Fin­land är be­rett på co­ro­na­höst

Kri­ti­ker me­nar att re­ge­ring­en bor­de gö­ra mer och snab­ba­re

Hufvudstadsbladet - - News - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Ef­ter en lugn som­mar och av­veck­la­de re­strik­tio­ner hål­ler co­ro­nae­pi­de­min på att ta ny fart. Hälso­myn­dig­he­ter­na sä­ger att tren­den är klar. Även om de nya fal­len är re­la­tivt få spri­der sig smit­tan åter, och in­om kort häg­rar skol­star­ten.

Re­ge­ring­en har job­bat på en be­kämp­nings­stra­te­gi för hös­ten. Rikt­lin­jer­na till­kän­na­gavs i går även om de­tal­jer­na drö­jer till näs­ta vec­ka. Fler tester och en re­kom­men­da­tion om mun­skydd in­går i pa­let­ten.

Som det ser ut nu kan re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd kom­ma att gäl­la re­gi­o­nalt och tem­po­rärt, en­ligt det va­ri­e­ran­de epi­de­mi­lä­get, och even­tu­ellt ba­ra om det för­vär­ras.

Det är fel väg att gå, sä­ger kri­ti­ker­na. Över­läka­ren Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen och fors­ka­ren Pir­ta Ho­tu­lai­nen an­ser att mun­skydd be­hövs ome­del­bart – för att fö­re­byg­ga att epi­de­min es­ka­le­rar, in­te när den re­dan gör det.

Co­ro­na­pan­de­mins förs­ta våg har krävt över 700 000 liv och smit­tat näs­tan 19 mil­jo­ner män­ni­skor i värl­den. Tak­ten ökar, och även i eu­ro­pe­is­ka län­der har en del re­strik­tio­ner som re­dan hävts åter­in­förts. Med hös­ten vän­tas epi­de­min ta ny fart.

Ock­så i Fin­land syns tec­ken på det ef­ter en näs­tan co­ron­afri som­mar. R-ta­let som be­skri­ver hur många per­so­ner en in­fek­te­rad per­son i snitt smit­tar har gått över gräns­vär­det 1,0, vil­ket be­ty­der att smit­tan åter spri­der

sig. Tren­den är tyd­lig och nu är det mest yng­re per­so­ner som in­fek­te­rats, upp­gav hälso­myn­dig­he­ter­na på en press­kon­fe­rens på tors­da­gen.

Om det vi ser nu är bör­jan på en and­ra våg, som HUS-di­rek­tö­ren Ju­ha Tu­o­mi­nen kas­ta­de fram i A-stu­dio i ons­dags, el­ler sna­ra­re ef­ter­dy­ning­ar av den förs­ta, är omöj­ligt att sä­ker­stäl­la för­rän långt ef­teråt, sä­ger Li­i­sa-Ma­ria Vo­i­pio-Pulk­ki, stra­te­gi­di­rek­tör vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Klart är än­då att epi­de­min är på upp­gång igen. Re­ge­ring­en ska san­no­likt näs­ta vec­ka pre­sen­te­ra en färd­plan för att tack­la epi­de­min. I den finns bå­de be­kan­ta verk­tyg som fort­satt di­stan­se­ring och hand­hy­gi­en, och nya som re­kom­men­da­tion av mun­skydd och mo­bil­spår­ning av smit­to­ked­jor.

Kri­tik kring mun­skyd­den

Kir­si Var­hi­la, kansli­chef vid mi­ni­s­te­ri­et, be­kräf­tar att en re­kom­men­da­tion om mun­skydd kom­mer med färd­pla­nen, men oklart i vil­ken form. Färd­pla­nen bol­lar med tre sce­na­ri­er. Det förs­ta skul­le in­ne­bä­ra att epi­de­min hålls un­der kon­troll som un­der som­ma­ren, num­mer två att lo­ka­la el­ler tem­po­rä­ra smit­to­här­dar bry­ter ut och tre­an att epi­de­min ske­nar i väg som i vå­ras.

– Mun­skydds­re­kom­men­da­tio­nen kopp­las till det tred­je sce­na­ri­ot, even­tu­ellt ock­så till två­an. Frå­gan är om det be­hövs en re­kom­men­da­tion un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter, sä­ger Var­hi­la.

Här får hon kri­ti­ker­na på sig, in­te minst för att R-ta­let re­dan lig­ger över 1.

– Re­kom­men­da­tio­nen bor­de kom­ma i tid och in­te först när epi­de­min es­ka­le­rar. An­nars är vi hopp­löst sent ute och tving­as igen till re­strik­tio­ner som kör ned sam­häl­let, sä­ger Pir­ta Ho­tu­lai­nen, fors­ka­re vid Mi­ner­vain­sti­tu­tet och ak­tiv in­om fri­vil­lig­nät­ver­ket Eroon ko­ro­nas­ta.

Bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen vid HUS sa­de i Yles tv-stu­dio att det är för sent att prö­va be­ho­vet av mun­skydd i ett lä­ge då smit­to­fal­len re­dan ökar. Hon påmin­de om att epi­de­min kan es­ka­le­ra ba­ra på ett par vec­kor – i en tid som sam­man­fal­ler med skol­star­ten.

– Åt­minsto­ne på HUS om­rå­de bor­de mun­skydd an­vän­das re­dan i nu­lä­get, sa­de Ru­ot­sa­lai­nen.

Kir­si Var­hi­la sä­ger än­då att re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd kan kom­ma att gäl­la re­gi­o­nalt el­ler lo­kalt.

