HER­RAR:

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

●●Spjut:

His­nan­de start­fält. Jo­han­nes Vet­ters re­kord ly­der på 94,44, Petr Fryd­rych har gjort 88,32 och Kim Amb 86,49.

Las­si Ete­lä­ta­lo har in­te gått över 80 me­ter i år. To­ni Ku­u­se­la känns som det främs­ta fins­ka hop­pet. Ku­u­se­la har fått upp 81,36 i år.

●●Dis­kus:

Da­ni­el Ståhl bru­kar va­ra en ga­ran­ti för his­ke­li­ga läng­der. Den svens­ka bjäs­sen har gjort över 70 me­ter ock­så i år och får han till det kan det bli hur långt som helst.

Lands­man­nen Si­mon Pet­ters­son är sä­ker på läng­der runt 65 me­ter. Gjort 67,10 i år.

●●110 me­ter häck:

El­mo Lak­ka har in­te rik­tigt fått till det än­nu. Gjort 13,49 som bäst, i år 13,76. Ska väl stå mel­lan ho­nom och hol­län­da­ren Ko­en Smet som gjort 13,81 i år.

●●1500 me­ter:

To­pi Rai­ta­nen är ute ef­ter att un­der­skri­da 3.40 för förs­ta gång­en i kar­riä­ren. Is­mael De­bja­ni från Bel­gi­en har gjort 3.33,70 som bäst och är fa­vo­rit i start­fäl­tet. Joo­nas Rin­ne är det and­ra fins­ka hop­pet.

●●100 me­ter:

Samu­li Samu­els­son har satt per­son­bäs­ta med 10,28 i år. Sju hund­ra­de­lar skil­jer ner till Tom­mi Har­to­nens fins­ka re­kord. Gynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den ger en möj­lig­het att put­sa per­son­bäs­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.