Jo­na­tan Jo­hans­son tror på bätt­re ti­der för TPS

Det var san­no­likt en och an­nan i Fot­bolls­fin­land som höj­de på ögon­bry­nen då ny­he­ten om att for­na stor­spe­la­ren Jo­na­tan Jo­hans­son tar över li­gajum­bon TPS. Själv fun­de­ra­de Jo­hans­son en stund, son­de­ra­de ter­räng­en och skrev på.

Hufvudstadsbladet - - News - JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

– Först och främst var det frå­gan om att jag sak­na­de fot­bol­len så myc­ket. Jag ha­de in­te job­bat med fot­boll på dag­lig ba­sis på ett år, sä­ger Jo­na­tan Jo­hans­son då HBL når ho­nom ef­ter ett ny­li­gen av­slu­tat trä­nings­pass.

Ha­de allt gått som i dröm­mar­nas värld kun­de ”JJ” år 2020 i stäl­let ha sut­tit i väl­di­ga Ibrox sta­di­ons in­nan­dö­men och skis­sat på tak­tis­ka upp­lägg.

Jo­hans­son var as­si­ste­ran­de trä­na­re för stor­klub­ben Rang­ers från Glas­gow i drygt ett år, men då Li­ver­poo­li­ko­nen Ste­ven Ger­rard tog över som­ma­ren 2018 tving­a­des Jo­hans­son läm­na klub­ben.

Ger­rard vil­le ha sitt eget team runt sig och då fanns det in­te plats för Jo­hans­son.

Rang­ers har for­mat den Par­gas­bör­di­ge Jo­hans­son i hög grad. Även om han un­der si­na år som spe­la­re i klub­ben, som då verk­li­gen sat­sa­de på att läm­na ett av­tryck i Eu­ro­pa och sat­sa­de där­ef­ter, fick spar­samt med spel­tid gjor­de åren i Skott­land ett in­tryck på den vind­snab­ba an­fal­la­ren.

– Trä­na­ren Dick Ad­vocaat var otro­ligt skick­lig på det tak­tis­ka pla­net. Där öpp­na­des nog nå­got av en ny värld för mig och kanske ett li­tet trä­nar­frö såd­des i mig un­der den ti­den.

Den i dag 72-åri­ge Ad­vocaat gjor­de be­röm­vär­da in­sat­ser som spe­la­re men det var som ma­na­ger han steg upp i världs­e­li­ten.

Ad­vocaat har gjort fy­ra se­jou­rer som trä­na­re för det hol­länds­ka lands­la­get. Bland klubb­la­gen han ba­sat för märks bland and­ra PSV, Rang­ers, Ze­nit, Mön­cheng­lad­bach och Fe­ner­ba­h­ce. Han har ock­så va­rit lands­lagsträ­na­re för Syd­ko­rea, Bel­gi­en, Ryss­land, Ser­bi­en och Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten. I dag är han ma­na­ger för Fey­e­no­ord.

Ad­vocaat har lyc­kats hål­la sig fly­tan­de i en sten­tuff kon­kur­rens tack va­re sin för­må­ga att för­nya sig. Grund­ste­nar­na har all­tid va­rit de sam­ma i hans trä­nar­skap, di­sci­plin och ett mi­nu­ti­öst po­si­tions­spel, men han har för­mått att för­äd­la och ny­an­se­ra sig un­der årens lopp.

– Det är min strä­van ock­så, att he­la ti­den ut­veck­la mig. Evo­lu­tio­nen in­om fot­bol­len stan­nar ald­rig upp och ska du ver­ka in­om elit­fot­bol­len mås­te du he­la ti­den sö­ka ny kun­skap och skaf­fa dig nya in­falls­vinklar. Ad­vocaat minns jag som en oer­hört krä­van­de men sam­ti­digt är­lig trä­na­re, sä­ger Jo­hans­son.

Lo­ja­li­te­ten till TPS

Turun Pal­lo­seu­ra hör till gi­gan­ter­na in­om finsk fot­boll. I Ve­ikkaus­li­i­gas ma­ra­ton­ta­bell lig­ger la­get på fjär­de plats, i mäs­ter­skaps­se­ri­en, som 1989 byt­te namn och skep­nad till Ve­ikkaus­li­i­ga, lig­ger la­get tvåa.

TPS har åt­ta FM-guld på me­rit­lis­tan men det se­nas­te är da­te­rat till sam­ma år Jo­hans­son föd­des, 1975. Ef­ter bron­set 2012 har lä­get va­rit mer el­ler mind­re tur­bu­lent i klub­ben.

