Twit­ter stäng­er kon­spi­ra­tions­kon­ton – Qa­non pe­kas ut som po­ten­ti­ellt hot

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Twit­ter kom­mer att per­ma­nent stänga ner kon­ton som bry­ter mot platt­for­mens reg­ler och sam­ti­digt hän­vi­sar till den ame­ri­kans­ka kon­spi­ra­tions­rö­rel­sen Qa­non.

Reg­ler­na gäl­ler från och med den här vec­kan, och runt 150 000 kon­ton tros tas bort, upp­ger fö­re­ta­get. Över 7 000 kon­ton har re­dan ra­de­rats.

Al­la län­kar från Twit­te­rin­lägg till si­dor som kopp­las ihop med Qa­non kom­mer ock­så att tas bort.

FBI var­na­de i fjol för in­hems­ka ex­tre­mis­ter som drivs av kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er och pe­ka­de ut Qa­non som ett po­ten­ti­ellt ex­tre­mist­hot.

Med­lem­mar av hö­ger­rö­rel­sen har bland an­nat spri­dit kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er om att högt upp­sat­ta De­mo­kra­ter i USA sam­ar­be­tar med stats­an­ställ­da och ut­pe­ka­de pro­fil­star­ka af­färs­män och kän­di­sar i ett hem­ligt nät­verk för att få bort pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.