Brän­dö köp­cent­rum får stå kvar

Stads­full­mäk­ti­ge vil­le ri­va hu­set och byg­ga bo­stä­der för 170 per­so­ner. Men då stöt­te de på patrull, bå­de från Helsing­fors stads­mu­se­um och de bo­en­de i om­rå­det. En lång och seg drag­kamp ser nu ut att va­ra slut.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - BILLE SIRéN bille.si­ren@ksf­me­dia.fi

Kloc­kan går mot 16. Ett par sit­ter och nju­ter av so­len på kvar­terskro­gen i Brän­dö cent­rum.

– Jag gräv­de fram be­slu­tet när det kom, sä­ger kvin­nan som vill upp­trä­da ut­an namn, och smut­tar på sin kal­la dryck.

Hon vi­sar sin käns­la ge­nom att spar­ka ut med ar­mar och ben. Hen­nes gläd­jetjut ekar mel­lan de vi­ta be­tong­väg­gar­na: – Je­e­e­ee! Det som gör den här kvin­nan så glad den här da­gen i ju­li är Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut från ju­ni. Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len bi­föll För­valt­nings­dom­sto­len – och ne­ka­de sta­den rät­ten att ri­va köp­cent­ret på Brän­dö.

Men det par HBL träf­far har egent­li­gen ing­et emot att ri­va själ­va bygg­na­den från 1960. Den hy­ser de inga spe­ci­el­la käns­lor för.

Där­e­mot vill de in­te bli av med de få tjänster som finns kvar i cent­rum.

– Såklart ska bygg­na­den för­ny­as om den är i då­ligt skick, sä­ger kvin­nan och vi­sar mot den väst­ra de­len som en­ligt hen­ne är i be­hov av re­no­ve­ring.

– Men det känns bätt­re så här. Ha­de allt det här ri­vits ha­de vi in­te kun­nat gåt till vårt köp­cen­ter. Vis­sa män­ni­skor, spe­ci­ellt äld­re med rul­la­tor, är be­ro­en­de av de tjänster som finns här. Det är in­te lätt för dem att åka till Her­to­näs.

Sta­den ha­de tänkt byg­ga tre nya hög­hus på den plats där pa­ret nu sit­ter. Det högs­ta av dem ha­de va­rit 37 me­ter, och haft sju vå­ning­ar.

Och till det ha­de par­ke­rings­plat­ser och en buss­håll­plats kom­mit till.

Det he­la bör­ja­de 2016 då stads­full­mäk­ti­ge klub­ba­de ige­nom pla­ner­na för köp­cent­ret. Men sta­den stöt­te på patrull i form av bå­de stads­mu­se­et och de bo­en­de i om­rå­det.

Sju bo­stads­rätts­för­e­ning­ar gick ihop och över­kla­ga­de be­slu­tet till dom­stol. De har fått rätt i två om­gång­ar nu.

Ulf Sand­holm är med­lem i en av för­e­ning­ar­na och bor i ett hus ba­ra tio me­ter från kro­gen.

– Jag var ab­so­lut emot pla­ner­na från start. Vi vill in­te ha någ­ra skyskra­por här.

Han tyc­ker att stads­full­mäk­ti­ge ald­rig vi­sa­de in­tres­se för vad han, el­ler nå­gon an­nan som bor i de om­gi­van­de hu­sen, tyckt om pla­ner­na.

– Vi blev såklart för­ban­na­de. Vi har be­hand­lats som pa­ren­te­ser he­la ti­den.

En­ligt bå­de Ulf Sand­holm och kvin­nan i bor­det bred­vid, som bor i sam­ma hus, var de bo­en­de en enad front mot full­mäk­ti­ges pla­ner.

– Det här är som vårt var­dags­rum, ett li­tet by­sam­häl­le. Vi är al­la be­kan­ta med varand­ra.

När han flyt­ta­de in, 1986, låg en post­bank och en fo­to­af­fär pre­cis runt hör­net. Nu är de ett min­ne blott. I stäl­let har någ­ra re­stau­rang­er, en bloms­ter­han­del, mat­af­fär och ja, kro­gen, ta­git plats.

En av dem som ha­de tving­ats stänga om full­mäk­ti­ge fått som den ve­lat är os­te­o­pa­ten Os­si Aro, som har sin mot­tag­ning ba­ra någ­ra me­ter från där Ulf Sand­holm sit­ter.

Os­si Aro har pre­cis slut­fört en re­no­ve­ring, och är glad över Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut. Än­då tror han in­te att kam­pen är över.

– Jag tror ba­ra det här ger oss li­te tillägg­s­tid. Full­mäk­ti­ge kan väl ba­ra pru­ta li­te på si­na krav och läg­ga fram ett nytt för­slag, och vad kan det ta, två till tre år kanske?

Han med­ger att köp­cent­ret be­hö­ver re­no­ve­ras. Han jäm­för byg­get med Le­go­hus och skolå­dor – ta­ken är plat­ta och hu­set var knap­past tänkt att hål­la i läng­re än 50 år, tror han.

Han var re­dan be­redd på att se sig om ef­ter ett nytt stäl­le när be­slu­tet kom.

– Det ha­de såklart va­rit stres­sigt. Och så ha­de jag be­hövt loc­ka nya kun­der, och det ha­de in­te va­rit lätt.

Han har haft mot­tag­ning­en i åt­ta år nu, och är glad över att få stan­na kvar på Brän­dö.

– Det är ett trev­ligt stäl­le. Metron lig­ger nä­ra och hy­ran är rim­lig. Så det här be­slu­tet känns rik­tigt po­si­tivt.

2016 klub­ba­de sta­den ige­nom ett för­slag som ha­de in­ne­bu­rit slu­tet för Brän­dö köp­cent­rum, som stått se­dan 1960. Men de bo­en­de över­kla­ga­de be­slu­tet – och fick nu rätt även i Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

Ulf Sand­holm är en stam­gäst på kvar­terskro­gen. Han bor i hög­hu­set bred­vid och kän­ner att sta­den för­bi­sett hans och de and­ra bo­en­des åsik­ter. – Vi vill in­te ha någ­ra skyskra­por här.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

Os­si Aro har se­dan 2012 en os­te­o­pat­mot­tag­ning i Brän­dö köp­cent­rum. Han ha­de re­dan sett sig om ef­ter ett nytt stäl­le när Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len fäll­de sin dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.