Trän­ar­by­tet gav öns­kad ef­fekt för HIFK

Sa­ka­ri Mat­ti­la blev stor match­hjäl­te för HIFK då han ge­nom sitt se­ger­mål på tillägg­s­tid gav IFK sä­song­ens förs­ta hem­ma­se­ger.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

HIFK spe­la­de på ons­dag sin förs­ta match un­der nya trä­nar­pa­ret Te­e­mu Kank­ku­nen och Mi­ke Kee­ney se­dan Tor Tho­de­sen fått spar­ken.

Och de nya IFK-coacher­na kun­de in­te ha fått en myc­ket bätt­re start på sin se­jour som an­sva­ri­ga trä­na­re för röd­trö­jor­na. Sa­ka­ri Mat­ti­la gav hem­ma­la­get led­ning­en ef­ter 26 mi­nu­ters spel då hans fri­spark från li­ten vin­kel till väns­ter slank in bakom SJKmål­vak­ten Wal­ter Vi­i­ta­la.

Mat­chen i Helsing­fors var en het drabb­ning där do­ma­ren fick an­vänd­ning för sitt gu­la kort. He­la tio spe­la­re var­na­des och gäs­ter­nas Te­ro Män­tylä vi­sa­des av pla­nen med 23 mi­nu­ter kvar att spe­la. Hem­ma­la­get ha­de svårt att ut­nytt­ja det nu­me­rä­ra över­läget och Ari­el Ngu­eu­kam kvit­te­ra­de till 1–1 i 79:e mi­nu­ten.

Men Mat­ti­la ha­de be­stämt sig för att den här mat­chen in­te skul­le slu­ta ut­an hem­ma­se­ger. Mat­ti­la sat­te se­ger­må­let i den 96:e mi­nu­ten.

HIFK med­de­la­de i mån­dags att nors­ka trä­na­ren Tor Tho­de­sen fått spar­ken ef­ter ba­ra tre li­ga­om­gång­ar. Be­ske­det slog ner som en bomb i Fot­bolls­fin­land och det var in­te helt lätt att föl­ja lo­gi­ken bakom IFK:s age­ran­de i trä­nar­frå­gan.

Tho­de­sen ha­de lett la­get till fram­gång un­der sin förs­ta sä­song och trots att den and­ra bör­jat knagg­ligt var li­gan ba­ra tre om­gång­ar gam­mal då han fick gå. Norr­man­nen har det klart högs­ta po­äng­snit­tet av de trä­na­re som lett HIFK i li­gan.

Re­sul­ta­tet i Kank­ku­nens och Kee­neys förs­ta match som an­sva­ri­ga trä­na­re föll sä­kert klubbled­ning­en i sma­ken. Kam­ra­ter­nas sal­do ef­ter fy­ra mat­cher är två seg­rar och två för­lus­ter och tack va­re se­gern över SJK har la­get nu ock­så vun­nit in­för hem­ma­publi­ken den här sä­song­en.

FO­TO: MIK­KO STIG

HIFK:s spe­lar­na ha­de all or­sak att fi­ra då la­get tig sin förs­ta hem­ma­se­ger för sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.