Be­gräns­ning­ar för re­stau­rang­er ses över un­der au­gusti

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Om ing­en upp­da­te­ring görs un­der au­gusti­må­nad kom­mer max­i­mi­be­gräns­ning­ar­na att trä­da i kraft, vil­ket in­ne­bär att re­stau­rang­er högst skul­le få ta in hälf­ten av den nor­ma­la kund­mäng­den.

De nu­va­ran­de be­gräns­ning­ar­na är i kraft fram till slu­tet av au­gusti. De mås­te ses över in­nan må­na­den tar slut, sä­ger re­ge­rings­rå­det Is­mo Tu­o­mi­nen vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Om inga nya be­slut om fram­ti­da be­gräns­ning­ar fat­tas in­nan det kom­mer de stränga be­gräns­ning­ar­na från bör­jan av ju­ni att en­ligt lag trä­da i kraft igen.

Tu­o­mi­nen för­kla­rar att det hand­lar om en lag­tek­nisk frå­ga. Då re­stau­rang­er­na åter fick öpp­na i ju­ni fast­ställ­des max­i­mi­be­gräns­ning­ar, som ex­em­pel­vis in­ne­bar att re­stau­rang­er högst fick ta in hälf­ten av den nor­ma­la kund­mäng­den. De lind­ri­ga­re be­gräns­ning­ar­na som se­dan har va­rit ak­tu­el­la har fast­ställts ge­nom för­ord­ning­ar.

– Ut­an nå­gon ny för­ord­ning ef­ter den 31 au­gusti be­ty­der det att max­i­mi­be­gräns­ning­ar­na i stäl­let bör­jar gäl­la, sä­ger Tu­o­mi­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.