Am­mo­ni­um­ni­trat

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Am­mo­ni­um­ni­trat, som Li­ba­nons myn­dig­he­ter sä­ger or­sa­ka­de de kraf­ti­ga ex­plo­sio­ner­na i Beirut, är ett salt som fram­ställs ur am­mo­ni­ak och sal­pe­ter­sy­ra.

●●Det an­vänds för konst­göd­ning, men har även an­vänts för att till­ver­ka bom­ber vid en rad dåd värl­den över – bland an­nat i Okla­ho­ma 1995 och i Ba­li 2002.

●●Den nors­ke mas­smör­da­ren An­ders Be­ring Brei­vik an­vän­de äm­net till den bomb som de­to­ne­ra­de ut­an­för re­ge­rings­kvar­te­ren i Oslo 2011, och det an­vän­des även vid själv­mords­bomb­då­det i Stock­holm 2010.

●●Li­ba­nons pre­miär­mi­nis­ter Has­san Di­ab upp­ger att am­mo­ni­um­ni­tra­tet ha­de lag­rats i Beiruts hamn i fle­ra år. En­ligt Jim­mie Ox­ley, ke­mi­pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of Rho­de Is­land, är det un­der nor­ma­la la­ger­för­hål­lan­den och ut­an höga tem­pe­ra­tu­rer svårt att an­tän­da.

●●– Jag an­tar att det var en li­ten ex­plo­sion som sat­te i gång re­ak­tio­nen på am­mo­ni­um­ni­tra­tet, sä­ger hon till AFP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.