Li­ten och stor­ögd, men syl­vass

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Stor­spig­gen (Gas­te­ros­teus ac­u­le­a­tus) är en li­ten fisk på 5–8 cm, högst 10, men stör­re än öv­ri­ga spiggar­ter. Krop­pen är spol­for­mad, ögo­nen sto­ra, hu­vu­det re­la­tivt stort och stjärt­ba­sen tunn. Fär­gen är sil­ver­grön el­ler sil­ver­blå, men un­der lek­ti­den i ju­ni blir ha­nen röd på hal­sen och det främ­re buk­par­ti­et, si­dor­na blir gul­ak­ti­ga och ryg­gen mörk­grön.

●●Stor­spig­gen har ett va­ri­e­ran­de an­tal ben­sköl­dar i stäl­let för fjäll och tre ka­rak­te­ris­tis­ka fen­strå­lar el­ler pig­gar som ut­gör rygg­fe­nans fram­par­ti. Ock­så buk­fe­nor­na är tag­gi­ga och om fis­ken ho­tas kan den lå­sa dem i rikt­ning ut­åt vil­ket gör den till ett mind­re loc­kan­de byte. De tre pig­gar­na skil­jer stor­spig­gen från små­spigg och bäckspigg.

●●Stor­spig­gen le­ver i en del in­sjö­ar och den är van­lig ut­med he­la fins­ka kus­ten. På vå­rar­na sö­ker sig det havs­le­van­de be­stån­det till grun­da vat­ten, på vin­tern hål­ler den till på dju­pet. Be­stån­det kon­trol­le­ras av rov­fisk som ab­bor­re och gäd­da, men i Sve­ri­ge har ar­ten bli­vit så tal­rik att den ställ­vis kon­trol­le­rar rov­fis­kens fort­plant­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.