NHL:s co­ro­na­s­lut­spel – här är upp­läg­get

Co­ro­na­vi­ru­set har tving­at NHL till ett hi­sto­riskt upp­lägg av Stan­ley Cup-slut­spe­let. 24 lag ut­pla­ce­ra­de i två ka­na­den­sis­ka stä­der med strik­ta reg­ler för att för­hind­ra ris­ken för smitt­sprid­ning i den på­gåen­de pan­de­min. I hel­gen släpps puc­ken i bå­de playoff

Hufvudstadsbladet - - Sport - DA­VID HJOR­TER/TT

När den nor­da­me­ri­kans­ka ishoc­key­li­gan av­bröt spe­let den 12 mars ha­de de 31 la­gen spe­lat mel­lan 68 och 71 av 82 grundse­ri­e­mat­cher.

Un­der vå­ren i co­ro­na­pan­de­min stod det klart att var­ken li­gan el­ler slut­spe­let skul­le kun­na ge­nom­fö­ras som van­ligt, med Stan­ley Cup­fi­na­ler i ju­ni.

I stäl­let togs be­slu­tet att av­slu­ta grundse­ri­en och lå­ta li­gans 24 bäs­ta lag gö­ra upp i ett hi­sto­riskt, spe­ci­alut­for­mat slut­spel.

Nu är det dags att släp­pa puc­ken och här är någ­ra av för­ut­sätt­ning­ar­na.

La­gen och seed­ning

24 lag, de tolv högst ran­ka­de från re­spek­ti­ve kon­fe­rens sett till ta­bel­len i mars, har al­la chan­sen att ta hem Stan­ley Cup-po­ka­len till sin stad. La­gen som re­dan är ut­slag­na på grund av si­na bot­ten­pla­ce­ring­ar i ta­bel­len är Buf­fa­lo, New Jer­sey, Ot­ta­wa och Detro­it från den öst­ra kon­fe­ren­sen och Ana­heim, Los Ang­e­les och San Jo­se från den väst­ra.

Åt­ta av de 24 la­gen, de fy­ra bäs­ta från re­spek­ti­ve kon­fe­rens (Boston, Tam­pa Bay, Washing­ton och

Phi­la­del­p­hia samt St Lou­is, Co­lo­ra­do, Ve­gas och Dal­las), är re­dan kla­ra för åt­ton­dels­fi­nal. Men la­gen ska spe­la ett så kal­lat seed­nings­kval i form av ett grupp­spel om att få, på papp­ret, lät­ta­re mot­stånd se­na­re i slut­spe­let.

16 av 24 lag gör upp om de åt­ta åter­stå­en­de plat­ser­na i åt­ton­dels­fi­na­len, i det som kan kal­las playoff till Stan­ley Cup-slut­spe­let. Även där är la­gen see­da­de ut­i­från NHL­ta­bel­len och mö­te­na, i bäst av fem mat­cher, ser ut som föl­jer:

Pitts­burgh–Montre­al, Ca­ro­li­na– New York Rang­ers, New York Is­lan­ders–Flo­ri­da, To­ron­to–Co­lum­bus, i den öst­ra kon­fe­ren­sen, och Ed­mon­ton–Chi­ca­go, Nashvil­le–Ari­zo­na, Van­cou­ver–Min­ne­so­ta, Cal­ga­ry– Winni­peg, i den väst­ra.

När seed­nings­kva­let och playoff-spe­let är klart fort­sät­ter Stan­ley Cup-slut­spe­let i tra­di­tions­en­lig stil med mö­ten i bäst av sju mat­cher i åt­ton­dels­fi­nal, kvarts­fi­nal, se­mi­fi­nal och fi­nal. La­gen kom­mer där­e­mot he­la ti­den att ran­kas om ut­i­från slut­spels­seed­ning­en, vil­ket gör att mö­te­na i re­spek­ti­ve slut­spels­run­da in­te blir de­fi­ni­ti­va för­rän samt­li­ga av de avan­ce­ran­de la­gen är kla­ra för att spe­la vi­da­re.

Spel­stä­der, da­tum och ti­der

Co­ro­na­pan­de­min har sla­git hårt mot USA och NHL har ta­git be­slu­tet att slut­spe­let ska av­gö­ras i Ka­na­da, där smitt­sprid­ning­en är mind­re. De två are­nor­na och stä­der­na är Sco­ti­a­bank Are­na i To­ron­to, för la­gen i den öst­ra kon­fe­ren­sen, och Ro­gers Pla­ce i Ed­mon­ton, för la­gen i den väst­ra. Mat­cher­na kom­mer att ar­ran­ge­ras ut­an publik och med strik­ta ka­ran­täns­reg­ler för att för­hind­ra ris­ken för smitt­sprid­ning.

De förs­ta mat­cher­na spe­las nu på lör­dag, med ned­släpp strax ef­ter kloc­kan 19 finsk tid, och se­dan rul­lar bå­de seed­nings­kva­let och playoff till slut­spe­let på till och med näs­ta vec­ka.

Den 11 au­gusti in­leds de förs­ta åt­ton­dels­fi­na­ler­na, åt­ta av 24 lag har då allt­så sla­gits ut i playoff och 16 lag (de åt­ta see­da­de och de åt­ta playoff-seg­rar­na) kvar­står.

En­ligt den pre­li­mi­nä­ra spel­pla­nen in­leds kvarts­fi­nal­spe­let den 25 au­gusti, se­mi­fi­na­ler­na den 8 sep­tem­ber och Stan­ley Cup-fi­nal­se­ri­en den 22 sep­tem­ber. Slut­spe­let kom­mer allt­så med störs­ta sä­ker­het att på­gå in i ok­to­ber.

Fo­to: Paul Be­reswill/leh­tiku­va-aFP

Tu­uk­ka Rask och Boston är en av fa­vo­ri­ter­na att ta hem buck­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.