Tolv per­so­ner miss­tänk­ta för styck­mor­det

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Helsing­forspo­li­sen kom på ons­da­gen med yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter om mord­fal­let som sked­de i Helsing­fors

i bör­jan av för­ra vec­kan. Det rör sig om ett styck­mord på en vux­en man och tolv per­so­ner har häk­tats som miss­tänk­ta. För att in­te även­ty­ra ut­red­ning­en har po­li­sen un­der den se­nas­te vec­kan va­rit för­te­gen om de­tal­jer­na. Fort­fa­ran­de kan po­li­sen in­te ge ut yt­ter­li­ga­re de­tal­jer om fal­let.

– I det här ske­det av ut­red­ning­en är det än­nu för ti­digt att kom­men­te­ra nå­got om om­stän­dig­he­ter­na el­ler mo­ti­ven till då­det. Po­li­sen fort­sät­ter med för­hö­ren och öv­ri­ga upp­gif­ter kring ut­red­ning­en, sä­ger brotts­kom­mis­sa­rie Ju­ha­ni Vu­o­ri­sa­lo från Helsing­forspo­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.