WHO: Ore­a­lis­tiskt med stor publik i år

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Id­rot­ten är på väg till­ba­ka ef­ter co­ro­naup­pe­hål­let, men läk­tar­na ga­par tom­ma. Det förs dis­kus­sio­ner om när publi­ken kan åter­vän­da till are­nor­na då från­va­ron av be­ta­lan­de be­sö­ka­re har stor på­ver­kan på för­e­ning­ar­nas eko­no­mi­er. En­ligt Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO är det omöj­ligt att sä­ga när det skul­le kun­na bli ak­tu­ellt med ful­la läk­ta­re, men att det med störs­ta san­no­lik­het in­te blir i år.

– Sto­ra folk­mas­sor med 40, 50, 60 000 män­ni­skor, det är in­te ba­ra en risk att va­ra på are­nor­na, det är en risk att ta sig dit, kol­lek­tiv­tra­fi­ken, ba­rer­na och klub­bar­na. Det skul­le kun­na bli ka­ta­stro­falt, sä­ger WHO:s kris­be­red­skaps­chef Mi­chael Ry­an.

Han tror på en lång­sam steg­ring in­nan are­nor­na kan fyl­las igen.

– När sa­ker öpp­nar upp får vi för­vän­ta oss att gå från inga alls till kanske 1 000 el­ler 2 000 per­so­ner. Vi vill al­la ha vår sport till­ba­ka. Vi mås­te ba­ra va­ra för­sik­ti­ga ett tag till, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.