Kryss­nings­re­se­nä­rer: ”Det känns rätt tryggt”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT & FO­TO: ALEX­AN­DRA GäDDNäS alex­an­dra.gadd­nas@ksf­me­dia.fi

Hed­vig Möl­ler i re­cep­tio­nen är glad att hon har ett jobb att gå till och att stäm­ning­en in­om be­sätt­ning­en är god. Re­se­nä­rer­na Eli­sa­beth och Hå­kan Tall­gård stro­sar runt och bå­da är nöj­da med båtre­san. HBL tog en tur med Vi­king Gra­ce mel­lan Ma­ri­e­hamn och Åbo och kän­de av stäm­ning­en.

Kloc­kan är strax ef­ter två på ef­ter­mid­da­gen och M/S Vi­king Gra­ce an­lö­per Ma­ri­e­hamn från Stock­holm. En stor sam­ling av bi­lar och cy­klis­ter står re­do att kö­ra på och i ter­mi­na­len är det stim­migt.

Land­gång­en är prydd med in­for­ma­tions­skyl­tar om co­vid-19 och upp­ma­ning­ar om att hål­la av­stånd. Väl om­bord är stäm­ning­en lugn och mäng­den pas­sa­ge­ra­re känns mått­lig: en­bart vid av­stig­ning och bufféin­släpp bil­das nå­got som kan kall­las kö­er.

Det är fre­dag ef­ter­mid­dag och bru­kar van­ligt­vis va­ra hög­sä­song så här års, men re­sor är kanske in­te fin­län­dar­nas störs­ta pri­o­ri­te­ring i nu­lä­get. So­len ski­ner och ute på däck blå­ser det. Det är gans­ka glest med folk även här – bor­den står ut­pla­ce­ra­de med gott av­stånd och det finns än­nu le­di­ga plat­ser här och där.

Hed­vig Möl­ler job­bar i re­cep­tio­nen på Vi­king Gra­ce. Hon tog själv ut sin se­mes­ter när co­ro­na­pan­de­min bröt ut – men blev se­dan per­mit­te­rad en må­nad.

– Jag trod­de na­ivt nog att det skul­le va­ra över ef­ter någ­ra vec­kor, att det skul­le åter­gå till det nor­ma­la, sä­ger Möl­ler.

Det nor­ma­la ute­blev men nu är hon till­ba­ka på job­bet och är väl­digt tack­sam:

– Jag är glad att jag har jobb och sam­ti­digt kän­ner jag starkt för al­la som in­te har det.

Hon me­nar att som­ma­ren på far­ty­get har präg­lats av flex­i­bi­li­tet. Per­so­nal­styr­kan är mind­re än van­ligt och det är många, till ex­em­pel som­mar­job­ba­re, som det in­te fun­nits jobb för.

– Ru­ti­ner­na är an­norlun­da, det är myc­ket städ­ning och gäs­ter­na är fär­re. Ing­et är som det bru­kar och al­la i per­so­na­len får va­ra be­red­da att hjäl­pa till där det be­hövs.

”Det är som dag och natt”

Fle­ra re­stau­rang­er och spaet är stängt. I kor­ri­do­rer­na och i de re­stau­rang­er som är öpp­na känns det stund­vis gans­ka folk­tomt. Den va­na båtre­se­nä­ren vet att det ibland kan va­ra en kamp att hit­ta en le­dig sitt­plats – men i dag är det lätt. En­ligt Möl­ler går den­na si­tu­a­tion in­te ens att jäm­fö­ra med fö­re­gå­en­de år.

– Det går in­te. Det är som dag och natt. Morg­nar­na är lug­na, ef­ter­mid­da­gar­na och kväl­lar­na är mitt i ra­den. Ing­et är som man är van med.

I en verk­lig­het ut­an co­ro­na­pan­de­mi kan Vi­king Gra­ce ta 2 800 pas­sa­ge­ra­re. I dag lig­ger maxka­pa­ci­te­ten på 1 600 pas­sa­ge­ra­re då Vi­king Li­ne gått in för att smitt­säk­ra si­na re­sor – men det re­el­la an­ta­let re­se­nä­rer lig­ger of­ta kring ett spann mel­lan drygt 1 000 till 1 800.

På Åland hop­pa­de un­ge­fär 700 pas­sa­ge­ra­re på. Al­la syns dock in­te till i fär­jans all­män­na ut­rym­men ut­an många hål­ler sig i si­na hyt­ter. Över­allt på far­ty­get skvall­rar klis­ter­mär­ken och skyl­tar om den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen och folk ger i al­la fall sken av att re­spek­te­ra vad som gäl­ler.

– Jag tror att många tar den so­ci­a­la di­stan­se­ring­en på stort all­var och hål­ler sig i si­na hyt­ter: det är nog många som även tar ma­ten ta­ke away.

