Havs­ör­nen mins­kar skar­van­ta­let

Det fins­ka skarv­be­stån­det har sta­bi­li­se­rats en­ligt Fin­lands mil­jö­cen­tral. På kom­mun­ni­vå såg man den störs­ta ök­ning­en i Rau­mo och i Kar­le­by.

Hufvudstadsbladet - - News - SO­FIE FOG­DE/SPT

Skarv­be­stån­det har in­te vux­it märk­bart i år, för­u­tom i Rau­mo och Kar­le­by där Fin­lands mil­jö­cen­tral ob­ser­ve­rat en mar­kant ök­ning.

I mil­jö­cen­tra­lens skar­vö­ver­sikt fram­går ock­så att havs­ör­nen stört skar­vens häck­ning mer än nor­malt, spe­ci­ellt i Ny­kar­le­by.

Som­ma­ren 2020 räk­na­des cir­ka 26 000 skarv­bon i Fin­lands havs­om­rå­den. Det fram­kom­mer i en över­sikt som Fin­lands mil­jö­cen­tral ta­git fram.

De störs­ta ko­lo­ni­er­na med över tu­sen bon var i Rau­mo, Kors­holm, Åbo, Ny­kar­le­by, Borgå, Björ­ne­borg, Kyrkslätt och Eu­ra­å­min­ne. Den störs­ta ök­ning­en såg man i Rau­mo och i Kar­le­by. I Ny­kar­le­by mins­ka­de dä­re­mot bo­nas an­tal med över hälf­ten.

Pek­ka Ru­sa­nen, fors­ka­re vid mil­jö­cen­tra­len, sä­ger att det mest över­ras­kan­de var ök­ning­en i Rau­mo.

– Hel­he­ten var än­då för­vän­tad. Det har re­dan gått någ­ra år se­dan vi kon­sta­te­ra­de att det na­tio­nel­la be­stån­det in­te läng­re väx­er. Nu för­änd­ras lä­get en­dast per om­rå­de, sä­ger han.

54 skarv­ko­lo­ni­er i lan­det

He­la 54 skarv­ko­lo­ni­er ob­ser­ve­ra­des på to­talt 83 skär och hol­mar på ett 81 hek­tar stort om­rå­de. Ru­sa­nen tror att stor­le­ken på be­stån­det kom­mer hål­las på sam­ma ni­vå även de kom­man­de åren.

– De se­nas­te fem åren har be­stån­det växt el­ler mins­kat med un­ge­fär tu­sen. Det ver­kar hål­la sig un­der 30 000 bon.

En tred­je­del av bo­na finns i Fins­ka vi­ken, en tred­je­del i Bot­ten­ha­vet och en fem­te­del i Skär­gårds­ha­vet. 12 pro­cent av bo­na hit­tas i Kvar­ken och 5 pro­cent i Bot­ten­vi­ken.

I Kvar­ken mins­ka­de be­stån­det med 16 pro­cent, i Skär­gårds­ha­vet med 14 pro­cent, och i Fins­ka vi­ken med 2 pro­cent. Dä­re­mot öka­de be­stån­det med 70 pro­cent i Bot­ten­vi­ken och med 17 pro­cent i Bot­ten­ha­vet.

I Bott­nis­ka vi­ken öka­de be­stån­det med 10 pro­cent till un­ge­fär 12 200 bon, varav 7 660 finns i Bot­ten­ha­vet, 3 200 i Kvar­ken och 1 360 i Bot­ten­vi­ken.

I Fins­ka vi­ken upp­gick be­stån­det till cir­ka 8 500 bon och 5 000 i Skär­gårds­ha­vet.

Trod­de på en stör­re ök­ning

Ma­ri­na Nyqvist, verk­sam­hets­le­da­re vid Ös­ter­bot­tens Fis­kar­för­bund, sä­ger att hon ut­i­från de ob­ser­va­tio­ner som hon ta­git del av ha­de vän­tat sig en stör­re ök­ning i Ös­ter­bot­ten, såsom i Si­de­by i Kristi­nestad.

– Men det kan hän­da att ob­ser­va­tio­ner­na ock­så ut­går från ung­fåg­lar som in­te räk­nas med. De som räk­nas är ba­ra de fåg­lar som häc­kar.

I mil­jö­cen­tra­lens över­sikt fram­går ock­så att havs­ör­nen stört skar­vens häck­ning mer än nor­malt, spe­ci­ellt i Ny­kar­le­by. En­ligt Nyqvist hand­la­de det om unga havs­ör­nar som åt upp skar­vung­ar som än­nu in­te kun­de fly­ga.

– Det här ver­kar va­ra nå­got nytt som unga havs­ör­nar lärt sig. Det finns vi­deo- och bild­ma­te­ri­al av havs­ör­nar som sut­tit i träd på skarv­hol­mar och skar­var­na har in­te brytt sig alls.

Nyqvist tror att minsk­ning­en i Ny­kar­le­by del­vis be­ror på havs­ör­nar­na och del­vis på att ko­lo­nin bör­jar ha ont om mat.

– Ko­lo­nin i Ny­kar­le­by är den älds­ta i Ös­ter­bot­ten. Fis­ka­re har upp­gett att det in­te läng­re finns nå­gon fisk där.

Ho­tar fort­fa­ran­de fis­ket

Nyqvist sä­ger att fa­ror­na för fis­ke­ri­et fort­fa­ran­de finns kvar och att det krävs myc­ket jobb för att få en för­änd­ring. Man upp­le­ver att man in­te har nå­got man­dat på re­gi­o­nalt plan.

I ok­to­ber i fjol över­läm­na­de en skarv­ar­bets­grupp sitt för­slag till en na­tio­nell skarv­stra­te­gi, men bland an­nat fis­kesek­torn var in­te nöjd med ar­be­tet.

– Ef­ter det har det in­te bli­vit någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar. Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et tog till ex­em­pel in­te alls de kri­tis­ka tilläggs­kom­men­ta­rer som läm­na­des in i be­ak­tan­de.

FO­TO: LINUS LIND­HOLM/SPT

Skar­var ut­an­för Söd­ra Vall­grund i Kors­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.