Bi­lis­ter ten­de­rar att ”glöm­ma” tra­fik­reg­ler­na vid om­kör­ning

Tra­fik­skyd­det på­min­ner om att det ska fin­nas ett till­räck­ligt sä­ker­hets­av­stånd till den man kör om fö­re, un­der och ef­ter om­kör­ning­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

An­sva­ret för en sä­ker om­kör­ning lig­ger all­tid på den som kör om och det finns inga spe­ci­al­till­stånd för att bry­ta mot reg­ler­na el­ler fort­kör­ning vid om­kör­ning, på­min­ner Tra­fik­skyd­det. En en­kät som Tra­fik­skyd­det gjort vi­sar att många fin­län­da­re ten­de­rar att ”glöm­ma” tra­fik­reg­ler­na vid om­kör­ning.

En fjär­de­del av de som sva­ra­de på enkä­ten sa­de att de kört om ett lång­sam­ma­re for­don och va­rit med­vet­na om att de in­te hin­ner kö­ra om för­rän spärr­lin­jen bör­jar. Var sjun­de fin­län­da­re tror att man kan kö­ra om en mo­ped­bil el­ler trak­tor även på sträc­kor där om­kör­ning är för­bju­det.

”Obe­ro­en­de av vem man kör om ska man en­dast gö­ra det när man kan gö­ra det på ett sä­kert sätt. Det ska fin­nas ett till­räck­ligt sä­ker­hets­av­stånd till den man kör om, så­väl fö­re, un­der och ef­ter om­kör­ning­en”, sä­ger Tra­fik­skyd­dets kom­mu­ni­ka­tions­chef Mari Vou­ti­lai­nen i ett press­med­de­lan­de.

”Om en fö­ra­re uppre­pa­de gång­er rå­kar i en si­tu­a­tion, där hen upp­le­ver att hen ba­ra mås­te kö­ra om

■ finns det skäl att grans­ka den eg­na kör­has­tig­he­ten.”

Om­kör­ning­ar spa­rar säl­lan tid för fö­ra­ren, men kan or­sa­ka far­li­ga si­tu­a­tio­ner och gö­ra tra­fik­ström­men mind­re smi­dig.

Någ­ra fö­ra­re er­kän­ner att de av­sikt­ligt har för­svå­rat en om­kör­ning ge­nom att öka den eg­na has­tig­he­ten. Vou­ti­lai­nen på­min­ner om att ock­så den som blir om­körd är skyl­dig att för sin egen del se till att om­kör­ning­en kan gö­ras på ett sä­kert sätt. Man ska in­te ge­nom sitt eget age­ran­de även­ty­ra tra­fik­sä­ker­he­ten.

Tra­fik­skyd­det på­min­ner ock­så om att ett till­räck­ligt sä­ker­hets­av­stånd i sid­led bör hål­las när man kör om en cy­klist.

Fo­to: Ari Sund­berg/SPt

En­ligt Tra­fik­skyd­det kan om­kör­ning­ar or­sa­ka far­li­ga si­tu­a­tio­ner och gö­ra tra­fik­ström­men mind­re smi­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.