Inga nya co­rona­fall på Borg­bac­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Inga nya fall av co­ro­na­smit­ta har upp­da­gats på Borg­bac­ken. Det var för två vec­kor se­dan, den 26 ju­li, som ett säll­skap som se­na­re vi­sa­de sig bä­ra på co­ro­na­vi­ru­set be­sök­te Borg­bac­ken. Frå­gan upp­stod om and­ra be­sö­ka­re el­ler om per­so­na­len bli­vit ut­sat­ta för smit­tan.

I går med­de­la­de Borg­bac­ken att man in­te upp­täckt någ­ra nya smitt­fall med kopp­ling till in­ci­den­ten hos va­re sig per­so­nal el­ler be­sö­ka­re. Kloc­kan 15–18, när säll­ska­pet be­sök­te nö­je­spar­ken, fanns 3 000–5 500 be­sö­ka­re på om­rå­det.

Max­an­ta­let be­sö­ka­re har sku­rits ner till en tred­je­del av det nor­ma­la be­sö­ka­ran­ta­let. Un­der 7 000 be­sö­ka­re får sam­ti­digt be­sö­ka nö­je­spar­ken i som­mar.

Från nö­je­spar­kens si­da på­min­ner man be­sö­ka­re att hål­la sä­ker­hets­av­stånd till and­ra män­ni­skor.

Ef­ter hän­del­sen har nö­je­spar­ken yt­ter­li­ga­re skärpt ru­ti­ner­na kring sä­ker­hets­av­stånd bå­de i form av ut­rop och hur per­so­na­len age­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.