Sha­ron Mo­gano stu­de­rar sig ut ur Syd­af­ri­kas slum

Sha­ron Mo­gano vak­nar var­je mor­gon i kåk­sta­den Diep­sloot ut­an­för Jo­han­nes­burg. Här bor hon med sin fa­milj – i en över­be­fol­kad kåk­stad där kri­mi­na­li­tet och brott hör till var­da­gen. Tack va­re hög­sko­lestu­di­er­na bär hon på ett hopp om att en dag ta sig bort fö

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - CATARINA STEWEN

Sha­ron Mo­gano kläm­mer sig in i den över­ful­la mi­ni­bus­sen. Ar­bets­da­gen på sjuk­hu­set i cen­tra­la Jo­han­nes­burg är slut och hon är på väg hem till slum­men. Mu­si­ken dun­kar på högs­ta vo­lym och chauf­fö­ren kör sla­lom mel­lan fi­ler­na i hår­re­san­de fart.

Sha­ron bor i kåk­sta­den Diep­sloot som lig­ger i ut­kan­ten av nor­ra Jo­han­nes­burg i Syd­af­ri­ka. Här le­ver upp­skatt­nings­vis 350 000 vux­na och barn i små slit­na te­gel­hus el­ler skjul av kor­ru­ge­rad plåt. De vand­rar på jord­tram­pa­de, dam­mi­ga ga­tor och de­lar ba­ja­ma­jor med si­na gran­nar på ett om­rå­de ur­sprung­li­gen me­nat för en tred­je­del av dess nu­va­ran­de be­folk­ning.

Mo­der­na kon­tors­bygg­na­der, shop­ping cent­ra och lum­mi­ga vil­la­om­rå­den som präg­lar and­ra de­lar av Jo­han­nes­burg känns som ljusår bor­ta.

Hög kri­mi­na­li­tet

Ar­bets­lös­he­ten är hög i Diep­sloot vil­ket lett till att kri­mi­na­li­te­ten fro­das. De som har ar­be­te gör lå­gav­lö­na­de jobb som städ­ning, skö­ter träd­går­dar, ar­be­tar i kas­san el­ler hjäl­per till på byg­gen.

Sha­ron minns hur det var att vak­na på mor­go­nen och gå till sko­lan längs ga­tor där nå­gon bli­vit våld­ta­gen el­ler mör­dad nat­ten in­nan.

– De fles­ta kri­mi­nel­la kom­mer un­dan, ef­tersom folk är räd­da för att be­rät­ta vad de vet. Po­li­sen lyc­kas in­te fånga dem, sä­ger Sha­ron Mo­gano.

– Det är verk­lig­he­ten för de som bor i Diep­sloot. De fles­ta fort­sät­ter att le­va med det och tän­ker att det in­te finns nå­got al­ter­na­tiv.

Bort från slum­men

Sha­ron Mo­gano har all­tid kla­rat sig bra i sko­lan och se­dan hon var li­ten har hen­nes mam­ma på­mint hen­ne om att var­je dag lä­sa böc­ker, job­ba hårt i sko­lan och ta sig bort från Diep­sloot.

När Mo­gano bör­ja­de års­kurs åt­ta fick hon by­ta sko­la till Diep­sloot Com­bi­ned School, som har ett gott ryk­te i om­rå­det. Fa­stän skol­klas­ser­na är li­ka sto­ra som i de and­ra lo­ka­la sko­lor­na, cir­ka 50 barn per klass, är di­sci­pli­nen li­te bätt­re.

– Vår då­va­ran­de rek­tor sa till oss: ”Det är in­te ert fel att ni bor i slum­men, men om ni är här än­nu om sex år och kla­gar, då är det ert eget fel.” Hon vil­le upp­munt­ra oss att gö­ra nå­got med vå­ra liv.

Ex­tra eng­els­ka

Syd­af­ri­ka har el­va of­fi­ci­el­la språk och de förs­ta skol­å­ren sker un­der­vis­ning­en på hem­språ­ket. Från års­kurs tre bor­de un­der­vis­ning­en va­ra på eng­els­ka, men of­ta an­vänds hem­språ­ket i stäl­let, vil­ket le­der till att läs- och skriv­kun­ska­per­na i eng­els­ka blir brist­fäl­li­ga.

Diep­sloot Com­bi­ned School har där­för i sjut­ton år sam­ar­be­tat med en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­tion som er­bju­der ex­tra un­der­vis­ning i eng­els­ka en gång i vec­kan. Det har hjälpt bar­nen i den här sko­lan att kla­ra sig li­te bätt­re.

Stöd för vi­da­re­ut­bild­ning

För någ­ra år se­dan bör­ja­de vo­lon­tä­rer­na hjäl­pa de mest be­gå­va­de gym­na­si­e­e­le­ver­na i sko­lan att ut­bil­da sig vi­da­re. Grund­sko­lan i Syd­af­ri­ka är tolv år för al­la, även om många i slum­men av­bry­ter skol­gång­en ti­di­ga­re.

– En ton­å­ring som fun­de­rar på var den ska få mat för da­gen har inga tan­kar på att fort­sät­ta ut­bil­da sig ef­ter grund­sko­lan, sä­ger Jen­ny Tay­lor som ko­or­di­ne­rar pro­gram­met Re­ad for Afri­ca.

