El­va års fäng­el­se för dö­dan­det av Ra­fi­ki

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En ugan­disk man har dömts till el­va års fäng­el­se för att ha dö­dat en bergs­go­ril­la i na­tio­nal­par­ken Bwin­di Im­pe­netrab­le. Bergs­go­ril­lan i frå­ga – den runt 25-åri­ge sil­ver­ryg­gen Ra­fi­ki – var en av par­kens mest kän­da pri­ma­ter. Den fa­milj på 17 go­ril­lor som Ra­fi­ki led­de var den förs­ta att vän­ja sig vid män­ni­skor, vil­ket in­ne­bar att gui­der kun­de lot­sa dit tu­ris­ter för att se go­ril­lor­na.

Se­dan Ra­fi­ki för en må­nad se­dan på­träf­fats dö­dad av ett spjut­sår rik­ta­des mis­stan­kar­na snart mot en man från en när­be­lä­gen by. Man­nen er­kän­de gär­ning­en, men sa­de sig ha age­rat i själv­för­svar, en för­kla­ring rät­ten allt­så in­te ac­cep­te­ra­de.

– Vi är lät­ta­de att Ra­fi­ki har fått rätt­vi­sa och hop­pas att det­ta tjä­nar som ett var­nan­de ex­em­pel för and­ra som dö­dar vil­da djur, sä­ger Sam Mwand­ha, chef för vilt­vårds­myn­dig­he­ten UWA.

FO­TO: JERO­ME DE­LAY/TT-AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.