Mount Eve­rest öpp­nar igen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ne­pal har åter öpp­nat möj­lig­he­ten att be­sti­ga lan­dets berg in­för hös­tens vand­rings- och klätt­rings­sä­song, in­klu­si­ve Mount Eve­rest, i ett för­sök att få i gång lan­dets hal­tan­de tu­rism­sek­tor. Det­ta trots en osä­ker­het kring co­ro­na­pan­de­mins ut­veck­ling. I vec­kan rap­por­te­ra­des över 1 000 nya co­rona­fall och an­ta­let smit­ta­de i Ne­pal är snart up­pe i 20 000.

En na­tio­nell ned­stäng­ning lyf­tes för­ra vec­kan och Ne­pal är nu åter öp­pet ”för tu­ristak­ti­vi­te­ter, in­klu­si­ve bergs­be­stig­ning och vandring”, sä­ger Mi­ra Acha­rya vid tu­ris­m­de­par­te­men­tet.

Från och med den 17 au­gusti tillåts in­ter­na­tio­nel­la flyg att lan­da i Ne­pal och man ar­be­tar nu på vil­ka sä­ker­hets­åt­gär­der som ska gäl­la, ex­em­pel­vis hur länge an­län­dan­de mås­te sit­ta i ka­ran­tän.

Skep­ti­ker på­pe­kar ris­ker­na med att öpp­na för klätt­ra­re för ti­digt. Att an­das är tyng­re på hög­re al­ti­tud vil­ket ökar fa­ran vid ut­brott av sjuk­do­mar bland bergs­be­sti­ga­re och höst­sä­song­en är dess­utom svå­ra­re på grund av hår­da vin­dar och läg­re tem­pe­ra­tu­rer.

FO­TO: CA­RO­LI­NE GLEICH/TT-AP

En klätt­ra­re be­stiger Mount Eve­rest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.