Nor­dis­ka kul­tu­ren ska spa­ra mil­jo­ner

Nor­dis­ka mi­nister­rå­dets nya bud­get­för­slag ho­tar att ra­se­ra en lång rad kul­tur- och ut­bild­nings­pro­jekt in­om det nor­dis­ka sa­m­ar­be­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MI­KAEL SJöVALL/SPT

De nor­dis­ka stats­mi­nist­rar­na ena­des i au­gusti i fjol om en ge­men­sam de­kla­ra­tion som slår fast att Nor­den ska sat­sa på grön till­växt och so­ci­al håll­bar­het. Nu på­går arm­bryt­ning­en om de nor­dis­ka peng­ar­na för att ba­na väg för den grö­na om­ställ­ning­en. En­ligt bud­get­för­sla­get ska 23 pro­cent av an­sla­gen för det nor­dis­ka kul­tur­sam­ar­be­tet av­skaf­fas och om­för­de­las till mil­jöpro­jekt i stäl­let.

– De nor­dis­ka sam­ar­bets­mi­nist­rar­na har drab­bats av Gre­ta Thun­berg-pa­nik, sä­ger en in­fly­tel­se­rik käl­la vid Nor­dis­ka mi­nister­rå­det.

Nu på­går för­hand­ling­ar mel­lan äm­bets­kom­mit­té­er­nas tjäns­te­män om de­tal­jer­na i bud­get­för­sla­get som ska god­kän­nas av Nor­dis­ka rå­dets par­la­men­ta­ri­ker på ses­sio­nen i Reyk­ja­vik i slu­tet av ok­to­ber.

– Det är sorg­ligt att det nor­dis­ka kul­tur­sam­ar­be­tet får stry­ka på fo­ten på det här sät­tet. För vår del in­ne­bär det att vi in­te kan ord­na till ex­em­pel den nor­dis­ka lit­te­ra­tur­vec­kan näs­ta år, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hen­rik Wi­lén på Nor­dens För­bund i Kö­pen­hamn.

En­ligt Nor­dis­ka mi­nister­rå­dets bud­get­be­red­ning ska ned­skär­ning­ar­na va­ra ge­nom­för­da 2024. Det nor­dis­ka kul­tur­sam­ar­be­tet kom­mer att för­lo­ra knappt 12 mil­jo­ner eu­ro me­dan ut­bild­nings­sek­torn be­rö­vas på 4,7 mil­jo­ner eu­ro. Mil­jöfrå­gor ska få tilläggs­an­slag på 7,2 mil­jo­ner eu­ro.

– Det räc­ker in­te med ost­hy­veln när ned­skär­ning­ar­na ska ge­nom­fö­ras, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Pau­la Lehtomä­ki på Nor­dis­ka mi­nister­rå­det.

– Det nor­dis­ka sa­m­ar­be­tet kring do­ku­men­tär­fil­mer och stö­det till or­ga­ni­sa­tio­nen Nordisk pa­no­ra­ma i Gö­te­borg ska en­ligt det nu­va­ran­de för­sla­get dras in, vil­ket be­räk­nas ge en be­spa­ring på 1,4 mil­jo­ner dans­ka kro­nor, sä­ger av­del­nings­chef Mi­kael Höys­ti som an­sva­rar för kul­tur och re­sur­ser på Nor­dis­ka mi­nister­rå­det.

Sty­rel­sen för Nordisk kul­tur­kon­takt rik­tar skarp kri­tik mot bud­get­för­sla­get.

”Att i det­ta lä­ge fram­här­da i en ra­di­kal bud­getom­lägg­ning ris­ke­rar att ska­da det nor­dis­ka kul­tur­sam­ar­be­tets an­se­en­de un­der lång sikt fram­ö­ver”, skri­ver sty­rel­sen i ett brev som är adres­se­rat till ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Pau­la Lehtomä­ki.

– Om vi ska sat­sa mer re­sur­ser på mil­jön så mås­te peng­ar­na tas nå­gon­stans ifrån. Ef­tersom bud­ge­ten in­te väx­er så fal­ler det sig gans­ka na­tur­ligt att de två störs­ta bud­get­pos­ter­na kul­tur och ut­bild­ning drab­bas av ned­skär­ning­ar, sä­ger Tho­mas Blomqvist (SFP), mi­nis­ter för nor­diskt sam­ar­be­te och jäm­ställd­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.