Sha­ron är en av ton­å­ring­ar­na som fått hjälp att slut­fö­ra si­na stu­di­er.

– Mitt störs­ta hin­der i stu­di­er­na var peng­ar. Jag ha­de ing­et sti­pen­di­um el­ler till­räck­ligt med me­del för att kla­ra av ens bas­för­nö­den­he­ter. Jag fick hjälp med hy­res­peng­ar så att jag kun­de bo när­ma­re uni­ver­si­te­tet, li­te mat­peng­ar och en bär­bar da­tor så att jag kun­de stu­de­ra ef­fek­ti­va­re, be­rät­tar hon.

– Ibland fick jag klä­der och tid­vis sam­la­des vi för att äta lunch till­sam­mans. På det vi­set fick jag se stäl­len jag ald­rig ti­di­ga­re haft möj­lig­het att be­sö­ka.

Inga fö­re­bil­der

Få ele­ver i slum­men har hög­sko­le­ut­bil­da­de fö­re­bil­der bland släkt el­ler vän­ner. De in­ser in­te vad det finns för möj­lig­he­ter och be­hö­ver hjälp med att hit­ta in­for­ma­tion, skri­va an­sök­ning­ar, lå­na da­to­rer och få till­gång till nä­tan­slut­ning.

Många bor ock­så i hus­håll som en­dast be­står av barn. Of­tast är det ett äld­re sys­kon som skö­ter om al­la yng­re, om för­äld­rar­na dött, till ex­em­pel i hiv. De har ing­en vux­en att vän­da sig till för att få hjälp med prak­tis­ka frå­gor.

Oli­ka bak­grund, oli­ka för­ut­sätt­ning­ar

De ele­ver som kom­mer in till en hög­sko­la in­ser snabbt att stu­di­er­na in­te är lät­ta. Bas­kun­ska­per­na va­ri­e­rar myc­ket be­ro­en­de på var man gått i sko­la. Ton­å­ring­ar­na från slum­men sä­ger ock­så att det är en chock att få stu­di­e­kom­pi­sar som kom­mer till sko­lan med egen sport­bil.

En­ligt världs­ban­ken är in­komst­skill­na­der­na i Syd­af­ri­ka de mest ojäm­li­ka i värl­den. Det finns ex­tremt ri­ka och ex­tremt fat­ti­ga.

Sha­ron Mo­gano har trots många mot­gång­ar un­der åren, lyc­kats käm­pa sig ige­nom stu­di­er­na. Hon tog sin kan­di­da­tex­a­men på Uni­ver­si­ty of the Wi­t­wa­ters­rand i Jo­han­nes­burg (WITS) 2018 och har se­dan för­dju­pat sig i neu­ro­lo­gi.

– Jag har nu an­sökt om att fort­sät­ta till ma­gis­ter in­om all­män häl­so­vård, på del­tid vid si­dan av mitt ar­be­te på sjuk­hu­set. Att stu­de­ra har va

rit en pas­sion för mig och jag vill vi­sa ex­em­pel för mi­na sys­kon och al­la and­ra barn som väx­er upp i slum­men, sä­ger hon.

Sha­ron Mo­gano bor än­nu kvar i Diep­sloot med sin fa­milj men hen­nes plan är att de al­la till­sam­mans ska flyt­ta nå­gon an­nan­stans.

– Bå­da mi­na för­äld­rar är ar­bets­lö­sa. Jag har lärt mig myc­ket i det här om­rå­det, men jag öns­kar att inga barn skul­le be­hö­va bo här och upp­le­va allt som hän­der. Små barn som bor i ett skjul med si­na för­äld­rar får upp­le­va vux­en­liv från allt­för ti­dig ål­der, sä­ger hon och be­rät­tar om oöns­ka­de ton­års­gra­vi­di­te­ter och hur om­fat­tan­de miss­bru­ket av oli­ka rus­me­del är.

Gra­tis stu­di­er

Se­dan 2018 kan man stu­de­ra gra­tis i Syd­af­ri­ka om fa­mil­jens sam­man­lag­da in­komst är högst 18 000 eu­ro/år. Man kan ock­så an­sö­ka om bo­stads­stöd och stu­di­e­stöd.

– Si­tu­a­tio­nen har för­bätt­rats enormt för de fat­ti­gas­te stu­den­ter­na, sä­ger Je­an­ne Ku­hr-Ma­di­na­ne, som är en av driv­kraf­ter­na ba­kom vo­lon­tä­r­or­ga­ni­sa­tio­nen som hjäl­per stu­de­ran­de från Diep­sloot.

– De stu­de­ran­de be­hö­ver hjälp med si­na an­sök­ning­ar och nå­gon som be­rät­tar om de­ras möj­lig­he­ter, sä­ger hon.

FO­TO: CATARINA STEWEN

Bar­nen i års­kurs tre i Diep­sloot Com­bi­ned School har pre­cis slu­tat sin lek­tion i ex­tra eng­els­ka. ■

FO­TO: CATARINA STEWEN

Sha­ron Mo­gano har ny­li­gen fått fast an­ställ­ning på ett pri­vat sjuk­hus i cen­tra­la Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.