HUS-di­rek­tör till HS: ”Tror in­te vi kla­rar oss ut­an be­grän­san­de åt­gär­der”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

An­ta­let nya co­rona­fall har ökat dag för dag den här vec­kan.

– Vi­ru­set sprids när män­ni­skor sam­las, sä­ger di­rek­tör Las­se Lehto­nen vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt till Helsingin Sa­no­mat. Siff­ror­na över an­ta­let nya co­rona­fall ta­lar sitt tyd­li­ga språk: på mån­da­gen rap­por­te­ra­des 13 nya fall, på tis­da­gen 17 nya fall och på ons­da­gen 29 nya fall. Flest nya fall har kon­sta­te­rats i hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

Sam­ma ut­veck­ling syns på vec­ko­ba­sis, skri­ver Helsingin Sa­no­mat. Un­der de se­nas­te sju da­gar­na har man kon­sta­te­rat 98 nya smitt­fall. Det kan jäm­fö­ras med 52 nya fall un­der de fö­re­gå­en­de sju da­gar­na.

Las­se Lehto­nen sä­ger till HS att det dessvär­re ser ut som att lä­get för­vär­ras vec­ka för vec­ka.

– Jag tror in­te att vi kla­rar oss ut­an be­grän­san­de åt­gär­der. Vi­ru­set be­ter sig hos oss som på an­nat håll. Vi­ru­set sprids när män­ni­skor sam­las, sä­ger Lehto­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.