Vä­lin­for­me­ra­de gäs­ter

Ti­di­ga­re i som­ras fanns en oro hos re­se­nä­rer­na gäl­lan­de att kryss­ning­ar­na blan­da­de re­se­nä­rer från län­der med oli­ka co­ro­na­si­tu­a­tio­ner. Det­ta led­de till att man rik­ta­de om kryss­ning­ar­na ut­i­från bland an­nat na­tio­nel­la re­se­re­strik­tio­ner. Möl­ler sä­ger att be­ske­det om att re­de­ri­ets pri­mä­ra kryss­ning­ar hål­ler sig in­om re­spek­ti­ve land­grän­ser däm­pa­de oron. – Be­ske­det tycks ha lug­nat många. Ge­ne­rellt är det nu få som kom­mer till Möl­ler med co­ro­na-re­la­te­ra­de frå­gor.

– Folk tycks ve­ta vad som gäl­ler och tar re­da på det in­nan re­san.

Möl­ler hop­pas och tror att den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen kom­mer att le­da till att folk bör­jar upp­skat­ta si­na när­om­rå­den på ett an­nat sätt.

– Min be­stäm­da upp­fatt­ning är att kryss­ning­ar även fått en an­nan aspekt. Jag upp­le­ver själv, att om jag in­te skul­le job­ba, skul­le jag helt sä­kert bo­ka en kryss­ning och nju­ta av den till ful­lo: äta gott och kanske bo i en li­te lyx­i­ga­re hytt. Vår skär­gård är så otro­ligt vac­ker.

Nå­got Hed­vig Möl­ler vär­de­rar högt un­der de kons­ti­ga ti­der­na är si­na kol­le­gor.

– Vi har en bra stäm­ning om­bord. Al­la job­bar hårt och är flex­ib­la men är ock­så vid gott mod. Det är det vik­ti­gas­te för att or­ka – att ha ett bra team, från högs­ta led­ning­en och ner­åt. Det är stres­si­ga ti­der helt klart, men det är skönt att ha ett bra gäng och stöd.

Ålands­se­mes­ter hos dot­tern

Eli­sa­beth och Hå­kan Tall­gård har va­rit och häl­sat på sin dot­ter på Åland i någ­ra da­gar. Van­ligt­vis bru­kar de of­ta åka på en li­ten ut­lands­re­sa var­je som­mar – men av up­pen­ba­ra skäl val­de de att stan­na hem­ma i Fin­land den­na som­mar.

– Det har va­rit rik­tigt bra. Vi har cyk­lat, seg­lat och padd­lat ka­jak, sä­ger Eli­sa­beth Tall­gård.

– Vår dot­ter tog så väl hand om oss och vi har in­te rik­tigt va­rit sug­na på att åka ut­an­för Fin­land just nu, sä­ger Hå­kan Tall­gård.

När de åk­te mel­lan Åbo och Åland i bör­jan av vec­kan var det väl­digt lugnt på bå­ten, i dag upp­le­ver de att det är li­te me­ra folk – men oro­li­ga är de in­te.

– Vi var li­te fun­der­sam­ma om det skul­le va­ra myc­ket svens­kar som krys­sa­de först, sä­ger Hå­kan Tall­gård.

De bå­da båt­tu­rer­na möt­te dock för­vänt­ning­ar­na och pa­ret är nöj­da med re­san.

– Det känns gans­ka tryggt. Det är myc­ket städ­ning och hand­sprit över­allt och folk hål­ler av­stånd, sä­ger Eli­sa­beth Tall­gård.

Av­sak­nad av tu­ris­ter

Ni­co­la Aspe­lin och Jo­nas Fell­man är på väg till Åbo där de bäg­ge stu­de­rar. Jo­nas Fell­man har själv va­rit på Åland un­der som­ma­ren med jobb och fa­milj och Ni­co­la Aspe­lin har kom­mit och häl­sat på. Ing­en av dem har känt oro in­för att re­sa med fär­ja.

– Man mär­ker att det är jät­te­li­te folk och att man of­ta des­in­fi­ce­rar ytor­na, sä­ger Ni­co­la Aspe­lin.

– Ock­så al­la hög­ta­larupp­rop med in­for­ma­tion om co­ro­na och ka­ran­tän, sä­ger Jo­nas Fell­man.

Ni­co­la Aspe­lin job­ba­de själv på sjön för­ra som­ma­ren och har från det per­spek­ti­vet no­te­rat att det är en stor skill­nad den­na som­mar.

– Spe­ci­ellt när det in­te är någ­ra ki­ne­ser el­ler and­ra tu­ris­ter om­bord.

Hed­vig Möl­ler job­bar i re­cep­tio­nen på MS Vi­king Gra­ce och har hun­nit ha se­mes­ter, va­ra per­mit­te­rad och va­ra på job­bet un­der co­ro­na­som­ma­ren. Hon me­nar att lä­get är tufft men att be­sätt­ning­en hål­ler mo­det up­pe.

Eli­sa­beth och Hå­kan Tall­gård re­ser från Ma­ri­e­hamn till Åbo ef­ter en li­ten se­mes­ter hos dot­tern på Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.