Lä­rar­nas upp­le­vel­ser av vå­ren

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter -

●●OAJ ut­för­de en en­kät bland näs­tan 1 700 lä­ra­re och rek­to­rer i slu­tet av vår­ter­mi­nen.

●●96 pro­cent upp­gav att den di­gi­ta­la kun­ska­pen ökat un­der vå­ren.

●●Över 70 pro­cent an­såg att man tving­a­des skä­ra i lä­ro­pla­nen un­der di­stans­un­der­vis­ning­en.

●●Hälf­ten an­såg att åter­gång­en till när­un­der­vis­ning fun­ge­ra­de bra. And­ra hälf­ten upp­gav att skol­ar­be­tet för­svå­ra­des av­se­värt.

●●I hu­vud­sak an­såg lä­rar­na att de na­tio­nel­la rikt­lin­jer­na var brist­fäl­li­ga.

●●90 pro­cent an­såg att stö­det från de eg­na kol­le­gor­na var till­räck­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.