Gyl­le­ne skor från Lo­vi­sa till Pa­ris

När fri­sö­ren Oo­na Ri­ta­ri in­te kun­de hit­ta be­kvä­ma, prak­tis­ka och snyg­ga skor nå­gon­stans, be­slöt hon sig för att de­sig­na si­na eg­na. I ju­ni fick hon någ­ra mejl som fick hen­ne att näs­tan tap­pa ha­kan – in­bjud­ning­ar till mo­de­vec­kor­na i Pa­ris och New York.

Hufvudstadsbladet - - News - AN­NA KORKMAN an­na.korkman@ksf­me­dia.fi

När sko­de­sig­na­ren Oo­na Ri­ta­ri bör­ja­de till­ver­ka skor ha­de hon in­te för­vän­tat sig att någ­ra år se­na­re bli in­bju­den till Pa­ris och en av värl­dens mest be­röm­da mo­de­vec­kor. De upp­märk­sam­ma­de skor­na är till­ver­ka­de av fisk­skinn – en rest­pro­dukt i den af­ri­kans­ka fi­skin­du­strin.

Vi sit­ter på ett kafé bland rö­da bo­dar i Lo­vi­sa hamn. Oo­na Ri­ta­ri har hyrt en lä­gen­het i som­marsta­den och dri­ver af­fä­ren Ka­ra­ma­loo där hon bland an­nat säl­jer kor­gar, sto­lar och väs­kor till­ver­ka­de av af­ri­kans­ka hant­ver­ka­re. De­signs­kor­na som vi kom­mit hit för att pra­ta om finns upp­ra­da­de på hyl­lor­na i den lil­la trä­bo­den.

– Lo­vi­sa är här­ligt. Här bor många konst­närs­sjä­lar, sä­ger Ri­ta­ri som stu­de­ra­de på Ba­let­ta­ka­de­min i Stock­holm på 90-ta­let och där­för pra­tar fly­tan­de svens­ka. I som­mar pend­lar hon mel­lan Lo­vi­sa och Helsing­fors där hon fort­fa­ran­de job­bar i en fri­sörsa­long någ­ra gång­er i vec­kan.

I sol­ske­net glim­mar Oo­na Ri­ta­ris räff­la­de guld­vi­ta skor. Någ­ra må­na­der har för­flu­tit se­dan hon in­bjöds att del­ta i mo­de­vec­kor­na i New York och Pa­ris.

– Först trod­de jag att det var ett skämt. Men ef­ter någ­ra sam­tal till New York så vi­sa­de det sig va­ra helt på rik­tigt, sä­ger Ri­ta­ri och ler.

Kon­tak­ta­des av mo­de­fö­re­tag

Fly­ig So­lo som spe­ci­a­li­se­rar sig på så kal­la­de ”up and coming” mär­ken, ha­de hit­tat Ri­ta­ris grun­da­de mär­ke Mioo­na på instagram och und­ra­de om kol­lek­tio­nen är till­räck­ligt stor för en mo­de­vis­ning.

– För­bluf­fad sva­ra­de jag att ”ja, för­stås”, sä­ger Ri­ta­ri och skrat­tar.

Och mo­de­vis­ning­en är in­te vil­ken som helst. Mo­de­vec­kor­na i Pa­ris och New York är världs­be­röm­da och årets vik­ti­gas­te in­ter­na­tio­nel­la mo­de­e­ve­ne­mang till­sam­mans med vec­kor­na i Mi­la­no och Lon­don.

En del av mo­desho­wer­na un­der mo­de­vec­kor­na är tilläg­na­de ”the ones to watch” – mär­ken som bli­vit upp­sök­ta och spe­ci­fikt ut­val­da bland hund­ra­tals ef­tersom de an­ses ha po­ten­ti­al att bli kän­da. I år har Oo­na Ri­ta­ris sko- och väsk­mär­ke Mioo­na väckt in­tres­se i bå­de New York och Pa­ris.

– Ty­värr blir det ing­en re­sa till New York i sep­tem­ber på grund av co­ro­nalä­get men än så länge ver­kar det som om Pa­ris blir av i ok­to­ber, sä­ger hon.

Ta­vas­te­hus, Ugan­da och Por­tu­gal

För någ­ra år se­dan, strax ef­ter att Ri­ta­ri fyllt 40 be­slöt hon sig för att det var dags att pro­va på ett nytt yr­ke. Hon in­led­de stu­di­er i sko­de­sign och form­giv­ning vid yr­kes­hög­sko­lan i Ta­vas­te­hus och lär­de sig allt be­träf­fan­de sko­till­verk­ning. Ef­ter någ­ra års stu­di­er grun­da­de hon mär­ket Mioo­na och hen­nes förs­ta pro­dukt blev snof­si­ga och prak­tis­ka lä­der­väs­kor som hon be­hän­digt kun­de cyk­la med.

– När jag in­såg hur svårt det är att hit­ta skor som är bå­de prak­tis­ka och snyg­ga i Fin­land, be­slöt jag mig för att bör­ja till­ver­ka eg­na skor. Som fö­re det­ta dan­sa­re har en god håll­ning all­tid va­rit vik­tigt och bra skor är en för­ut­sätt­ning för det.

Slut­ar­be­tet tog hen­ne till Ugan­da där hon bland an­nat lär­de sig om ba­nan­fi­berns egen­ska­per som ma­te­ri­al.

