Det här vet vi om ex­plo­sio­nen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Det var vid 18-ti­den, tis­da­gen den 4 au­gusti, som ex­plo­sio­ner ska­ka­de hamn­om­rå­det och de cen­tra­la de­lar­na av Beirut. I när­he­ten lig­ger väl­kän­da plat­ser som Mar­tyr­tor­get, Mo­ham­mad al-Amin­mos­kén och de bar­tä­ta om­rå­de­na Gem­may­zeh och Mar Mik­hael.

●●En förs­ta ex­plo­sion or­sa­ka­de en brand och någ­ra mind­re smäl­lar. Det följ­des av en enorm ex­plo­sion med en tor­na­do­lik­nan­de stöt­våg som öde­la­de hamn­om­rå­det och blås­te ut glasru­tor, väl­te bi­lar och or­sa­ka­de ska­dor in­om en tio kilo­me­ters ra­die.

●●Ex­plo­sio­nen kän­des i Ni­co­sia i Cy­pern, 240 kilo­me­ter bort. Seis­mo­lo­ger sä­ger att det mot­sva­ra­de ett jord­skalv med mag­ni­tu­den 3,3.

●●Sjuk­hu­sen, re­dan tyng­da av co­ro­na­pan­de­min och eko­no­misk kris, fyll­des snabbt av ska­da­de. De har väd­jat till män­ni­skor att läm­na blod, och man be­hö­ver även ge­ne­ra­to­rer för att kun­na hål­la elekt­ri­ci­te­ten i gång.

●●Pre­si­dent Michel Aoun har ut­lyst tre da­gars lands­sorg och upp­ger att 100 mil­jar­der li­ba­ne­sis­ka pund, mot­sva­ran­de om­kring 555 mil­jo­ner eu­ro, ska till­gäng­lig­gö­ras i kris­stöd.

●●Beiruts gu­ver­nör Mar­wan Ab­boud upp­skat­tar att om­kring 300 000 män­ni­skor har bli­vit till­fäl­ligt hem­lö­sa och att ex­plo­sio­nen kom­mer att kos­ta Li­ba­non över tre mil­jar­der dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.