Ar­vet ef­ter da­men med lam­pan

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - ELI­SA­BETH SANDELIN

Flo­rence Nigh­tinga­le (1820-1910), känd för si­na in­sat­ser i Krim­kri­get, var en av de förs­ta som för­stod att mi­kro­ber och bak­te­ri­er kan dö­da li­ka myc­ket som svärd och ku­lor. Ban­bry­ta­ren för mo­dern sjuk­vård föd­des i Flo­rens un­der för­äld­rar­nas tvåå­ri­ga smek­må­nad i Ita­li­en. Den eng­els­ka över­klass­flic­kan upp­fost­ra­des i vik­to­ri­ansk an­da för att äg­na sig åt hem och fa­milj.

Vid 25-års­ål­der ha­de den bil­da­de Flo­rence sagt nej till fle­ra fri­a­re och med­de­la­de att hon skul­le bli sjuk­skö­ters­ka. Mo­dern mot­sat­te sig hård­nac­kat idén. Yr­ket var opas­san­de för en flic­ka av fin fa­milj ef­tersom sjuk­skö­ters­kor an­sågs va­ra al­ko­ho­lis­ter el­ler pro­sti­tu­e­ra­de. Oböj­lig i sitt be­slut ut­bil­da­de sig Flo­rence på sjuk­hus i Lon­dons slum­kvar­ter där sjuk­sa­lar stank av urin, pa­ti­en­ter la­des i säng­ar med smut­si­ga säng­klä­der och tvät­ta­des med sam­ma tvätt­lapp, om de ens tvät­ta­des.

Vid Krim­kri­gets ut­brott 1854 fick Flo­rence Nigh­tinga­le upp­dra­get att le­da 38 skö­ters­kor och nun­nor för att or­ga­ni­se­ra vår­den av de så­ra­de på ett fält­sjuk­hus i Kon­stan­ti­no­pel. De sa­ni­tä­ra för­hål­lan­de­na på sjuk­hu­set var för­skräck­li­ga. Så­ra­de låg tätt in­vid varand­ra i hund­ra me­ter långa ra­der. Stan­ken från säl­lan töm­da av­trä­den var obe­skriv­lig. Om sol­da­ter­na över­lev­de krigs­ska­dor­na, ris­ke­ra­de de dö av smitt­sam­ma sjuk­do­mar.

När en trans­port av så­ra­de från blod­ba­det vid Bala­kla­va an­län­de blev sjuk­skö­ters­kor­na fullt sys­sel­sat­ta med att för­bätt­ra vår­den. I eng­elsk press rap­por­te­ra­des det om grå­tan­de sol­da­ter som sköt­tes av un­der­ba­ra sjuk­syst­rar från hem­lan­det. Det skrevs spe­ci­ellt om en ung, en­sam kvin­na som med ol­je­lam­pa gick i fält­sjuk­hu­sets skum­ma kor­ri­do­rer och trös­ta­de plå­ga­de sol­da­ter. My­ten om da­men med lam­pan föd­des.

Se­na­re grun­da­de sjuk­vårds­re­for­ma­torn Flo­rence Nigh­tinga­le en sko­la för sjuk­skö­ters­kor på S:t Tho­mas Hospi­tal i Lon­don. Sop­hie Man­ner­heim, sys­ter till mar­skalk Man­ner­heim, stu­de­ra­de vid den­na akt­nings­vär­da läro­an­stalt. Hem­kom­men ut­sågs fri­her­rin­nan till över­skö­ters­ka för Ki­rur­gis­ka sjuk­hu­set. Hen­nes livs­gär­ning blev att or­ga­ni­se­ra om sjuk­vår­den och sjuk­skö­tar­ut­bild­ning­en i vårt land.

Min mor­mor An­na var elev på Sop­hie Man­ner­heims tvåå­ri­ga sjuk­skö­ters­ke­ut­bild­ning 1912. Fri­her­rin­nan, en ena­stå­en­de per­son, for­ma­de si­na sjuk­skö­ters­ke­e­le­ver och lär­de dem att ren­lig­het är en dygd, nå­got min kä­ra mor­mor ald­rig glöm­de. När min bror fick schar­la­kans­fe­ber des­in­fi­ce­ra­de hon hans fa­vo­rit­bok Ro­bin­son Cru­soe. Möj­li­gen led hon av den fo­bi man kal­lar ba­cill­skräck, ef­tersom hon med en sprit­dränkt bo­mulls­tuss be­strök si­da ef­ter si­da. Snart trött­na­de hon på den en­for­mi­ga sys­sel­sätt­ning­en och dränk­te he­la boken med sprit.

Nu­me­ra vet vi hur smit­tor sprids, tack va­re forsk­ning, och rus­tar oss med hand­sprit och tvål i kam­pen mot pan­de­mi­er som Co­vid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.