Olym­pi­a­sta­di­on spräng­de bud­ge­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Re­no­ve­ring­en av na­tio­na­la­re­nan Olym­pi­a­sta­di­on i Helsing­fors är klar. Sta­di­on har ge­nom­gått al­la ob­li­ga­to­ris­ka gransk­ning­ar och den of­fi­ci­el­la öpp­ning­en av sta­di­on är den 22 au­gusti.

Den ur­sprung­li­ga bud­ge­ten för re­no­ve­ring­en upp­gick till 209 mil­jo­ner eu­ro, men den slut­li­ga sum­man lan­dar på mel­lan 320 och 350 mil­jo­ner eu­ro. Re­no­ve­ring­en har ock­så kan­tats av en skan­dal när det kom fram att det fun­nits ut­länds­ka bygg­ar­be­ta­re som ut­satts för hot och bli­vit ut­an lö­ner av mind­re ent­re­pre­nörs­bo­lag.

Boll­för­bun­det har pla­ne­rat att her­rar­nas fot­bolls­lands­lags mat­cher skul­le spe­las på sta­di­on i höst. Mat­chen mot Wa­les den 3 sep­tem­ber skul­le va­ra det förs­ta sto­ra id­rotts­e­ve­ne­mang­et på ny­re­no­ve­ra­de sta­di­on. Boll­för­bun­det har in­te be­kräf­tat are­nan för den förs­ta mat­chen i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.