Ja­pan minns bom­ben över Hi­ros­hi­ma

Det har gått 75 år se­dan USA fäll­de värl­dens förs­ta atom­bomb över Hi­ros­hi­ma. Ja­pan minns ka­ta­stro­fen med en pan­de­mi­an­pas­sad ce­re­mo­ni.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Den 6 au­gusti 1945 släpp­te det ame­ri­kans­ka pla­net Eno­la Gay den fy­ra ton tunga uran­bom­ben ”Litt­le boy” över Hi­ros­hi­ma. Om­kring 140 000 av sta­dens 350 000 in­vå­na­re be­räk­nas ha mist li­vet ome­del­bart el­ler till följd av strålska­dor åren där­ef­ter.

Tre da­gar ef­ter bomb­ning­en av Hi­ros­hi­ma – un­der and­ra världs­kri­gets sista da­gar – an­fölls även Na­ga­sa­ki med en atom­bomb kal­lad ”Fat man”. Fler än 75 000 per­so­ner om­kom ome­del­bart.

På klock­sla­get 08.15 lo­kal tid, den tid­punkt då den förs­ta bom­ben släpp­tes för 75 år se­dan, sam­la­des över­le­va­re och de­ras släk­ting­ar samt en hand­full dig­ni­tä­rer för den år­li­ga ce­re­mo­nin i Hi­ros­hi­mas Pe­a­ce Me­mo­ri­al Park.

Co­ro­naan­pas­sad ce­re­mo­ni

På grund av co­ro­na­pan­de­min hölls ce­re­mo­nin med fär­re del­ta­ga­re på plats än van­ligt – mind­re än tio pro­cent av det nor­ma­la an­ta­let – och med sto­lar pla­ce­ra­de med två me­ters mel­lan­rum. In­för års­da­gen har sta­dens borg­mäs­ta­re Ka­zu­mi Matsui upp­ma­nat in­vå­nar­na att ta del av tors­da­gens ce­re­mo­ni från tv-sof­fan.

En­ligt tra­di­tio­nen in­led­des min­ne­sce­re­mo­nin med en tyst bön. Där­ef­ter ta­la­de Ka­zu­mi Matsui liksom pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe och bå­da åter­upp­re­pa­de si­na löf­ten om en kärn­va­pen­fri värld.

– Då (1945) trod­de man att ”ingen­ting kom­mer att växa här på 75 år”.

Men än­då har Hi­ros­hi­ma åter­häm­tat sig och bli­vit en sym­bol för fred, sa­de Ka­zu­mi Matsui vid ce­re­mo­nin.

Var­na­de för na­tio­na­lism

Borg­mäs­ta­ren upp­ma­na­de värl­den att enas för att mö­ta glo­ba­la hot, som co­ro­na­vi­ru­set, och höj­de ett var­ning­ens fing­er för den na­tio­na­lism som fö­re­gick and­ra världs­kri­get.

– När in­flu­ensa­pan­de­min här­ja­de för ett se­kel se­dan kräv­de den mil­jon­tals liv och ter­ro­ri­se­ra­de värl­den ef­tersom län­der­na som stred mot varand­ra i förs­ta världs­kri­get in­te kla­ra­de av att mö­ta ho­tet till­sam­mans, sa­de Ka­zu­mi Matsui.

– En ef­ter­föl­jan­de upp­gång för na­tio­na­lis­men led­de till and­ra världs­kri­get och atom­bomb­ning­ar­na. Vi får ald­rig lå­ta det­ta smärt­sam­ma för­flut­na upp­re­pa sig. Ci­vil­sam­häl­let mås­te av­vi­sa själv­cen­tre­rad na­tio­na­lism och för­e­na sig mot al­la hot, fort­sat­te han.

Då (1945) trod­de man att ”ingen­ting kom­mer att växa här på 75 år”. Men än­då har Hi­ros­hi­ma åter­häm­tat sig och bli­vit en sym­bol för fred. Ka­zu­mi Matsui, borg­mäs­ta­re

FO­TO: EU­GE­NE HOS­HI­KO/TT-AP

Ja­pans pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe ta­la­de un­der ce­re­mo­nin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.