Tallin­tun­nel i mot­vind

Est­lands re­ge­ring tror in­te på Pe­ter Ves­ter­bac­kas tun­nel­pro­jekt. Om tun­neln byggs ska det gö­ras som ett sam­ar­be­te mel­lan fins­ka och est­nis­ka sta­ten, in­te som ett pri­vat ini­ti­a­tiv, me­nar den est­nis­ka mi­nistern Jaak Aab.

Hufvudstadsbladet - - News - JO­HAN­NA HäGGBLOM jo­han­na.hagg­blom@ksf­me­dia.fi

Est­land bac­kar fö­re­ta­ga­ren Pe­ter Ves­ter­bac­kas för­slag om en tun­nel till Tal­linn.

Den est­nis­ka re­ge­ring­en an­ser att den 103 kilo­me­ter långa tun­neln in­te kan byg­gas som ett pri­vat pro­jekt ut­an möj­li­gen som ett sam­ar­be­te mel­lan Fin­land och Est­land.

Den est­nis­ka mi­nistern för re­gi­o­nal ut­veck­ling, Jaak Aab, tän­ker fö­re­slå att re­ge­ring­en in­te går vi­da­re med pro­jek­tet att byg­ga en tun­nel mel­lan Helsing­fors och Tal­linn.

Pro­jek­tet, som drivs av Fi­nest Bay Area De­ve­lop­ment med Pe­ter Ves­ter­bac­ka i spet­sen, har upp­re­pa­de gång­er stött på patrull och det se­nas­te be­ske­det är yt­ter­li­ga­re en käpp i hju­let för tun­neln som pla­ne­ras va­ra fär­dig 2024.

– Det är klart det är be­klag­ligt, sä­ger Ves­ter­bac­ka som på fre­dags­mor­go­nen fick en lis­ta med 57 punk­ter på var­för den est­nis­ka re­ge­ring­en in­te tror på pro­jek­tet.

Hu­vud­ar­gu­men­ten är bland an­nat att pro­jek­tet in­te kan ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten i tun­neln samt att själ­va ”af­färsidén in­te ver­kar över­ty­gan­de”.

– Det känns väl­digt märk­ligt. Af­färsidén är ju vårt pro­blem, de har själ­va er­känt att pro­jek­tet in­te skul­le gå att ge­nom­fö­ra ut­an pri­va­ta peng­ar, sä­ger Ves­ter­bac­ka.

– Vad gäl­ler sä­ker­he­ten kom­mer vi för­stås att föl­ja al­la la­gar och för­ord­ning­ar. Men för att kun­na ga­ran­te­ra det mås­te vi få till­stånd att ut­fö­ra al­la mil­jö­kon­se­kvens­be­döm­ning­ar och ut­red­ning­ar.

Den est­nis­ka re­ge­ring­en har haft en hel del frå­gor om pro­jek­tet.

– Vis­sa frå­gor har va­rit väl­digt märk­li­ga, bland an­nat har de und­rat hur många to­a­let­ter vi kom­mer att byg­ga på den konst­gjor­da ön ut­an­för Tal­linn. Det är li­te svårt att sva­ra på en så­dan frå­ga då vi knappt vet hur själ­va ön ska se ut och var ex­akt den ska byg­gas, suc­kar Ves­ter­bac­ka.

Han på­pe­kar än­då att man gjort sitt yt­ters­ta för att sva­ra så de­tal­je­rat som möj­ligt, vil­ket re­sul­te­ra­de i 1500 si­dor text på est­nis­ka. Sam­ti­digt upp­le­ver Ves­ter­bac­ka att de bli­vit orätt­vist be­hand­la­de jäm­fört med and­ra mot­sva­ran­de ini­ti­a­tiv.

– Nu häv­dar de att man in­te kan stöd­ja ett pro­jekt som sak­nar vä­sent­lig in­for­ma­tion. Sam­ti­digt går man vi­da­re på att byg­ga en bro mel­lan fast­lan­det och Ösel, ett pro­jekt som sak­nar bå­de bud­get och plan.

Det mest märk­li­ga en­ligt Ves­ter­bac­ka är än­då Aabs ut­ta­lan­de om att Est­land fort­fa­ran­de är be­rett att gå vi­da­re med tun­nel­pro­jek­tet som ett sam­ar­be­te mel­lan de bå­da sta­ter­na.

– Den fins­ka re­ge­ring­en har ing­et så­dant stat­ligt pro­jekt på gång! Men vi har he­la ti­den va­rit tyd­li­ga med att vi gi­vet­vis tar med de bå­da sta­ter­na i vårt pro­jekt. Det skul­le in­te gå att ge­nom­fö­ra an­nars.

Ves­ter­bac­ka är även upp­rörd över Est­lands sätt att kom­mu­ni­ce­ra.

– Vi har all­tid haft en öp­pen dis­kus­sion, men nu gick de plöts­ligt ut med be­ske­det i me­dia in­nan de ens kon­tak­ta­de oss, sä­ger Ves­ter­bac­ka som själv fick lä­sa om be­slu­tet i est­nisk me­dia da­gen in­nan han fick sva­ret i sin e-post.

Vad be­ty­der det est­nis­ka be­ske­det för pro­jek­tets fort­sätt­ning? – Det hind­rar oss in­te från att fort­sät­ta pla­ne­ra. Vi går vi­da­re. Men det är tungt att he­la ti­den job­ba mot ne­ga­ti­va at­ti­ty­der.

FO­TO: FINESTBAY AREA DE­VE­LOP­MENT

Den 103 kilo­me­ter långa tun­neln till Tal­linn be­räk­nas kos­ta 15 mil­jar­der eu­ro.

FO­TO: VESA MOILANEN/LEH­TIKU­VA

Ent­re­pre­nö­ren Pe­ter Ves­ter­bac­ka hop­pas att Tal­linn­tun­neln ska va­ra klar till jul 2024. Men hind­ren är många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.