de på.

●●I ett press­med­de­lan­de den 15 ju­li väl­kom­nar UN Wo­men Egypt det fak­tum att det in­om lan­det på­går en rö­rel­se som upp­märk­sam­mar mäns sex­u­el­la våld mot kvin­nor.

●●1999 upp­häv­de Egyp­ten den lag som möj­lig­gjor­de för en våld­täkts­man att slip­pa straff, om han gif­te sig med sitt of­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.