RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

●●●Hbl 30.7, si­dan 4: I ar­ti­keln om Hel­com stod det fel­ak­tigtatt Hel­coms grun­dar­län­der var Dan­mark, Est­land, Fin­land, Sve­ri­ge, Tyskland, Lett­land, Li­tau­en, Po­len, Ryss­land. Des­sa län­der är med­lems­län­der i dag och in­te grun­dar­län­der. Grun­dar­län­der­na var Fin­land, Sve­ri­ge, Dan­mark, För­bunds­re­pu­bli­ken Tyskland, Tys­ka de­mo­kra­tis­ka re­pu­bli­ken, Po­len och Sov­je­tu­ni­o­nen.

●●●Hbl 31.7, si­dan 18: Re­cen­sio­nen av fil­men Min pap­pa Ma­ri­an­ne skrevs av Kris­ter Ug­gel­dahl, in­te av Ma­lin Slot­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.