Fin­land skic­kar me­di­cin och ex­pert­team

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et har be­slu­tat sän­da ex­pert- och ma­te­ri­el­hjälp till Beirut.

Li­ba­non har be­gärt in­ter­na­tio­nellt bi­stånd av EU:s ci­vil­skydds­me­ka­nism, där Fin­land är med­lem.

Fin­land skic­kar en grupp som ut­bil­dats för in­ter­na­tio­nell rädd­nings­verk­sam­het. En av grup­pens upp­gif­ter kom­mer att va­ra att stöd­ja det in­ter­na­tio­nel­la sam­ord­nings­tea­met.

Fin­land skic­kar dess­utom me­di­ci­nal- och hy­gi­en­ut­rust­ning som ma­te­ri­al­hjälp. De li­ba­ne­sis­ka myn­dig­he­ter­na har be­gärt ma­te­ri­ellt bi­stånd från EU-län­der­na på grund av de om­fat­tan­de ska­dor­na till följd av ex­plo­sio­nen.

In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et sam­ar­be­tar med Fin­lands Rö­da Kors vid an­skaff­ning och trans­por­te­ring av för­nö­den­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.