– En dag stöt­te jag på en ar­ti­kel om ett mo­de­hus i Mi­la­no som till­ver­ka­de skor av fisk­skinn från Ugan­da. Ef­tersom jag be­fann mig i Ugan­da

då så bör­ja­de jag för­stås le­ta ef­ter det lov­pri­sa­de fisk­skin­net. Jag le­ta­de och le­ta­de från mor­gon till kväll. Knac­ka­de på ota­li­ga sko­fa­bri­kers och fisk­fa­bri­kers por­tar. Till slut hit­ta­de jag en fisk­fa­brik som vil­le bli av med fem sto­ra con­tain­rar fisk­skinn, sä­ger hon.

Skin­net från enor­ma ni­lab­bor­rar är en rest­pro­dukt i den ak­ti­va fi­skin­du­strin runt Victo­ri­a­sjön.

– Jag minns att jag tänk­te ”wow, det här är ju ett helt fan­tas­tiskt ma­te­ri­al att gö­ra skor av ”.

Där, bland con­tain­rar i en av­läg­sen fisk­fi­le­rings­fa­brik star­ta­de sam­ar­be­tet med Ugan­da och se­na­re ock­så and­ra hant­ver­ka­re i re­gi­o­nen, bland an­nat lo­ka­la sko­ma­ka­re. Till en bör­jan sköt­te Ri­ta­ri he­la till­verk­ning­en av skor­na i Fin­land på egen hand men be­slöt sig se­dan för att ta en risk, ett lån och ut­vid­ga pro­duk­tio­nen.

– Män­ni­skor kö­per in­te skor som är be­ställ­nings­ar­be­ten här så det en­da rim­li­ga var att slu­ta el­ler ut­vid­ga. Jag kon­tak­ta­de någ­ra små sko­fa­bri­ker i Por­tu­gal som drivs av fa­mil­jer.

För Ri­ta­ri var det vik­tigt att skor­na skul­le va­ra av höglas­sig kva­li­tet och där­för till­ver­kas med tra­di­tio­nel­la och pro­fes­sio­nel­la me­to­der. I tre små por­tu­gi­sis­ka fa­bri­ker till­ver­kas nu Mioo­na snea­kers, väs­kor och stöv­lar.

– Visst är det li­te ga­let att bol­la med en mas­sa kon­tak­ter i fle­ra län­der, sä­ger hon och skrat­tar. Men för att ska­pa den pro­dukt jag vill ha mås­te jag gö­ra så här.

Skor­na är in­te mass­pro­du­ce­ra­de, al­la in­vol­ve­ra­de i till­verk­nings­pro­ces­sen ut­be­ta­las rätt­vi­sa lö­ner och slut­pro­duk­ten har livs­lång håll­bar­het. Med Mioo­na vill Ri­ta­ri upp­märk­sam­ma den san­na kost­na­den bakom hög­klas­si­ga, tids­lö­sa, sti­li­ga och rätt­vist pro­du­ce­ra­de skor. Man tän­ker kanske säl­lan på det, men bakom al­la skor finns en till­verk­nings­pro­cess med hund­ra ske­den.

Är skor­na per­fek­ta?

– Näs­tan, men skor är svå­ra pro­duk­ter ef­tersom al­la har uni­ka föt­ter. Om det skul­le va­ra möj­ligt, skul­le sko­bott­nen ut­gö­ras full­stän­digt av åter­an­vänt gum­mi och he­la snea­ker­pro­duk­tio­nen skul­le fin­nas i Afri­ka ef­tersom jag vill stär­ka sam­ar­be­tet mel­lan af­ri­kans­ka län­der och Fin­land.

Ef­tersom skor­na in­te är klas­siskt svar­ta och har ett spe­ci­ellt ytt­re så till­ta­lar de in­te al­la. För till­fäl­let för­sö­ker Mioo­na där­för hit­ta sin kund­krets ut­an­för Fin­land. Mo­de­vec­kan i Pa­ris är en gyl­le­ne chans för Mioo­na att ta sig ut i sto­ra värl­den och in i de sto­ra mo­de­tid­ning­ar­na som Har­pers Ba­zaar och Vo­gue.

– Det blir fan­tas­tiskt och jag ser myc­ket fram­e­mot att få träf­fa, dis­ku­te­ra och nät­ver­ka med and­ra de­sig­ne­ra­re. I Fin­land är mo­de- och de­sign­värl­den of­ta in­di­vi­du­a­lis­tisk och män­ni­skor vill in­te de­la med sig av si­na idéer. Själv tror jag att sam­ar­be­te och ett öp­pet sin­ne är vägen till lyc­ka­de åta­gan­den, sä­ger Oo­na Ri­ta­ri.

När jag in­såg hur svårt det är att hit­ta skor som är bå­de prak­tis­ka och snyg­ga i Fin­land, be­slöt jag mig för att till­ver­ka eg­na skor. Som fö­re det­ta dan­sa­re har en god håll­ning all­tid va­rit vik­tigt och bra skor är en för­ut­sätt­ning för det.

Oo­na Ri­ta­ri

Grun­da­re av mär­ket Mioo­na

FO­TO: SI­MO­NE ÅBACKA

FO­TO: SI­MO­NE ÅBACKA

Här är skor­na som kom­mer att in­gå i mo­de­vis­ning­ar un­der Pa­ris mo­de­vec­ka i höst. Skor­na är till­ver­ka­de av fär­gat fisk­skinn från ni­lab­bor­re i Victo­ri­a­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.