Tek­nik­jät­tar­na står star­ka

När världs­e­ko­no­min går på knä­na i pan­de­min står de ame­ri­kans­ka tek­nik­jät­tar­na star­ka. Ama­zons, Apples, Alp­ha­bets och Fa­ce­books rap­por­ter slår re­dan för­hopp­nings­ful­la ana­ly­ti­ker på fing­rar­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - GUSTAV SJÖ­HOLM/TT

Sam­ma kväll som USA vi­sa­de upp en re­kor­d­ak­tig till­ba­ka­gång i den na­tio­nel­la eko­no­min, var det dags för de fy­ra tek­nik­jät­tar­na att vi­sa hur pan­de­min sla­git mot dem un­der and­ra kvar­ta­let. Det vi­sar sig att in­te ens co­ro­na­vi­ru­set ver­kar rub­ba dem. Tvärtom lyc­kas bo­la­gen dra nyt­ta av pan­de­min, när män­ni­skor till­bring­ar mer tid hem­ma – bå­de i job­bet och pri­vat – och fram­för si­na skär­mar.

– Rap­por­ter­na i sig är näs­tan ogrepp­bart bra. Un­der ett kvar­tal som är det säms­ta se­dan 1930-ta­let för ame­ri­kansk eko­no­mi är det svårt att ta in de hur bra rap­por­ter­na är. De här bo­la­gen har gått från att va­ra rik­ti­ga börs­stjär­nor, till att bli sto­ra svar­ta hål som slu­kar allt i de­ras när­het. Det är unikt, sä­ger spa­re­ko­no­men Jo­a­kim Bor­nold på svens­ka Sö­der­berg & Part­ners.

Alp­ha­bet – som äger Goog­le – har ta­git en viss smäll då an­non­sö­rer dra­git i hand­brom­sen. Om­sätt­ning­en föll två pro­cent, vins­ten ra­sa­de 30 pro­cent. Bo­la­get vi­sar än­då en vinst på 6,96 mi­jar­der dol­lar.

Det and­ra bo­la­get som är be­ro­en­de av an­nonsin­täk­ter – Fa­ce­book – såg till skill­nad från Alp­ha­bet bå­de om­sätt­ning och vinst sti­ga kraf­tigt. Om­sätt­ning­en har gått från 16,89 mil­jar­der dol­lar and­ra kvar­ta­let för­ra året till 18,69 mil­jar­der dol­lar un­der årets and­ra kvar­tal.

Ama­zon för­dubb­la­de vins­ten till 5,2 mil­jar­der dol­lar och öka­de kraf­tigt om­sätt­ning­en till följd av ökat näts­hop­pan­de och att moln­tjäns­ter väx­er. Bo­la­get an­ställ­de dess­utom 175 000 per­so­ner i USA i mars–april.

App­le re­do­vi­sa­de ock­så ett starkt re­sul­tat. Hem­ma­job­ba­re köp­te fler av fö­re­ta­gets da­to­rer och Ipads än ti­di­ga­re, och även den vik­ti­ga Ip­ho­ne­för­sälj­ning­en steg. Om­sätt­ning­en blev på 59,69 mil­jar­der dol­lar det and­ra kvar­ta­let och vins­ten blev 11,25 mil­jar­der dol­lar, en ök­ning med 12 pro­cent.

Möj­ligt­vis är den nästin­till klar­blå him­len ovan­för tek­nik­jät­tar­na ett oros­moln i sig, re­so­ne­rar spa­re­ko­no­men Bor­nold. När ett få­tal bo­lag blir för do­mi­ne­ran­de finns det risk att po­li­ti­ker för­sö­ker att bry­ta do­mi­nan­sen ge­nom att tvinga dem att splitt­ras. Bor­nold lik­nar ris­ken med Stan­dard Oils mo­no­pol­ställ­ning i bör­jan av 1900-ta­let, som led­de till att bo­la­get tvångs­splitt­ra­des.

– Ris­ken är att man blir för do­mi­nant, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.