Dam­fot­boll in­vi­ger Olym­pi­a­sta­di­on

– Det kom­mer att kän­nas stort att få springa in på sta­di­on. Och det är fint att man di­rekt vill vi­sa att sta­di­on är till för al­la, sä­ger PK-35:s Mi­nea Las­sas som är en av spe­lar­na som får äran att in­vi­ga ny­re­no­ve­ra­de Olym­pi­a­sta­di­on om ett par vec­kor.

Hufvudstadsbladet - - News - FILIP SAX­éN filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

Olym­pi­a­sta­di­on i Helsing­fors har ge­nom­gått en grund­lig, tidskrä­van­de och dyr re­no­ve­ring de se­nas­te åren. Var­ken tid­ta­bell el­ler bud­get har hål­lit då den föråld­ra­de kle­no­den upp­da­te­rats och gjorts om för att bätt­re pas­sa mo­der­na id­rotts­täv­ling­ar och eve­ne­mang.

Den 22 au­gusti öpp­nas sta­di­on of­fi­ci­ellt. Det såg ut som om her­rar­nas fot­bolls­lands­lag skul­le bli de förs­ta att få id­rot­ta på ”nya” Olym­pi­a­sta­di­on då de­ras match mot Wa­les i Na­tions Le­a­gue finns in­pric­kad i ka­len­dern den 3 sep­tem­ber.

Men det blir in­te herr­lands­la­get som spe­lar den förs­ta mat­chen på sta­di­on. På tors­da­gen med­de­la­de Boll­för­bun­det att öpp­nings­mat­chen blir der­byt mel­lan PK-35 Helsing­fors och HJK i Na­tio­nel­la ligan den 19 au­gusti.

– Då vi fick för­frå­gan om att spe­la öpp­nings­mat­chen för­stod vi ge­nast hur stor och unik till­ställ­ning det hand­lar om. Det är fint att få spe­la på Olym­pi­a­sta­di­on som har en lång histo­ria och det är otro­ligt coolt att

Na­tio­nel­la ligan får va­ra först där, sä­ger Hei­di Pihla­ja, ut­veck­lings­chef på Boll­för­bun­det.

PK-35-spe­la­ren Mi­nea Las­sas hål­ler med Pihla­ja. – Min förs­ta tan­ke var ”oj då”. Det känns stort och spän­nan­de att få spe­la där. Då vi fick hö­ra om det i la­get märk­te vi snabbt att ing­en av oss spe­lat på Olym­pi­a­sta­di­on. En del av oss har del­ta­git i Sta­fett­kar­ne­va­len och sprung­it på grä­set där, sä­ger hon.

– Det är häf­tigt att tän­ka sig att få spe­la in­för de sto­ra läk­tar­na, de långa av­stån­den från grä­set och de mo­der­na topp­för­hål­lan­de­na. Att vi dess­utom mö­ter HJK är kul. Det här sät­ter en ext­ra prä­gel på der­byt.

Mer jäm­ställd idrott

Mat­chen på Olym­pi­a­sta­di­on är på många sätt hi­sto­risk. Olym­pi­a­bor­gen har all­tid starkt för­knip­pats med herr­lands­la­get då man ta­lat om fot­boll. Att da­mer­na nu får chan­sen att spe­la den förs­ta mat­chen där vi­sar att en för­änd­ring har skett i sam­häl­let.

För­bun­dets ut­veck­lings­chef Hei­di Pihla­ja sä­ger att hon blev över­ras­kad då hon hör­de om möj­lig­he­ten att Na­tio­nel­la

ligan kun­de spe­la öpp­nings­mat­chen på Olym­pi­a­sta­di­on.

– Jag be­höv­de nog in­te över­ta­la la­gen att flyt­ta mat­chens tid­punkt och plats då jag be­rät­ta­de för dem om möj­lig­he­ten. Sam­ar­be­tet med hem­ma­la­get PK-35 har fun­ge­rat per­fekt och lätt, sä­ger Pihla­ja.

– Det blir en spe­ci­ell match för spe­lar­na och en spe­ci­ell upp­le­vel­se för al­la som är med. Jag vän­tar med bå­de iver och spän­ning på mat­chen.

Att da­mer­na får spe­la öpp­nings­mat­chen vi­sar ock­så att fot­bol­len fort­sät­ter att va­ra fö­re­gång­a­re i jäm­ställd­hets­ar­be­tet. In­för den här sä­song­en val­de man att läm­na bort det omo­der­na nam­net Dam­li­gan på sin se­rie och byt­te namn till Na­tio­nel­la ligan. Sam­ti­digt fick ligan ock­så sin förs­ta namns­pon­sor och sitt förs­ta eg­na me­di­aav­tal som ga­ran­te­rar att al­la mat­cher di­rekt­sänds på nä­tet.

