Ber­tel Gard­berg ska­pa­de tid­löst hant­verk och sil­ver­smi­de

Sil­versme­den och konst­hant­ver­ka­ren Ber­tel Gard­berg är det fins­ka sil­ver­smi­dets mäs­ta­re. Han var ock­så en form­gi­va­re som be­to­na­de tid­lös­he­ten och ett klas­siskt form­språk.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - an­ni­ka.hall­sten@ksf­me­dia.fi AN­NI­KA HäLLSTEN

Ber­tel Gard­berg är mest känd för de be­stickse­ri­er han ska­pa­de för Fis­kars och Hack­man. Men i Gard­bergs sto­ra pro­duk­tion finns dess­utom en hel mängd uni­ka verk, bland dem smyc­ken och mi­ni­a­tyr­skulp­tu­rer.

500 ki­lo­gram ste­nar ingick i ba­ga­get när Ber­tel Gard­berg och hans fa­milj åter­vän­de till Fin­land ef­ter fem år i Ir­land. Han ar­be­ta­de som konst­när­lig le­da­re på de­sig­nin­sti­tu­tet Kil­ken­ny De­sign Works­hop i Ir­land åren 1966-71.

In­tres­set för ste­nar föd­des un­der åren i Ir­land och även om Gard­berg pe­ri­od­vis ar­be­ta­de med ädel­ste­nar an­såg han van­li­ga ste­nar va­ra li­ka an­vänd­ba­ra. Spe­ci­ellt för­tjust var han i ste­nar sli­pa­de av At­lan­tens vå­gor. Ste­nar­na an­vän­des i de uni­ka smyc­ken och mi­ni­a­tyr­skulp­tu­rer av in­sek­ter som Ber­tel Gard­berg ska­pa­de.

Na­tu­ren var un­der he­la hans kar­riär en in­spi­ra­tions­käl­la.

Ber­tel Gard­berg ar­be­ta­de som konst­hant­ver­ka­re i drygt 50 år och var en av dem som kom att främ­ja den fin­länds­ka form­giv­ning­ens in­ter­na­tio­nel­la ryk­te. Han in­led­de kar­riä­ren på all­var ef­ter kri­get. Till­gång­en på sil­ver var be­grän­sad och han fick ty sig till and­ra ma­te­ri­al, bland dem mäs­sing, järn, te­ak och stål. Det in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brot­tet kom vid tri­en­na­len i Mi­la­no 1954. Tre år se­na­re be­lö­na­des be­stickse­ri­en Tri­en­na­le med guld­me­dal­jen vid tri­en­na­len i Mi­la­no.

Gard­berg form­gav på 1950-ta­let fle­ra be­stickse­ri­er för Fis­kars och Hack­man och en del av se­ri­er­na, bland an­nat Ka­re­lia, är fort­fa­ran­de i pro­duk­tion.

Dess­utom fick Ber­tel Gard­berg fle­ra upp­drag för kyr­kor. Si­na förs­ta sakra­la sil­ver­fö­re­mål till­ver­ka­de Gard­berg för Malms gam­la kyr­ka 1953 och de kyrk­li­ga upp­dra­gen kom att bli fler. Till dom­kyr­kan i Ku­o­pio

till­ver­ka­de han drygt 200 fö­re­mål.

Ber­tel Gard­berg är be­römd bå­de för sitt hant­verk och för att han an­vän­de egen­hän­digt till­ver­ka­de verk­tyg och där­med för­de tra­di­tio­nen från ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner vi­da­re. Atel­jén och verk­sta­den fanns i bör­jan av kar­riä­ren i Helsing­fors, först på Man­ner­heim­vä­gen och där­ef­ter på Sto­ra Ro­berts­ga­tan. Ef­ter åter­koms­ten från Ir­land flyt­ta­de Gard­berg

sin kom­bi­ne­ra­de atel­jé och verk­stad till Po­jo.

Hant­verk från Gard­bergs om­fat­tan­de pro­duk­tion, lik­som skis­ser, fo­to­gra­fi­er, verk­tyg, möb­ler och ar­bets­red­skap finns med på den ut­ställ­ning som öpp­nar i Dom­kyr­kans kryp­ta den 4 au­gusti. Ut­ställ­ning­en är en kom­plet­te­rad ver­sion av den ut­ställ­ning över Ber­tel Gard­bergs livs­verk som vi­sa­des i Fis­kars 2017.

FO­TO: BöRJE SöDERHOLM/ DESIGNMUSE­ET

Ber­tel Gard­berg, här i ar­be­te i sin atel­jé, var en för­käm­pe för fin­ländskt konst­hant­verk.

FO­TO: DAN VON KOSKULL

Skulp­tu­ren Tim­mer­man har en kropp av ran­dig sten, ögon av röd/ oran­ge kvarts och ben och an­ten­ner av sil­ver. Ber­tel Gard­berg ska­pa­de in­sek­ten 1988.

FO­TO: DAN VON KOSKULL

Ljus­sta­kar­na i brons ska­pa­de Ber­tel Gard­berg för Björk­bo­da bruk 1957.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.