Re­ge­ring­en grun­nar alltjämt på vem som ska be­ta­la för mun­skyd­den om de re­kom­men­de­ras till ex­em­pel i kol­lek­tiv­tra­fi­ken – re­se­nä­ren el­ler tra­fik­bo­la­get. Var­hi­la be­kräf­tar än­då att re­kom­men­da­tio­nen in­te kan in­ne­bä­ra tvång ef­tersom lag­stift­ning­en in­te ac­cep­te­rar det.

Fler tester

I färd­pla­nen skis­sar man ock­så på att öka test­ka­pa­ci­te­ten från nu­va­ran­de 15 000 till 20 000 tester om da­gen un­der sce­na­rio 2, och till 25 000 un­der sce­na­rio 3. Vis­sa kri­ti­ker me­nar att te­st­ut­rust­ning­en in­te kom­mer att räc­ka till om al­la med sym­tom ska tes­tas när den van­li­ga in­flu­ensa­pe­ri­o­den or­sa­kar mas­sor av sym­tom.

And­ra me­nar att det vo­re fel sig­nal att be­grän­sa tes­tan­det om man ska kun­na spå­ra dem som ex­po­ne­rats för smit­tan. Kir­si Var­hi­la hop­pas på att nya snabb­tes­ter vi­sar sig va­ra på­lit­li­ga, vil­ket skul­le un­der­lät­ta på många sätt. Till ex­em­pel skul­le det för­snab­ba mo­bil­spår­ning­en, och här hop­pas myn­dig­he­ter­na att så många som möj­ligt ska lad­da ned spår­nings­ap­pen.

Vid po­si­tivt re­sul­tat ska pa­ti­en­ten iso­le­ras och de som har ex­po­ne­rats ska för­sät­tas i ka­ran­tän. Ka­ran­täns­be­stäm­mel­ser­na ska skär­pas så att de på­min­ner mer om ute­gångs­för­bud. In­te hel­ler barn som va­rit ut­om­lands ska få gå till sko­lan ge­nast ef­ter hem­koms­ten.

Ti­di­ga­re i vec­kan öpp­na­des en mot­tag­ning för co­ro­na­tes­ter på Helsing­fors-Van­da flyg­plats och nu dis­ku­te­ras hur häl­san bäst kan tryg­gas i Helsing­fors och Åbo ham­nar. En hel del av som­ma­rens nya co­rona­fall har, en­ligt vad fa­mil­je- och om

Re­kom­men­da­tio­nen bor­de kom­ma i tid och in­te först när epi­de­min es­ka­le­rar. An­nars är vi hopp­löst sent ute och tving­as igen till re­strik­tio­ner som kör ned sam­häl­let. Pir­ta Ho­tu­lai­nen fors­ka­re vid Mi­ner­vain­sti­tu­tet

sorgs­mi­nis­ter Kris­ta Ki­uru (SDP) sa­de i A-stu­dio i ons­dags, kom­mit via ut­lands­re­se­nä­rer.

– Om det stäm­mer blir det ext­ra tyd­ligt var stö­tar­na ska sät­tas in. Vill vi in­te sit­ta i sam­ma båt som fle­ra eu­ro­pe­is­ka län­der mås­te vi för­hind­ra att smit­tan kom­mer över grän­sen. Vi ska in­te in­bil­la oss att vi­ru­set på nå­got sätt är mil­da­re mot fin­län­da­re, sä­ger Pir­ta Ho­tu­lai­nen.

Re­ge­ring­en be­slöt på tors­da­gen att från och med mån­dag åter­in­fö­ra gräns­kon­trol­ler för re­se­nä­rer från Ne­der­län­der­na, Bel­gi­en och An­dor­ra se­dan co­ro­nalä­get för­säm­rats i de län­der­na.

Om två vec­kor ska re­ge­ring­en se över re­strik­tio­ner­na om gräns­tra­fi­ken från Sve­ri­ge.

Att många av de se­nas­te fal­len har upp­da­gats bland per­so­ner un­der 30 år kan en­ligt över­läka­re Ta­ne­li Pu­u­ma­lai­nen vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd be­ro på att de har bli­vit smit­ta­de av en vux­en in­om fa­mil­jen och se­dan spri­dit smit­tan vi­da­re bland jämn­å­ri­ga.

Pir­ta Ho­tu­lai­nen be­dö­mer att en an­nan or­sak kan va­ra att vi­ru­set har mu­te­rat till en form som in­te sko­nar yng­re per­so­ner i li­ka hög grad som den form som slog till i vå­ras.

– El­ler så kan det be­ro på be­te­en­de­mo­del­ler. Många unga or­kar in­te läng­re ta så all­var­ligt på ho­tet, de är tröt­ta på att sit­ta hem­ma och de kan tän­ka att vi­ru­set säl­lan drab­bar dem, sä­ger hon.

FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

Stra­te­gi­di­rek­tör Li­i­sa-Ma­ria Vo­i­pio-Pulk­ki och kansli­chef Kir­si Var­hi­la vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et re­do­gör för hur re­ge­ring­en och hälso­myn­dig­he­ter­na re­so­ne­rar kring en stra­te­gi för hös­ten. Ta­ne­li Pu­u­ma­lai­nen, över­läka­re vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, re­do­gör för hur co­ro­nalä­get har ut­veck­lats.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

En sjuk­vår­da­re klädd i skydds­ut­rust­ning tar ett svalj­prov från fö­ra­ren som ska tes­tas för Co­vid-19 på en en dri­ve-in sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.