– Att da­mer­na får spe­la öpp­nings­mat­chen vi­sar att ock­så Olym­pi­a­sta­di­on vak­nar till en ny era, sä­ger Pihla­ja.

– Det är väl­digt snyggt pla­ne­rat med vår match som förs­ta eve­ne­mang. Det vi­sar att vi är in­ne i en ny tid. Och det är fint att di­rekt vi­sa det är ett sta­di­on där al­la får spe­la, sä­ger Las­sas.

Dess­utom finns en stark hi­sto­risk kopp­ling mel­lan dam­fot­bol­len och Olym­pi­a­sta­di­on. Då det förs­ta fin­länds­ka mäs­ter­ska­pet för da­mer av­gjor­des 1971 sked­de det i cup­for­mat. Då var det HJK, som fun­ge­rar som bor­t­a­lag i mat­chen om ett par vec­kor, som tog hem se­gern.

– Det känns fint att få va­ra med om en så hi­sto­risk match, sä­ger Las­sas med ef­ter­tryck.

Ju­ni­o­rer på gräs­mat­tan

Pla­ner­na in­för Sta­di­on­der­byt är i full gång. Pihla­ja be­rät­tar att det finns pla­ner för en del pro­gram kring mat­chen och att man nu med spän­ning föl­jer med hur co­ro­na­si­tu­a­tio­nen ut­veck­las. De sti­gan­de siff­ror­na de se­nas­te da­gar­na kan be­ty­da att nya re­strik­tio­ner in­förs och att mas­se­ve­ne­mang mås­te ar­ran­ge­ras med det i be­ak­tan­de.

Sam­ti­digt är Olym­pi­a­sta­di­on så pass stor att en match i Na­tio­nel­la li­ga ska kun­na ge­nom­fö­ras ut­an någ­ra stör­re pro­blem ock­så om myn­dig­he­ter­na åter­in­för re­strik­tio­ner in­nan den 19 au­gusti.

– Vi föl­jer med ut­veck­ling­en he­la ti­den och föl­jer de an­vis­ning­ar som finns. Vi har nu öpp­nat hu­vud­läk­ta­ren. Pla­nen är att ar­ran­ge­ra en fa­mil­je­fest där al­la är väl­kom­na, sä­ger Pihla­ja.

– Det ska bli ett glatt och po­si­tivt eve­ne­mang. Vi vill ock­så er­bju­da ju­ni­or­flic­kor chan­sen att få kän­na på Olym­pi­a­sta­di­ons gräs­mat­ta. I pa­us är pla­nen att ar­ran­ge­ra en match mel­lan PK-35:s och HJK:s flick­ju­ni­o­rer, be­rät­tar hon.

Att få spe­la på Olym­pi­a­sta­di­on är ett min­ne ju­ni­o­rer­na kom­mer att bä­ra med sig res­ten av li­vet. Men det är in­te ba­ra de små flic­kor­na som kom­mer att ha fjä­ri­lar i ma­gen då de lö­per in på pla­nen.

– Det kom­mer nog att kän­nas spe­ci­ellt och stort, sä­ger Las­sas.

– Men jag tror nog att vi ska kla­ra av att fo­ku­se­ra på mat­chen som en van­lig match. Vi kan sä­kert få ext­ra styr­ka av in­ram­ning­en och publi­ken.

FO­TO: EMMI KOR­HO­NEN/ LEHTIKUVA

Den 19 au­gusti ■ ar­ran­ge­ras det förs­ta eve­ne­mang­et på ny­re­no­ve­ra­de Olym­pi­a­sta­di­on då PK-35 Helsing­fors och HJK möts i en match i Na­tio­nel­la ligan i fot­boll.

FO­TO: CATA PORTIN

PK-35-spe­la­ren Mi­nea Las­sas ser fram emot att få spe­la på hi­sto­ris­ka Olym­pi­a­sta­di­on.

FO­TO: ANTTI AIMO-KO­I­VISTO/LEHTIKUVA

Boll­för­bun­dets ut­veck­lings­chef Hei­di Pihla­ja ser mat­chen som ett hi­sto­riskt ögon­blick och ett tec­ken på att Olym­pi­a­sta­di­on går in i en ny era.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.