Prin­ci­per­na gav vi­ka för mil­jar­der­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

skri­ver att Fin­land in­te hör till över­ens­kom­mel­sens för­lo­ra­re, och att den ”fru­ga­la fy­ran” till skill­nad från Fin­land ha­de råd att krä­va ra­batt på si­na stöd till EU.

”Gjor­de Fin­land rätt då man in­te al­li­e­ra­de sig med den fru­ga­la fy­ran? I prin­cip al­li­e­ra­de sig Fin­land, även om man sa­de an­nat. Fin­land kräv­de si­da vid si­da med den fru­ga­la fy­ran ned­skär­ning­ar i bi­drag och ett mind­re kris­pa­ket.

Fin­land av­vi­ker från den fru­ga­la fy­ran ge­nom att god­kän­na en nå­got stör­re bud­get för EU och in­te krä­va ra­batt på sin med­lems­av­gift.

Var­för kräv­de de and­ra det då? Ef­tersom de är EU-bud­ge­tens störs­ta net­to­be­ta­la­re, be­tyd­ligt stör­re än Fin­land. De fick fler ra­bat­ter, men är fort­fa­ran­de stör­re net­to­be­ta­la­re än Fin­land. (...) Dess­utom har Fin­land sin egen ’åter­bä­ring av med­lems­av­gif­ten’: lands­byg­dens fi­nan­sie­ring. (...) Den här gång­en fick Fin­land 400 mil­jo­ner eu­ro för lands­byg­dens ut­veck­ling och 100 mil­jo­ner eu­ro för glest be­fol­ka­de re­gi­o­ner för den kom­man­de bud­get­pe­ri­o­den.”

Il­ta-Sa­no­mat skri­ver att det i bud­get­ö­ver­ens­kom­mel­sen in­te syns att Fin­land en­ligt pro­gno­ser­na åter­häm­tar sig lång­sam­mast från co­ro­nakri­sen.

”De som vill föl­ja Tysklands lin­je har mo­ti­ve­rat att Fin­land gyn­nas av den tys­ka ex­port­in­du­strins fram­gång. Kanske, men Fin­land bör se sig själv i spe­geln. Med en­bart Fin­lands stöd lyf­ter man in­te till ex­em­pel Ita­li­en ur kri­sen. Dä­re­mot är räk­ning­en dyr för vår lil­la sam­hälls­e­ko­no­mi. (...) För den snäl­la ele­ven blir in­te myc­ket kvar, men EU:s bråk­sta­kar ser ut att casha in, del­vis på Fin­lands peng­ar. Som EU-ord­fö­ran­de­land kräv­de Fin­land rätts­stats­prin­ci­per som vill­kor för EU­stö­den. För­gä­ves: Po­len och Ung­ern kla­rar sig bra i da­gens EU. Fin­land be­ta­lar.”

Da­gens Ny­he­ter an­ser att EU:s prin­ci­per fick ge vi­ka för co­ro­na­mil­jar­der­na.

”De fy­ra spar­sam­ma för­sök­te pres­sa fram vill­kor om att bi­drags­mot­ta­ga­re ska ac­cep­te­ra EU:s vär­de­ring­ar om de­mo­kra­ti, rätts­stat­li­ga prin­ci­per och ytt­ran­de­fri­het. Därav blir in­tet. (...) För Macron och Mer­kel var EU:s ’enig­het’ kring åter­hämt­nings­fon­den vik­ti­ga­re än att Vik­tor Or­bán och hans pols­ka vän­ner hål­ler sig till de­mo­kra­tis­ka spel­reg­ler. (...) Frank­ri­ke är topp­mö­tets seg­ra­re, till­sam­mans med Ita­li­en, Po­len och Ung­ern. Det finns det ing­en stör­re an­led­ning att jub­la åt.”

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.