In­för sä­song­en var TPS till­sam­mans med RoPS de främs­ta kan­di­da­ter­na till ned­flytt­ning, och så har det sett ut länge. Mot den bak­grun­den kom det som en över­rask­ning för många att den 107-fal­di­ge lands­lags­man­nen val­de att åter­vän­da till hemtrak­ter­na i Egent­li­ga Fin­land.

– Lo­ja­li­te­ten till TPS har all­tid fun­nits där. Det var där min kar­riär un­der Ju­ha Ma­li­nen verk­li­gen tog fart. TPS var ett bra lag då och Ma­li­nen vå­ga­de sat­sa på unga spe­la­re. Jag har haft en del flyt i min kar­riär.

Då jag tog ste­get upp till re­pre­sen­ta­tions­la­get i Pif­fen ha­de la­get sti­git till di­vi­sion 1. I TPS fanns Ma­li­nen och i lands­la­get var det Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen som var trä­na­re.

Fin­land gick vis­ser­li­gen ald­rig till nå­got slut­spel un­der dansken, som 1992 för­de sitt hem­land till EM-ti­teln, men många spe­la­re som var med på den ti­den har sagt att krav­ni­vån höj­des mar­kant då den fram­lid­ne Møl­ler Ni­el­sen tog över.

– Møll­ler Ni­el­sen var en oer­hört vik­tig auk­to­ri­tet för mig. Han be­rät­ta­de hur myc­ket jag mås­te job­ba för att för­äd­la min ta­lang. Ta­lang ha­de jag men som han sa: ta­lang är ba­ra ett verk­tyg, sen mås­te du lä­ra dig att an­vän­da verk­ty­get.

I klar­text sa­de Møl­ler Ni­el­sen att jag mås­te job­ba hår­da­re, bätt­re och mångsidi­ga­re.

Någ­ra and­ra trä­na­re som på­ver­kat dig ex­tra myc­ket? – Al­la har väl gjort det på nå­got plan el­ler nå­got sätt men ska jag lyf­ta fram yt­ter­li­ga­re ett namn är det Roy Hodg­son.

Med den me­ri­te­ra­de eng­els­man­nen kom Fin­land ett mål från EM­slut­spel och un­der Hodg­sons tid höj­des krav­ni­vån yt­ter­li­ga­re.

– Han var och är så grymt bra på att ska­pa en de­fen­siv som hål­ler. Hans lag har all­tid va­rit svårt att be­seg­ra, det var vi ock­så med Fin­land un­der hans tid.

Nå­got som du ef­ter­strä­var i TPS, att gö­ra la­get svårsla­get? – Själv­fal­let. Vi ska de­fi­ni­tivt bli mer nog­gran­na i vårt spel. Jag har tit­tat på mat­cher­na un­der sä­song­en och det finns långa sjok som är bra. Men så tar vi fel be­slut och drar på oss fri­spar­kar el­ler straf­far. He­la pro­ces­sen bör­jar med att vi är li­te bätt­re på allt.

Jo­hans­son har in­te hun­nit med sär­skilt många trä­ning­ar med la­get in­för hans pre­miär bor­ta mot RoPS på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Mot­stån­det är högst lämp­ligt för ett ska­dedrab­bat RoPS har in­te hel­ler im­po­ne­rat alls.

– På det tak­tis­ka pla­net har vi in­te hun­nit im­ple­men­te­ra sär­skilt myc­ket. Först och främst har vi job­bat på den men­ta­la si­dan och för­sökt få spe­lar­na att änd­ra at­ti­tyd.

Hur me­nar du då?

– Först och främst mås­te vi få bort den stress och press som jag kän­ner finns in­om trup­pen ef­ter den svå­ra in­led­ning­en på sä­song­en. Sen mås­te vi blic­ka fram­åt, det för­flut­na kan vi ing­et gö­ra åt läng­re. Vi mås­te se möj­lig­he­ter­na. Det åter­står 22 mat­cher och 66 po­äng att spe­la om och när vi bör­jar tro på att vi är till­räck­ligt bra kom­mer re­sul­ta­ten. Jag är helt över­ty­gad om att vi fix­ar nytt kon­trakt. Lätt kom­mer det in­te att bli men om kil­lar­na job­bar hårt har vi al­la chan­ser.

Att ta­la om måste­seg­rar el­ler mås­te­mat­cher i det här ske­det av sä­song­en är be­fängt en­ligt 44-åring­en.

