Fin­län­dar­na men­talt mel­lan kris och nor­ma­li­tet

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JE­A­NET­TE ÖSTMAN/SPT

Pau­li Rau­ti­ai­nen, bi­trä­dan­de pro­fes­sor i of­fent­lig rätt vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet, an­ser att fin­län­dar­na men­talt än­nu be­fin­ner sig i kris­be­red­skaps­lä­ge. Ock­så den po­li­tis­ka dis­kus­sio­nen slä­par ef­ter. – Ju­ri­diskt har vi fle­ra öpp­na frå­gor om makt­be­fo­gen­he­ter och hur la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar ska tol­kas.

Bå­de So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har be­kräf­tat att man snart kom­mer ut med en re­kom­men­da­tion om att an­vän­da an­sikts­skydd. Men skul­le det va­ra möj­ligt att gö­ra an­sikts­skydd ob­li­ga­to­ris­ka som i ex­em­pel­vis Ka­ta­lo­ni­en el­ler Frank­ri­ke?

Pau­li Rau­ti­a­nen, bi­trä­dan­de pro­fes­sor i of­fent­lig rätt vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet, sva­rar nej.

– Var­ken In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd el­ler stats­rå­det har i nu­lä­get de be­fo­gen­he­ter­na. Ett riksom­fat­tan­de på­bud skul­le krä­va ny lag­stift­ning. Dä­re­mot ger la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar kom­mu­ner­na och re­gi­on­för­valt­nings­ver­ken be­fo­gen­he­ter att be­stäm­ma om av­grän­sa­de om­rå­den som sko­lor och and­ra läro­in­rätt­ning­ar el­ler all­män­na till­ställ­ning­ar.

Oklart om an­sikts­skydd i sko­lan

Rau­ti­a­nen på­min­ner om att vi re­dan har la­gar och di­rek­tiv som gör an­sikts­skydd ob­li­ga­to­ris­ka på vis­sa ar­bets­plat­ser.

Där­till såg vi un­der vå­ren hur la­gen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar gav kom­mu­ner­na och re­gi­on­för­valt­nings­ver­ken be­fo­gen­he­ter att ex­em­pel­vis änd­ra un­der­vis­ning­en till vis­sa de­lar.

– Det är oklart om la­gen tillå­ter att man gör an­sikts­skydd ob­li­ga­to­ris­ka i sko­lan. Rätts­lär­da är av oli­ka åsik­ter. Jag an­ser att pa­ra­graf 58 tol­kats för fritt: den de­fi­ni­e­rar plat­ser som kan stäng­as men har kopp­lats till di­rek­tiv om hur man ska be­te sig om man går in på des­sa plat­ser.

– I frå­ga om öns­ke­mål om med­bor­gar­nas be­te­en­de är det enkla­re om vi hål­ler oss till re­kom­men­da­tio­ner. Över­går vi till på­bud blir frå­gan snabbt kom­pli­ce­rad.

Rau­ti­ai­nen lyf­ter bland an­nat fram den eko­no­mis­ka aspek­ten och jäm­för ett even­tu­ellt på­bud med det na­tio­nel­la vac­ci­na­tions­pro­gram­met.

– Om sta­ten gör an­sikts­skydd ob­li­ga­to­ris­ka bor­de sta­ten stå för kost­na­der­na och se till att de är till­gäng­li­ga för al­la.

Fin­län­dar­na i men­talt mel­lan­lä­ge

En­ligt Rau­ti­ai­nen be­fin­ner sig Fin­land i ett mel­lan­lä­ge: be­red­skaps­la­gen är in­te läng­re i kraft men i vän­tan på en and­ra coronavåg har vi in­te hel­ler åter­gått till det nor­ma­la. Det här ska­par en grå­zon i frå­ga om vem som ska fat­ta vil­ka be­slut.

– Ju läng­re vi le­ver så här, desto mer ökar be­ho­vet av en tyd­lig lag­stift­ning. Lo­gi­ken bakom vå­ra la­gar byg­ger på att de­cent­ra­li­se­ra mak­ten. I nor­ma­la fall vill fin­län­dar­na att be­slu­ten fat­tas nä­ra dem. Un­der vå­ren togs be­red­skaps­la­gen i bruk, mak­ten cent­ra­li­se­ra­des och fin­län­da­re och kom­mu­ner vän­de sig till lan­dets led­ning för di­rek­tiv.

– Lag­mäs­sigt har vi åter­gått till det nor­ma­la men men­talt be­fin­ner sig fin­län­dar­na i ett lä­ge mel­lan kris och nor­ma­li­tet. Man li­tar in­te på den lo­ka­la mak­ten som ock­så har be­fo­gen­he­ter och kom­pe­tens att fat­ta sun­da be­slut. På mel­lan­ni­vå ver­kar man ock­så in­vän­ta an­vis­ning­ar från hög­re ort i stäl­let för att an­vän­da den makt man re­dan har.

Rau­ti­ai­nen öns­kar att man fört en bre­da­re po­li­tisk dis­kus­sion re­dan när la­gen som smitt­sam­ma sjuk­do­mar för­be­red­des. Näs­ta chans är i sep­tem­ber när riks­da­gen sam­las på nytt.

Lag­stift­ning­en som krävs för att gö­ra an­sikts­skydd ob­li­ga­to­ris­ka i Fin­land krä­ver en po­li­tisk dis­kus­sion, en dis­kus­sion som en­ligt Pau­li Rau­ti­ai­nen tyst­na­de när co­ro­na­vi­ru­set gjor­de en­tré.

– Frå­gan är kon­sti­tu­tio­nell: Vil­ka in­stan­ser ska ha vil­ka be­fo­gen­he­ter att fat­ta be­slut, ex­em­pel­vis om ob­li­ga­to­ris­ka an­sikts­skydd, i ett dy­likt lä­ge? Vårt störs­ta pro­blem un­der co­ro­nakri­sen är att vi in­te ve­lat tän­ka på be­gräns­ning­ar­na. Jag an­ser att den nor­ma­la ju­ri­dis­ka lo­gi­ken kun­de an­vän­das för att und­vi­ka att vå­rens epi­de­mi­lä­ge åter­upp­står.

Det är oklart om la­gen tillå­ter att man gör an­sikts­skydd ob­li­ga­to­ris­ka i sko­lan. Rätts­lär­da är av oli­ka åsik­ter.

Pau­li Rau­ti­a­nen

bi­trä­dan­de pro­fes­sor i of­fent­lig rätt vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet

FO­TO: SOFIA WESTERHOLM/SPT

En re­kom­men­da­tion om att an­vän­da an­sikts­skydd är på väg, be­kräf­tar So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd. ■

FO­TO: KONSTUNIVE­RSITETET

Vil­ken in­stans ska ha be­fo­gen­he­ter ■ att fat­ta be­slut om ob­li­ga­to­ris­ka an­sikts­skydd i det mel­lan­lä­ge som just nu rå­der i Fin­land? Det frå­gar sig Pau­li Rau­ti­a­nen, bi­trä­dan­de pro­fes­sor i of­fent­lig rätt vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.