Tal­link tap­pa­de 85 pro­cent av pas­sa­ge­rar­na

Tal­link gör stor för­lust ef­ter ett kvar­tal som präglas av ra­di­kalt mins­ka­de pas­sa­gerar­mäng­der. Tack va­re snab­ba kost­nads­in­be­spa­ring­ar och stat­ligt stöd är än­då re­sul­ta­tet li­te mind­re än vän­tat, sä­ger vd Paa­vo Nõge­ne.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FRED­RIK HÄGGMAN

Tal­link-kon­cer­nen re­do­vi­sar ra­di­kalt för­säm­ra­de siff­ror un­der and­ra kvar­ta­let, vil­ket är i lin­je med för­vänt­ning­ar­na då en stor del av fär­jor­na har stått stil­la un­der and­ra kvar­ta­let.

Minsk­ning­en i pas­sa­gerar­tra­fik är oö­ver­träf­fad: to­talt sett sjönk an­ta­let re­se­nä­rer med 85 pro­cent jäm­fört med fjol­å­rets and­ra kvar­tal, sam­ti­digt som frak­ten mins­ka­de med 13 pro­cent.

All­ra störst var minsk­ning­en i april och maj, då hälf­ten av re­de­ri­ets fär­jor var ur tra­fik och re­se­re­strik­tio­ner­na fort­fa­ran­de var i kraft.

Rut­ten mel­lan Fin­land och Est­land kla­ra­de sig bäst, med ett pas­sa­ger­ar­tapp på 77 pro­cent. På rut­ter­na Fin­land-Sve­ri­ge, Est­land-Sve­ri­ge och Lett­land-Sve­ri­ge var mot­sva­ran­de siff­ror i tur och ord­ning 93, 97 och 99 pro­cent.

Re­sul­ta­tet är till och med li­te bätt­re än vän­tat, men det är klart att det in­te är de siff­ror som vi tänk­te att vi skul­le pre­sen­te­ra då vi bud­ge­te­ra­de för 2020. Paa­vo Nõge­ne vd, i ett press­med­de­lan­de.

”Li­te bätt­re än vän­tat”

Färj­tra­fi­kens kräft­gång fick om­sätt­ning­en att sjun­ka med 75 pro­cent jäm­fört med fjol­å­rets and­ra kvar­tal, från 256 mil­jo­ner till 65 mil­jo­ner. Tack va­re est­nis­ka sta­tens lö­ne­stöd och ned­skär­ning­ar i per­so­nal­kost­na­der­na lyc­ka­des kon­cer­nen än­då sän­ka sin kost­nads­ni­vå med 56 pro­cent, vil­ket bi­drog till att mins­ka för­lus­ten, en­ligt kvar­tals­rap­por­ten.

Re­sul­ta­tet fö­re skatt lan­da­de på –27,4 mil­jo­ner eu­ro, jäm­fört med en vinst på 23 mil­jo­ner i fjol.

”Re­sul­ta­tet är till och med li­te bätt­re än vän­tat, men det är klart att det in­te är de siff­ror som vi tänk­te att vi skul­le pre­sen­te­ra då vi bud­ge­te­ra­de för 2020. Som vi har sagt un­der kri­sens gång slog pan­de­min hår­dast och först mot re­sebran­schen, så det re­sul­tat vi rap­por­te­rar idag över­ras­kar knap­past nå­gon”, sä­ger vd Paa­vo Nõge­ne i ett press­med­de­lan­de.

Trots att in­ve­ste­ring­ar­na be­grän­sa­des upp­gick de un­der kvar­ta­let till 14 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket in­klu­de­rar för­vär­vet av det nya ro-pax-far­ty­get Sai­lor, dock­ning och tek­niskt un­der­håll på Sil­ja Se­re­na­de och lan­se­ring­en av fy­ra nya Bur­ger King-re­stau­rang­er i Est­land.

Un­der de två sista vec­kor­na i ju­ni kun­de en li­ten för­bätt­ring i pas­sa­gerar­tra­fi­ken mär­kas, en­ligt rap­por­ten.

”Fo­kus lig­ger nu på att gö­ra som­mar­sä­song­ens två sista må­na­der så in­komst­bring­an­de som möj­ligt”, sä­ger Nõge­ne.

FO­TO: MIKKO STIG/LEHTIKUVA

Sil­ja Se­re­na­de, som kör mel­lan Helsing­fors och Stock­holm, ■ har doc­kats för un­der­håll un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.