– Måste­seg­rar är ett ord som är bann­lyst in­om la­get. ”Mås­te” le­der till stress och un­der stress förmår rätt få män­ni­skor få fram sitt bäs­ta kun­nan­de.

Ana­ly­se­ra­de la­get

Trots kär­le­ken till Tep­si var det in­te ba­ra att skri­va på kon­trak­tet. Ef­ter den förs­ta kon­tak­ten från TPS bör­ja­de Jo­hans­son ringa runt till kom­pi­sar som ha­de koll på TPS och li­gan, han grans­ka­de trup­pen, för­de sam­tal med klub­bens sty­rel­se och fun­de­ra­de på om han fak­tiskt kan till­fö­ra nå­got till för­e­ning­en.

– Det här är ett lag­spel ock­så ut­an­för pla­ner­na. Du mås­te ha sam­ma tän­ke­sätt som de som be­stäm­mer in­om klub­ben. De er­bjöd mig ett kon­trakt av mo­del­len 2+1 år vil­ket ty­der på att de tror på mig. Det var vik­tigt. Ha­de jag fått käns­lan att jag ba­ra är en jo­ker som man prö­var i två må­na­der ha­de jag ald­rig skri­vit på.

Jo­hans­son hör till gräd­dan av fins­ka fot­bolls­spe­la­re. Han är lands­la­gets fjär­de bäs­ta mål­skytt med 22 mål och har gjort en kar­riär ut­om­lands de fles­ta ba­ra kan dröm­ma om. Jo­hans­son har all­tid va­rit en jord­nä­ra, sym­pa­tisk och glad­lynt per­son och så­da­na egen­ska­per kan kom­ma väl till pass i ett lag i mot­vind.

– Spe­lar­na tog emot mig på ett bra sätt. Nu ha­de ju många loc­kats hit av en an­nan trä­na­re och det är all­tid en ut­ma­ning. Men jag har be­to­nat att vi mås­te job­ba som ett kol­lek­tiv. Al­la tar an­svar och vi skyl­ler in­te ifrån oss. Jag själv är ba­ra en li­ten del av hel­he­ten.

Lång­sik­tig­het och me­to­dik är ord som Jo­hans­son of­ta upp­re­par. Att nå re­sul­tat el­ler att im­ple­men­te­ra ett nytt spel­sy­stem kan ta tid.

– Det störs­ta pro­ble­met en­ligt min åsikt är att vi in­te va­rit till­räck­ligt far­li­ga fram­åt un­der in­led­ning­en av sä­song­en. Vi ska­par in­te till­räck­ligt med chan­ser och då är det svårt att gö­ra mål. Sen gör vi för många miss­tag, drar på oss onö­di­ga fri­spar­kar och straf­far och tap­par grep­pet. Men det finns myc­ket som är bra och det byg­ger vi vi­da­re på.

En ar­bet­sam som­mar och höst vän­tar tvi­vels­u­tan Jo­hans­son och hans stab. Nå­got som san­no­likt be­ty­der väl­digt li­te tid på som­mar­stäl­let i Par­gas.

– Nå jag hin­ner väl dit och so­va ibland. Det här job­bet krä­ver sin tid men jag kla­gar verk­li­gen in­te. Jag vet vad som krävs för fram­gång och är be­redd att off­ra myc­ket för att nå dit, sä­ger Jo­hans­son.

TPS mö­ter RoPS bor­ta på lör­dag. Avspark 17.00.

FO­TO: TI­I­NA PIRILä

FO­TO: TI­I­NA PIRILä

Att få med sig spe­lar­na och få dem att tro på sig själ­va är A och O för Jo­na­tan Jo­hans­son.

FO­TO: HE­IK­KI SAUKKOMAA/LEH­TIKU­VA FO­TO: TI­I­NA PIRILä

Jo­na­tan Jo­hans­son och fysträ­na­ren Si­mo­ne Luc­che­si.

FO­TO: HAN­NAH MC­KAY/LEH­TIKU­VA-AFP

Roy Hodg­sons för­må­ga att or­ga­ni­se­ra en fun­ge­ran­de de­fen­siv im­po­ne­ra­de på Jo­na­tan Jo­hans­son.

Ju­ha Ma­li­nen vå­ga­de sat­sa på Jo­na­tan Jo­hans­son i TPS, nå­got den for­na an­fal­la­ren är tack­sam över än i dag.

FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEH­TIKU­VA

Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen höj­de krav­ni­vån in­om finsk fot­boll.

FO­TO: PE­TER DE­JONG/AP

Dick Ad­vocaats tak­tis­ka kun­nan­de glöm­mer Jo­hans­son ald­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.